aPir 11:31

1 Peter 4

Muaat a ngo ko ra paam aakaina

Kaarisito i kariaana a ngunungut u ra panina. Io, muaat kaai muaat a waninaar kupi muaat a kariaana a ngunungut welaar mai. Maa ia baa ia kariaana a ngunungut u ra panina ia ngo ko ra paam aakaina mangamangaan. Io mi, pa i taar taa ma anuna lalaaun u ra kum aakaina nemnem. I taar taa maku anuna lalaaun kupi in murmur a nemnem anun God. A ngaala na iwan muaat aa paam taa a kum aakaina mangamangaan, baa a kum taara baa pa diat nurnur diat paampaami. Diat paam a kum paamuk na mangamangaan, diat murmur a kum aakaina nemnem, diat inim a palaa na longlong ma diat longlong taptapuku, ma diat paam biaa ku a kum mangamangaan baa pa i koina. Ma diat lotu karom a kum taabataaba, baa God i wataabu daat koni. Io mi, a kum teptepaamuaat diat kakaian aakit baa pa muaat nemi balet ma kupi muaat a murmur a kum aakaina utnaa baa diat paampaami, ma diat pir aakaka muaat. Iaku namur diat a tur namataan God, ma diat a wewapua kaapa u ra aawa diat aa paam taai. Maa God a Tena Naagagon anu ra taara raap, diat baa diat lalaaun ma diat baa diat aa maat. Mi ia a kabina baa di aa warawaai ma ra Koina Wewapua karom a taara baa diat aa maat. Baa diat maat diat lo a naagagon u ra panindiat, iaku di warawaai karom diat kupi a niondiat in lalaaun karom God.

Daat a papaam ma ra kum wetabaar baa God i taar taai taan daat

A tintinip i ra kum utnaa raap ia marawaai. Io, muaat a nuknuk wakaak ma muaat a naagagon baat anumuaat lalaaun ko ra kum aakaina nemnem, kupi muaat a pet laar paai baa muaat a aaraaring. Muaat a maari wetwetalaai muaat ma ra lingtatuna. Bi ia a ngaatngaat na utnaa, maa a maarmaari i pulu baat a mongoro na aakaina mangamangaan. Muaat a gaaia wetwetalaai pa muaat u ra numuaat kum ruma, ma koku muaat paami ma ra pir mumumuk.

10 God i taar taa a kum wetabaar karom muaat raaraa ko ra nuna kum aalawur mangaana wetabaar. Io, i koina kupi muaat a babourai ma muaat a papaam mai karom muaat wetwetalaai. 11 Baa te i lo a wetabaar kupi in tena warawaai, i koina kupi in warawaai ut welaar ma ra pirpir anun God. Baa te i lo a wetabaar kupi in tena wewaraaut, i koina baa in waraaut welaar ma ra dekdek baa God i taar taai taana, kupi a taara diat a pir walaawa paa God u ra kum utnaa raap, kabina un Iesu Kaarisito. Anuna ku a minamaar ma ra dekdek, pa in raap ma pa in raap. Aamen.

A kum te Kaarisito diat a kariaana a ngunungut

12 A kum teptepaang, koku muaat kakaian baa di walaar muaat ma ra kum dekdek na mawaat welaar ma ra nguan i tun muaat, ma koku muaat nuki naa a matakina utnaa maa i waan paat karom muaat. 13 Iaku muaat a gaaia baa muaat a kariaana a ngunungut welaar ma Kaarisito i kariaanai, kupi muaat a teng ma ra gaaia baa Kaarisito in waan paat ma ra nuna minamaar. 14 Baa di pir aakaka muaat kabina maa muaat nurnur un Kaarisito, muaat daan. Maa a Nion God, a Nion na minamaar, i ki ungaai ma muaat. 15 Koku te kon muaat i kariaana a ngunungut kabina baa ia a tena aak doko taara, baa a tena walong, baa a tena aakaina, baa a tena wapurpuruan a taara. 16 Iaku baa di wakadik biaa ui ku kabina maa ui a te Kaarisito, koku u wawirwir uni. Un waatung wakaak karom God, maa u lo a iang na te Kaarisito. 17 A bung na naagagon ia waan paat kupi din naagagon muga daat a taara anun God. Baa din naagagon muga daat, in aaka aakit a naagagon karom diat baa pa diat nurnur u ra Koina Wewapua anun God. 18 A Buk Taabu i piri lenbi,

“In dekdek ut karom a takado na taara kupi din walaaun pa diat.
Io, in lelawaai ma karom a kum aakaina taara ma diat baa pa diat nurnur un God?” a 
19 Io, baa muaat a kariaana a ngunungut u ra nemnem anun God, muaat a taar ta muaat karom anumuaat Tena Wawaki, maa pa in maadek biaa wa muaat, ma koku muaat ngo ma ra paam a koina mangamangaan.

Copyright information for `RAI