1 Peter 5

A kikil na sip anun God

Mi ang pirpir karom muaat a kum mukmuga u ra lotu, maa iaau kaai a mukmuga welaar ma muaat. Maa iaau aa babo taa Kaarisito baa di wakadiki, ma namur baa in waan paat daat a kakale ungaai u ra nuna minamaar.

Muaat a baboura a kikil na sip anun God, baa di taar taai karom muaat kupi muaat a babourai. Koku muaat papaam kabina a taara ku diat wowo ta muaat uni, muaat a papaam kabina muaat ut muaat nemi kupi muaat a wagaaia God. Muaat a papaam ma ra ngaala na gaaia, ma koku muaat papaam ma ra ngaala na nemnem kup a maani ku. Koku muaat naagagon dekdek diat baa di aa taar ta diat u ra numuaat binaboura, iaku anumuaat lalaaun in welaar ma ra koina walawalar karom a kikil na sip. Ma baa a ngaala na tena baboura sip in waan paat, in dok muaat ma ra in kaaeng na minamaar baa a minamaarina pa in raap.

Muaat a kum baarmaan ma ra kum tauraara, muaat raap muaat a tartaraam karom diat a kum mukmuga. Muaat a wakinalik pa muaat naliwan taa muaat wetwetalaai, ia maa anumuaat koina minong. Maa a Buk Taabu i piri lenbi,

“God i nget ia baa i wangaala paa ia ut,
ma i maari ia baa i wakinalik paai.”
Io, muaat a wakinalik pa muaat natudaangi ra dekdek na limaan God, kupi baa a pakaana bung i ot, in wangaala pa muaat. Muaat a taar raap taa anumuaat kum mawaat karom God, maa i baboura muaat.

Muaat a baboura muaat ma muaat a naagagon kado anumuaat lalaaun, maa anumuaat ebaar Saataan i waan taltalili welaar ma ra laaion. I kulkulaai taptapuku, ma i baatbaat kup ta taara baa in kanom pa diat. Muaat a tur dekdek u ra nurnur ma muaat a turbaati, maa muaat nunurai naa a kum tateimuaat u ra rakrakaan buaal raap diat kariaana a kum kinadik welaar ma muaat kariaanai mi.

10 Iaku God a God na maarmaari, ma un Kaarisito i wataa pa muaat kupi muaat a ki ungaai mai u ra nuna minamaar baa pa in raap. Io, baa muaat aa kariaana taa a kinadik un ta naat na pakaana bung ku, namur ia ut in wamatakina pa muaat balet, in wadekdek muaat ma in waraaut muaat kupi muaat a tur dekdek. 11 Anuna ku a dekdek baa pa in raap. Aamen.

A kum tintinip na pirpir

12 Saailaas i waraaut iaau baa iaau timu a kinalik na buk mi karom muaat. Saailaas tenglik u ra nurnur, ma iaau nurnur aakit uni. U ra buk mi iaau nemi kupi ang wadekdek muaat ma ang wapua muaat u ra maarmaari lingtatuna anun God, kupi muaat a tur dekdek uni.

13 A taara na nurnur baa diat ki irong Baabilon, diat taar anundiat maarmaari karom muaat. Diat kaai a taara na pipilak anun God. Maarko, a natunglik u ra nurnur, ia kaai i taar anuna maarmaari karom muaat. 14 Baa muaat webaraat, muaat a maari wetwetalaai muaat ma ra wedum na maarmaari.

A maalmaal karom muaat raap baa muaat ki un Kaarisito.

Copyright information for `RAI