1 Thessalonians 2

A pinapaam anun Paaulo ditul irong Tesalonika

A kum tateimitul, muaat ut muaat nunurai naa anumitul winawaan paat karom muaat pa i ling biaa ku, i wa ut a waina. Muaat nunurai naa namuga taa ra numitul winawaan paat karom muaat, a taara diat baanaakaka mitul ma diat baana wawirwir mitul irong Pilipoi. Iaku u ra wewaraaut anu ra nundaat God, mitul ongor ut baa mitul a wewapua u ra nuna Koina Wewapua karom muaat, ma pa mitul burutaana diat baa diat turbaat adekdek mitul. Baa mitul aaring muaat kupi muaat a nukpuku, wakir anumitul pirpir i raara, wakir kaai mitul pirpir ma ta aakaina ninunuk ma wakir mitul waruga pa muaat. Pate mulu! Mitul wewapua ma ra Koina Wewapua, kabina maa God ia walaar ta mitul, ma i nurnur un mitul kupi mitul a paami. Baa mitul wewapua wakir kupi mitul a wagaaia a taara mai, pate, kupi God ut in gaaia uni, ia baa i walaar mitul. Muaat aa nunurai naa pa mitul wagaaia muaat ma ta namnamian na pirpir, ma pa mitul nemnem ino ta maani kon muaat. God i baboi ma i nunura mitul. Pa mitul nemi naa muaat baa te ingen kaai in pir walaawa pa mitul.

I takado baa mitul a aaring muaat kup ta wedok, kabina maa mitul a tula aapostolo anun Kaarisito. Iaku pa mitul paami lenmaa. Mitul waiaa a wowowon na magiraamitul naliwan taa muaat, welaar ma ra tabuan baa i baboura a kum natnatuna. Mitul maari aakit muaat, io mitul gaaia aakit kupi mitul a wapua muaat u ra Koina Wewapua anun God. Wakir maa ku ia, mitul gaaia kupi mitul a taar anumitul lalaaun kaai karom muaat, kabina maa muaat ngaatngaat aakit namataamitul.

A kum tateimitul, muaat aa nunura anumitul dekdek na pinapaam. Mitul papaam ma ra limaamitul u ra marum ma ra keke, ma mitul maakmaagon u ra kum pinapaam baa mitul paami. Mitul paami lenbi kupi koku mitul taar ta mawaat karom muaat baa muaat a dok mitul, u ra numitul pinapaam na warawaai karom muaat ma ra Koina Wewapua anun God. 10 Muaat ut, ma God kaai, muaat babo anumitul lalaaun baa mitul ki mai naliwan naa muaat, a kum tena nurnur. Anumitul lalaaun i gomgom ma i takado, ma pa ta wetakun i lo mitul un ta utnaa. 11 Muaat nunurai naa anumitul mangamangaan karom muaat raap raaraa i welaar ma ra mangamangaan baa raa muaana i paami karom a kum natnatuna. 12 Lenmaa, mitul wadekdek muaat, mitul pirpir na wemaraam karom muaat, ma mitul wapua muaat kupi muaat a lalaaun ma ra mangaana lalaaun baa i wagaaia God, ia baa i wataa pa muaat kup anuna mataanitu ma nuna minamaar.

13 Raa kabina kaai baa mitul laana waatung wakaak karom God i lenbi: Baa muaat lo akoto paa a pirpir anun God baa muaat walangoroi kon mitul, muaat gaaia paai. Wakir muaat gaaia paai welaar ma ra pirpir ku anu ra taara, pate, muaat gaaia paai maa a pirpir ut anun God. A pirpir baa kuraa i papaam u ra lalaaun anumuaat baa muaat aa nurnur. 14 A kum tateimitul, muaat welaar ma ra taara na nurnur anun God un Kaarisito Iesu, baa diat ki irong u ra papaar Iudaia. Maa muaat kaai muaat kariaana kinadik ko ra kum taara u ra numuaat taamaan ut, welaar ma ra taara na nurnur irong Iudaia diat kariaanai ko ra nundiat taara ut, a taara Iudaia, 15 diat baa diat aak doko a Tadaaru Iesu ma ra kum propet, diat maa diat lu wa mitul kaai. Diat walaari baa diat a turbaat mitul, naa koku mitul warawaai karom a taara baa wakir a taara Iudaia kupi koku God in walaaun pa diat. Baa diat paami lenbi God pa i gaaia un diat, ma diat ki na ebaar ma ra taara raap. Ma u ra nundiat mangamangaan maa diat paam ungungaai ku anundiat kum aakaina mangamangaan tuk a kaankaan anun God ia waan paat karom diat.

Ditul nem na babo balet a taara Tesalonika

17 A kum tateimitul, anundaat kinkini weraan pa i iwan, baa a taara Iudaia diat waki weraana wa mitul kon muaat. Daat ki weraan ku u ra panindaat, iaku u ra nuknukimitul mitul nuk muaat ut. Mitul nem aakiti naa mitul a babo muaat, io, mitul ongor baa mitul a paam ot paai. 18 Mitul nem aakiti naa mitul a waan talili balet karom muaat. Iaau Paaulo iaau walaari mongoro na pakaan kupi ang waan karom muaat, iaku Saataan i turbaat mitul. 19 Mitul nem aakiti naa mitul a babo muaat balet, kabina maa mitul nurnur un muaat naa muaat a tur dekdek, ma muaat a kabina u ra numitul gaaia, ma muaat a welaar ma ra kaaeng na niuwia u ra numitul pinapaam u ra bung baa anundaat Tadaaru Iesu in waan paat ma daat a tur namataana. 20 I lingtatuna aakit baa muaat ut anumitul minamaar ma ra numitul gaaia.

Copyright information for `RAI