1 Thessalonians 5

Daat a ki na waninaar kup a winawaan paat anu ra Tadaaru

Io, a kum tateimitul, pain mitul a timtimu karom muaat u ra pakaana bung ma ra bung baa a Tadaaru in waan paat uni. Maa muaat aa nunura wakaaki naa a bung anu ra Tadaaru in waan paat kakaian, welaar ma ra tena walong u ra marum. Baa a taara diat a pirpiri lenbi, “Aai, pa daat kariaana ta mawaat. A koina lalaaun ku mi daat kariaanai,” io, a winirua in waan paat kakaian karom diat, welaar ma ra ngunungut baa a tabuan i kariaanai baa marawaai ma in babuta. Pa diat a welulu ino laar paai koni.

Iaku muaat, a kum tateimitul, wakir muaat ki u ra baboto baa a bung maa in wakaian muaat, welaar ma ra tena walong. Maa muaat raap a kum natnatu ra kaapa ma kum natnatu ra keke. Wakir daat ko ra marum baa ko ra baboto. Io, koku daat welaar ma raa taara baa diat inep duman. Daat a baboura daat ma daat a naagagon kado anundaat lalaaun. Maa diat baa diat inep duman, diat laana inep u ra marum, ma diat baa diat inim a palaa na longlong, diat laana longlong u ra marum.

Iaku daat anu ra keke, i koina baa daat a naagagon kado anundaat lalaaun. Daat a wamong daat ma ra nurnur ma ra maarmaari kupi in baboura baat daat, welaar ma ra tena wineium i ung baat a raprabono ma ra pakaana aaen. Ma daat a wamong daat kaai ma ra kini walaang ma ra nurnur kup a warwalaaun, welaar ma ra tena wineium i ung baat in lorina ma in kaaeng na wineium. Maa God pa i pilak pa daat kupi daat a kariaana ngunungut nabalaa ra nuna kaankaan, pate. I pilak pa daat kupi daat a lo a warwalaaun u ra nundaat Tadaaru Iesu Kaarisito. 10 I maat un daat kupi daat a lalaaun ungaai mai baa in waan pari balet. Daat raap, diat baa diat a lalaaun utbaai ma diat baa diat aa maat. 11 Io, muaat a pirpir na wewaraaut karom muaat wetwetalaai, ma muaat a wadekdek muaat, lenutmaa muaat laana paampaami.

A kum tintinip na wawer

12 A kum tateimitul, mitul aaring muaat baa muaat a taar a urur karom diat baa diat papaam dekdek naliwan taa muaat, ma diat baboura muaat u ra aakapi anu ra Tadaaru, ma diat wer muaat. 13 Muaat a waiaa a ngaala na urur karom diat ma ra maarmaari, kabina u ra nundiat pinapaam. Ma muaat a ki na maalmaal wetwetalaai.

14 A kum tateimitul, mitul aaring muaat naa muaat a watumaarang a kum malawo na taara, muaat a wadekdek diat baa diat laana burut, muaat a waraaut diat baa pa diat dekdek u ra nurnur, ma muaat a waiaa a wowowon na mangamangaan karom a taara raap. 15 Muaat a baboura muaat kupi koku muaat baalu aakaina ma ra aakaina. Muaat a ongor kupi muaat a paam a koina wetwetalaai karom muaat, ma karom a taara ingen kaai.

16 Muaat a laana gaaia. 17 Koku muaat ngo ma ra niaaring. 18 Muaat a waatung wakaak karom God u ra aawa raap baa i waan paat karom muaat. Mi ia a nemnem ut anun God karom muaat, muaat baa muaat anun Kaarisito Iesu.

19 Koku muaat turbaat a pinapaam anu ra Takado na Nion. 20 Koku muaat nuk penpen u ra kum pirpir na propet. 21 Muaat a walaar raap a kum pirpir ma ra kum mangamangaan ma muaat a paam akoto a koina mangamangaan. 22 Ma muaat a waan ingen ko ra kum aakaina raap.

23 Mitul aaraaring baa God ut, a God na maalmaal in wagomgom paa anumuaat lalaaun, kupi muaat a gomgom raap namataana. Mitul aaraaring kaai naa God in baboura anumuaat kudulaana lalaaun, lenbi a niomuaat, a nuknukimuaat ma ra panimuaat, kupi koku ta wetakun in lo muaat u ra bung baa nundaat Tadaaru Iesu Kaarisito in waan pari uni. 24 Ia baa i wataa pa muaat i dowot, in paami ut lenmaa mitul aaringi.

25 A kum tateimitul, muaat a aaraaring un mitul. 26 Baa muaat webaraat ma ra kum tateimuaat, muaat a maari diat ma ra wedum na maarmaari, ma muaat a paami ma ra gomgom na mangamangaan. 27 Iaau aaring muaat u ra iaa ra Tadaaru baa muaat a luk a buk mi karom a kum tateindaat raap.

28 A maarmaari anu ra nundaat Tadaaru Iesu Kaarisito in ki karom muaat.

Copyright information for `RAI