1 Timothy 1

Iaau Paaulo aapostolo anun Kaarisito Iesu, u ra naagagon anun God anundaat Tena Walaaun ma Kaarisito Iesu, ia baa daat ki walaang kupi ma ra nurnur. Iaau timu a buk mi karom ui Timoti, a natunglik mulu u ra nurnur. A maarmaari ma ra koina mangamangaan ma ra maalmaal, kon God Tamaandaat ma Kaarisito Iesu anundaat Tadaaru in ki karom ui.

Timoti in turbaat a kum warwaruga na wawer

Mi iaau wadekdek ui balet kupi un ki ut matira Epeso, welaar ma iaau pir taai taam baa iaau waan urong Maakedonia. Un ki kupi un turbaat diat baa diat wer a taara un ta kum warwaruga na wawer. Ma koku diat balaan u ra kum wawer biaa ku, ma ra aakaakur na wuna taara, kum aakaakur lenmaa pa ta tintinipina. I watawa ku a wengangaar, ma pa i waraaut a pinapaam anun God. A pinapaam anun God i tawa ku u ra nurnur. Iaau piri lenmaa kupi a maarmaari in tawa naliwan taan daat wetwetalaai. A maarmaari maa i waan ko ra gomgom na balaandaat, ma ra koina nuknukindaat ma ra nurnur lingtatuna. Raa taara diat aa waan ingen ko ra kum koina mangamangaan mi, ma diat murmur a kum pirpir biaa maku. Diat nemi naa diat a wer a taara u ra kum Naagagon anun God, iaku pa diat nunura a utnaa baa diat pirpir uni. Pa diat nunura kaai a kukuraai ra pirpir baa diat nuki naa diat manaana uni.

Daat nunurai naa a kum Naagagon diat koina, baa te i papaam wakaak mai. Daat nunurai naa a kum Naagagon wakir di taari kup a kum tena takado, pate. Di taari ku kup a mangaana taara lenbi: diat baa pa diat murmur a kum naagagon, a kum tena wabulbul, diat baa pa diat lotu karom God, a kum tena aakaina, diat baa pa diat murmur a nemnem anun God, diat baa diat murmur a mangamangaan ko ra rakrakaan buaal, diat baa diat aak doko taara, diat baa diat aak doko a kum tamtamaandiat ma a kum nanaandiat, 10 diat baa diat paam a kum paamuk na mangamangaan, in muaana baa diat taulaa balet ku ma in muaana, diat baa diat paam koto paa taara kupi diat a wiura diat, a kum tena warwaruga, diat baa diat weweliman warwaruga, ma diat raap baa diat paam a kum utnaa baa pa i welaar ma ra takado na wawer anun God. 11 A takado na wawer i ki u ra Koina Wewapua, baa God i taar taai taang kupi ang wewapua uni. A Koina Wewapua mi i waan kon God, a God na minamaar baa i daan takum.

A pir walaawa u ra maarmaari anun God

12 Iaau waatung wakaak karom Kaarisito Iesu anundaat Tadaaru, baa i nurnur un iaau ma i taar taa a dekdek taang, ma i pilak pa iaau kupi ang papaam karomi. 13 Namuga iaau laana pir aakaka Iesu, iaau baanaakaka a taara na nurnur ma iaau wakadik diat. Iaku God i maari iaau, kabina baa pa iaau nunura a kum utnaa baa iaau paami, ma pa iaau nurnur utbaai. 14 Anundaat Tadaaru i labo anuna ngaala na maarmaari un iaau, ma i tabaara iaau ma ra nurnur ma ra koina mangamangaan. A wetabaar mi i kabina un Kaarisito Iesu.

15 I waan pari urin u ra rakrakaan buaal kupi in walaaun a kum tena aakaina. A pirpir mi i lingtatuna aakit, ma daat a nurnur uni. Ma iaau, iaau aaka aakit ko ra kum tena aakaina raap. 16 Iaku God i maari iaau, kupi Kaarisito Iesu in waiaa anuna koina mangamangaan karom iaau, baa i walaaun pa iaau ma i una wa anung kum aakaina mangamangaan. Io, i paam a koina walawalar un iaau kupi a taara kaai diat a baboi ma diat a nurnur un Iesu, ma diat a lalaaun takum. 17 Daat a taar a urur ma ra pir walaawa karom a King baa i lalaaun takum, ia baa pa daat baboi, baa ia ot ku i God. A pir walaawa karomi pa in raap ma pa in raap. Aamen.

18 Timoti natunglik, a kum wawer mi baa iaau taari taam, i welaar ma ra pirpir na propet baa di aa pir taai un ui baa diat aaraaring un ui. Baa un tur dekdek u ra kum wawer mi, ui raa koina tena wineium u ra Koina Wewapua. 19 Un tur dekdek u ra num nurnur, ma un murmur a koina ninunuk. Raa taara pa diat paami lenmi, io anundiat nurnur i wirua welaar ma ra paraau baa a top i raapu reng wai ma i murung. 20 Imeneo ma Aaleksaander rudi kon diat, ma iaau aa taar ta diaar u ra limaan Saataan, kupi diaar a manaana ma koku balet ma diaar pir aakaka God.

Copyright information for `RAI