1 Timothy 2

A wawer u ra aakapi na lotu

A mugaana utnaa, iaau nemi naa a taara na nurnur diat a aaraaring, a niaaring kup a utnaa daat iba kupi, a niaaring u ra taara, ma a niaaring na waatung wakaak karom God. Muaat a aaraaring lenmaa u ra taara raap, ma u ra kum king ma u ra kum mukmuga raap, kupi daat a ki wowowon ma ra maalmaal, ma ra gomgom na lalaaun ma ra koina mangamangaan karom God. Baa muaat a paami lenmi, io, in koina aakit ma God anundaat Tena Walaaun in gaaia uni. I nemi naa in walaaun a taara raap, ma diat a nunura a lingtatuna. Maa raa God ot ku, ma raa ot ku kaai baa i aal ungaai God ma ra taara, a muaana mi Kaarisito Iesu, ia baa i taar taa anuna lalaaun kupi in kul walaaun a taara raap. U ra pakaana bung baa God ia kubu taai, Iesu i walingtatuna a nemnem anun God baa i nem na walaaun a taara raap. Bi ia kabina baa God i pilak pa iaau kupi ang aapostolo ma ang warawaai ma ra Koina Wewapua karom a taara baa wakir a taara Iudaia, ma ang wer diat u ra nurnur lingtatuna. Iaau pir a lingtatuna, wakir iaau warwaruga.

Iaau nemi naa a kum muaana u ra kum taamtaamaan diat a aaraaring ma diat a tulaa a kum limaandiat unate, diat a taar ta diat karom God, ma koku diat kaankaan ma koku diat wengangaar.

Iaau nemi kaai kupi in tabuan diat a mong ma ra maalu baa i ot ma ra minong anu ra in tabuan. Diat a mong ma ra minong i wapuaana a urur ma ra koina ninunuk. Koku diat wiri a weu na lorindiat, koku diat mong ma ra kum ngaatngaat na gaaragaara baa di paami ma ra goled ma ra kum ngaatngaat na waat, ma koku kaai diat mong ma ra kum ngaatngaat na maalu na minong. 10 In tabuan baa diat piri naa diat lotu karom God, diat a mong ma ra kum koina pinapaam.

11 Baa in tabuan diat lo a wawer ko ra Buk Taabu, i koina baa diat a ki wowowon ma diat a wakinalik ta diat. 12 Pa iaau maadek taa ta tabuan kupi in wer ta muaana ma pa iaau maadek taa kaai ta tabuan kupi in muga ta muaana. I koina kupi in ki wowowon ku. 13 Maa God i waki muga ut Aadaam ma namur Iwa. 14 Ma wakir Aadaam maa Saataan i walaami. Iwa maa Saataan i walaami ma i puka, ma i paam aakaina. 15 Din walaaun a kum tabuan kabina u ra binabuta. Din walaaun diat baa diat tur dekdek u ra nurnur, ma u ra maarmaari ma u ra gomgom na mangamangaan ma ra koina ninunuk.

Copyright information for `RAI