1 Timothy 3

A kum mukmuga u ra lotu

A pirpir mi i lingtatuna aakit, lenbi: Baa te i nemi kupi in mukmuga u ra lotu, a koina pinapaam aakit maa ia pilak paai. Io, baa te i nemi kupi in mukmuga u ra lotu i koina baa a magiraana in lenbi: koku ta wetakun i ki uni, in taulaa ku ma raa tabuan, in baboura wakaak anuna lalaaun, in naagagon baat anuna kum nemnem, ia a mangaana muaana baa a taara diat urur uni, in laana gaaia paa a taara u ra nuna ruma, ma ia a koina tena wawer. Ma koku i tena ininim, koku i tena wineium, in tena maalmaal, ma koku i tena wengangaar, ma koku i nem aakit a maani. I koina baa ia a koina mukmuga u ra kinkini anun diwaatamaana, ma in wer a kum natnatuna kupi diat a tartaraam karomi ma ra urur. A muaana baa pa i laa kupi in naagagon wakaak a kinkini anun diwaatamaana, pa in pet laar paai kupi in baboura a taara na nurnur anun God. Koku te i mukmuga u ra lotu baa i takaana nukpuku taau ku, kaduk in aamaamaan ngaala ma in puka, ma din naagagoni welaar ma Saataan. I koina baa a mukmuga ia a mangaana muaana baa a taara ingen kaai baa pa diat lotlotu, diat urur uni. Baa pate, io, diat a pirurai, ma in wirua u ra ina kun anun Saataan.

A kum tena wewaraaut u ra lotu

Lenkaai maa karom a kum tena wewaraaut u ra lotu, i koina baa diat a kum mangaana muaana baa a taara diat urur un diat, diat a lingtatuna u ra nundiat pirpir, koku diat a kum tena ininim ma koku diat nemnem kup a ngaala na maani. Diat a paam akoto a nurnur lingtatuna ma ra takado na ninunuk. 10 Din walaar muga ta diat, ma baa a magiraandiat i koina, io, diat a lo maraagaam a pinapaam na tena wewaraaut u ra lotu.

11 Karom anundiat in tabuan kaai in lenmaa, diat a kum mangaana tabuan baa a taara diat ru diat, koku diat pirura, diat a baboura wakaak anundiat lalaaun, ma diat a lingtatuna u ra kum pinapaam raap.

12 A tena wewaraaut u ra lotu in taulaa ku ma raa tabuan, ma in naagagon wakaak a kum natnatuna, ma diat raap u ra nuna ruma.

13 Diat baa diat papaam wakaak u ra pinapaam na tena wewaraaut u ra lotu, diat a watur akoto a urur anu ra taara karom diat. Ma a kum tena wewaraaut maa diat a wewapua u ra nundiat nurnur un Kaarisito Iesu ma pa diat a burut.

A kabi ra nundaat nurnur

14 Iaau nem na waan paat gagaa karom ui, iaku iaau nuki naa in koina baa ang timtimu muga karom ui. 15 Ma baa pang waan paat gagaa, u aa nunura a kum mangamangaan baa a taara anun God diat a paami naliwan taan diat. A taara na nurnur anun God a lalaaunina, diat welaar ma ra toro ma ra kabi ra ruma baa diat wadekdek a lingtatuna. 16 Maia, daat nunura mului naa, a wawer baa daat nurnur uni i ngaatngaat aakit. I lenbi:

Kaarisito i waan paat a muaana,
a Takado na Nion i wapuaanai naa Kaarisito i takado namataan God,
a kum aangelo diat baboi,
a wewapua uni i waan weraan karom a kum wuna taara raap,
ma mongoro u ra rakrakaan buaal diat nurnur uni,
i waan tato ma i ki u ra minamaar.
Copyright information for `RAI