1 Timothy 4

A kum warwaruga na tena wawer

A Takado na Nion i wapuaanai naa ta taara diat a waan ingen ko ra lingtatuna na nurnur u ra kum tintinip na bung, ma diat a murmur a kum nion baa a kum tena warwaruga, ma diat a murmur a kum wawer anu ra kum tabaraan. A kum wawer mi i waan ko ra kum tena warwaruga, a taara baa pa diat babo lele ma a takado na mangamangaan, maa a takado na ninunuk u ra nuknukindiat ia maat. A mangaana taara mi, diat turbaat a tinaulaa ma diat wer a taara kupi koku diat aan ta kum mangaana utnaa na winangaan. A kum utnaa na winangaan maa, God i waki taai kupi din aani, ma a taara na nurnur baa diat nunura a lingtatuna, diat a waatung wakaak karom God uni ma diat a aani. Maa a kum utnaa raap baa God i waki ta diat, diat koina, ma koku daat milikuaana diat. Daat a waatung wakaak karom God uni baa daat a aani. Maa a pirpir anun God ma ra niaaring diaar wakoina a utnaa na winangaan kupi in koina namataan God.

A koina tultul anun Kaarisito Iesu

Baa un wer a kum tatem liklik u ra nurnur ma ra kum wawer mi, ma un walaana ui u ra nurnur lingtatuna ma ra koina wawer baa u murmuri, ui a koina tultul anun Kaarisito Iesu. Un waan ingen ko ra kum wawer biaa ku baa pa i topaa ta utnaa. Un walaana ui kupi un tawa u ra lalaaun karom God. Baa daat walaana panindaat u ra kum kinkinabur, i waraaut a panindaat, iaku baa daat walaana daat kupi daat a tawa u ra lalaaun karom God i koina aakit taa ra kum utnaa raap. Wakir kup a lalaaun ku mi, i waraaut u ra lalaaun mi ma ra lalaaun namur kaai. A pirpir mi iaau piri i lingtatuna aakit, i koina kupi daat a murmuri ma daat a nurnur uni. 10 Io, miaat ongor ma miaat papaam dekdek, kabina maa miaat ki walaang ma ra nurnur un God, ia baa a lalaaunina ma a Tena Walaaun kaai anu ra taara raap, baa diat nurnur uni.

11 Un wer diat ma un wadekdek diat u ra kum utnaa mi. 12 Koku u maadek taa te baa in wakinalik pa ui kabina maa u baarmaan utbaai. Un paam a koina walawalar karom a kum tena nurnur u ra num pirpir, anum mangamangaan, anum maarmaari, anum nurnur ma anum gomgom na lalaaun. 13 Un ongor u ra niluluk u ra Buk Taabu karom a kum tena nurnur, ma u ra warawaai ma ra wawer karom diat, tuk ang waan paat. 14 Koku maadek wa a wetabaar na Nion, baa di taar taai taam, baa a kum mukmuga diat ung taa limaandiat nate un ui ma diat pirpir na propet.

15 Un papaam dekdek u ra kum utnaa mi. Un taar taa anum lalaaun kupi un paam diat, kupi a taara raap diat a babo ui naa u tawa u ra num lalaaun karom God. 16 Un baboura anum lalaaun ma anum wawer, un tur dekdek un diaar. Baa un paami lenmaa, un walaaun pa ui ut, ma diat kaai baa diat walangoro ui.

Copyright information for `RAI