bNaag 25:4

1 Timothy 5

A wewaraaut karom a kum walaa na tabuan

Baa u nem na wakado ta muaana baa di buta mugai taam, koku u pirpir na kaankaan, un pirpir wowowon ku welaar ma u paami karom tamaam. Un paam a koina mangamangaan karom a kum baarmaan welaar ma u paami karom a kum tatem liklik. Ma karom a kum tabuan baa di buta muga diat taam, un papaam karom diat welaar ma u paami karom naam, ma karom a kum tauraara un papaam karom diat welaar ma u paami karom a kum tatem liklik in tabuan, ma ra gomgom na mangamangaan.

Un waraaut a kum walaa na tabuan baa diat maku diat ki, ma pa te i baboura diat. Iaku, baa ta walaa na tabuan a kum natnatuna baa a kum taptabuna diat ki, i koina baa diat a wapuaana muga anundiat nurnur ma ra wewaraaut karom anundiat taara, kupi diat a baalu a maarmaari anun tamaandiat ma naandiat ma ra kum taptabundiat. Baa diat paami lenmi, God in gaaia un diat. A walaa na tabuan baa ia maku i ki ma pa te i babourai, i nurnur ku un God ma i ki walaangai baa in waraauti. I ongor u ra lotu ma ra niaaring, u ra marum ma ra keke, kupi God in waraauti. Iaku a walaa baa i nemi naa in gaaigaaia biaa ku, baa i lalaaun utbaai a niono ia maat. Un wer diat u ra kum wawer mi, kupi koku ta wetakun i lo diat. Baa te pa i waraaut a kum kakuna, ma diat kaai baa ko ra nuna ruma, ia waan ingen ko ra nurnur. Ia ma maa i aaka aakit taa ra taara baa pa diat nurnur.

Un timu koto ku a iaa ra kum walaa na tabuan baa ia 60 anundiat kum kilaala na lalaaun ma diat baa i ngaala taan 60 kilaala, kupi a taara na nurnur diat a waraaut diat. Diat a waraaut ku a mangaana tabuan baa i taulaa paa ku ma raa muaana, 10 ma a taara raap diat nunura anuna kum koina pinapaam, baa i wagua wakaak a kum naat, ma i laana gaaia paa a taara u ra nuna ruma, ma i gi wa a kabu ko ra kaki ra taara anun God,
(5:10) A mangamangaan anu ra taara Iudaia, baa ta kum waira diat ruk, ma a kakindiat i kabu, a tultul in gi ma ra palaa.
ma i waraaut a taara baa a kum mawaat i lo diat, ma i taar taa anuna lalaaun kupi in paam a kum koina pinapaam raap.

11 Ma u ra kum walaa na tabuan baa diat dekdek utbaai, koku timu koto a iaandiat. Baa anundiat nemnem na tinaulaa i tur balet, diat waan ingen kon Kaarisito. 12 Ma a naagagon anun God in lo diat, kabina maa pa diat paam ot paa anundiat mugaana weweliman karom Kaarisito. 13 Diat laana ole anundiat kum pakaana bung ma ra winawaan taltalili u ra kum rumruma, ma a utnaa baa diat aaka aakit uni baa diat a kum tena pirura, diat laana pirpir u ra utnaa baa wakir anundiat, ma diat laana pir a kum pirpir baa pa i koina kupi diat a piri. 14 Io, iaau nemi naa a kum walaa na tabuan baa diat dekdek utbaai, diat a taulaa balet, diat a babuta balet, ma diat a baboura anundiat kum ruma, kupi koku diat paam ta utnaa baa anundaat kum ebaar diat a pir aakaka daat uni. 15 Raa kum walaa na tabuan diat aa waan ingen ma diat murmur maku Saataan. 16 Baa ta tabuan a tena nurnur, ma ta walaa i ki karomi, i koina kupi in babourai, kupi koku a taara na nurnur diat balaan mai. A taara na nurnur diat a balaan ku ma ra kum walaa na tabuan baa pa te i waraaut diat.

A naagagon karom a kum mukmuga

17 I koina baa a kum mukmuga u ra lotu baa diat papaam wakaak u ra pinapaam, din taar a urur ma ra koina wedok karom diat. Din paami lenmaa karom diat baa diat papaam dekdek u ra warawaai ma ra wawer. 18 Maa a Buk Taabu i piri lenbi, “Koku do baat a waa ra karabaau baa i paa rumrum a wit, ia kaai in wangaan ut.” b 

Ma i piri kaai lenbi, “I koina kupi a tena pinapaam in lo ut anuna wedok.” c 

19 Koku walangoro ta wetakun un ta mukmuga baa raa ku i takunai. Baa ta rudi baa ta tuldi ditul a takunai, io, un walangoro a wetakun maa. 20 Baa ta mukmuga i paam aakaina mangamangaan, un wakadoi namataa ra taara na nurnur raap, kupi a watumaarang karom ta taara kaai kon diat. 21 Iaau pirpir dekdek karom ui namataan God ma Kaarisito Iesu ma ra kum aangelo baa God i pilak pa diat, naa un murmur a kum wetulaa mi, ma koku u naagagon dekdek ku raa taara ma raa taara pate, ma koku u maari ku raa taara ma raa taara pate. 22 Koku ung gagaa ru limaam nate un te ma u pir wadaani kup a pinapaam anu ra Tadaaru. Ma koku murmur a taara u ra aakaina mangamangaan. Un baboura anum lalaaun kupi in gomgom.

23 Koku inim ku a palaa, un inim kaai ta lik waain kupi in waraaut in balaam, ma in lo wa a malaapaang baa u malmalaapaang liklik mai.

24 A aakaina mangamangaan anun raa taara din babo lele mugai taa ra bung baa di naagagon diat uni. Iaku aakaina mangamangaan anun raa taara kaai pa te in babo lele gagaai, namur ut din babo lelei. 25 Lenkaai maa, u ra kum koina pinapaam. A kum koina pinapaam anun raa taara ia waan paat kaapakaapa. Iaku a pinapaam anun raa taara kaai pa din babo lelei mi, namur ut din babo lelei.

Copyright information for `RAI