1 Timothy 6

A wawer karom a kum wilawilaau

Diat baa a kum wilawilaau diat a urur karom anundiat kum mukmuga, kupi koku te i pir aakaka a iaan God ma anundaat wawer. Ma diat baa anundiat mukmuga a tena nurnur, koku diat wabulbul karomi, maa diat a nuki naa diat a tatena liklik ku u ra nurnur. Diat a tartaraam wakaak karomi, kabina maa diat papaam ut karom a tena nurnur, baa diat maari. Un wer diat ma un wadekdek diat u ra kum wawer mi.

A nginaraa kup a maani ma ra kini na tadaaru

Baa te i wer a taara ma ta wawer ingen baa pa i welaar ma ra wawer lingtatuna anu ra nundaat Tadaaru Iesu Kaarisito, ma pa i welaar ma ra kum wawer ko ra lotu, a mangaana muaana maa i wangaala paa ia ut, ma pa i nunura ta utnaa. Anuna aakaina nemnem kup a wengangaar ma ra wineium na pirpir i welaar ma ra malaapaang karomi, ma i paam apaat a kum utnaa lenbi: aakaina nuknuk ino kup a utnaa anun te, a kaankaan, a weninaan, a nuknuk aakaka karom a taara. A nuknukindiat i laklagon, ma diat kaankaan wetwetalaai liklik ku karom diat, ma a lingtatuna ia panaai kon diat. Diat nuki naa anundiat kini u ra lotu in paam apaat a maani ma diat a tadaaru uni.

I lingtatuna, a kini u ra lotu baa i tur ungaai ma ra gaaia u ra utnaa baa God i tabaara te mai, maa ia a kini na tadaaru mulu maa. Baa daat waan paat main u ra rakrakaan buaal pa daat lo ta utnaa, ma baa daat a waan balet, pa daat a lo kaai ta utnaa taanga min. Baa andaat utnaa na winangaan ma ra nundaat maalu kaai i ki, aawa maa daat a ngaraa balet kupi? A nuknukindaat in ngo. Ma diat baa diat nem a ngaala na maani, diat puka u ra walwalaam, ma diat wirua u ra ina kun i ra kum nemnem biaa ku ma ra nemnem kup a utnaa baa i baanaakaka diat. Ma i ong pari mongoro na taara u ra minaat ma ra winirua takum. 10 Maa a nemnem kup a maani, ia a kabi ra aalawur aakaina mangamangaan. Ma raa taara baa diat ngaraa kupi, diat aa waan ingen ko ra nurnur, ma diat baanaakaka anundiat lalaaun balet ma ra mongoro na mawaat.

Paaulo i wadekdek Timoti u ra pinapaam na lotu

11 Timoti, ui a muaana anun God, un waan ingen ko ra kum utnaa mi. Un murmur a takado na mangamangaan, a lotu karom God, a nurnur lingtatuna, a maarmaari, a tinur dekdek ma ra wowowon na mangamangaan. 12 Un tur dekdek u ra nurnur welaar ma ra koina tena wineium, ma un paam akoto a lalaaun takum kupi anum, ma raa ia maa God i wataa pa ui kupi, baa u pirpir kaapa uni namataa ra mongoro na taara. 13 Iaau pirpir karom ui namataan God, baa i tabaara a kum utnaa raap ma ra lalaaun, ma namataan Kaarisito Iesu baa i pirpir kaapa un ia ut namuga naan Pontio Pilaato. Iaau piri taam lenbi: 14 Un taraam u ra kum wetulaa. Un murmur diat kupi koku ta niraara baa ta wetakun in lo ui. Un paami tuk u ra bung baa anundaat Tadaaru Iesu Kaarisito in waan paat balet. 15 Baa a bung in ot, God ut in tula wai kupi in waan paat balet. God raa ot ku a ngaala na Tena Naagagon ma i daan takum, a King anu ra kum king, ma a Tadaaru anu ra kum tadaaru. 16 Anuna ku a lalaaun takum, ma i ki u ra ngaala na kaapa baa pa te in waan marawaai naana. Pa te utbaai i babo taai ma pain te in babo laar paai. Din taar taa a ngaala na urur karomi, maa i paam akoto a ngaala na dekdek baa pa in raap ma pa in raap. Aamen.

17 Un watumaarang diat baa diat tadaaru min u ra rakrakaan buaal kupi koku diat wangaala pa diat ut. Ma koku diat nurnur u ra maani baa in raap ku. Diat a nurnur ku un God, baa i tabaara daat ma ra kum koina utnaa raap kupi daat a gaaia mai. 18 Un wapua diat kupi diat a paam a koina, ma diat a tadaaru ma ra kum koina pinapaam. Diat a wetwetabaar ma diat a waraaut ta taara kaai. 19 Baa diat a paami lenmi, diat a paam akoto a wuwuwung mulu. Ma raa ia a koina kabi ra nundiat lalaaun namur, kupi diat a lo paa a lalaaun baa a lalaaun lingtatuna.

20 Timoti, un baboura wakaak a pinapaam baa God i taar taai taam. Un waan ingen kon diat baa diat pir a kum pirpir biaa ku baa pa i welaar ma ra nemnem anun God. Ma un waan ingen kaai kon diat baa diat wengangaar u ra utnaa diat waatungi naa “a manaana”, iaku maa wakir a manaana lingtatuna. 21 Raa taara diat piri naa diat nunura ut a manaana maa, ma diat aa waan ingen paa ko ra nurnur un Iesu.

A maarmaari anun God in ki karom muaat raap.

Copyright information for `RAI