2 Corinthians 1

Iaau Paaulo, aapostolo anun Kaarisito Iesu u ra nemnem anun God, mir ma Timoti a teindaat, mir timu a buk mi karom muaat a taara na nurnur anun God irong Korinto, ma karom a taara anun God raap u ra papaar Aakaaia.

A maarmaari ma ra maalmaal kon God Tamaandaat ma a Tadaaru Iesu Kaarisito in ki karom muaat.

God a tena wemaraam

Daat a pir walaawa paa God a Tamaa ra nundaat Tadaaru Iesu Kaarisito, ma a Tamaandaat kaai baa a tena maarmaari, ma a kabi ra kum aakapi na wemaraam raap. I wamaraam miaat u ra kum mawaat raap miaat kariaanai, kupi miaat kaai miaat a wamaraam a taara baa a kum mawaat i ki karom diat, ma ra wemaraam baa God i taar taai taa miaat. Baa miaat kariaana a kum ngaala na ngunungut baa Kaarisito ia kariaana taai, miaat a kariaana kaai a ngaala na wemaraam anun Kaarisito. Miaat kariaana a kum mawaat, kupi muaat a lo a wewaraaut uni, ma kupi din walaaun muaat. Ma baa God i wamaraam miaat, muaat kaai muaat a kariaanai. Io, pa muaat a ngo ko ra numuaat tinur dekdek, baa a kum mangaana ngunungut mi miaat kariaanai in lo muaat. Miaat nurnur mulu un muaat naa muaat a tur dekdek ut, maa miaat nunurai, baa muaat kariaana a ngunungut ungaai ma miaat, lenkaai maa, muaat kaai muaat a kariaana a wemaraam anun God karom muaat.

A kum tateimiaat, miaat nemi naa muaat a nunura kaai a kum kinadik baa miaat baraatai u ra kum taamaan irong u ra papaar Aasia. Miaat kariaana a ngaala na mawaat aakit. Pa miaat dekdek ma, ma pa miaat nuki balet ma naa miaat a lalaaun. Miaat nuki naa miaat a maat ma. A utnaa mi i waan paat kupi koku miaat nurnur u ra dekdekimiaat ut, miaat a nurnur ku un God, ia baa i watur paa a kum minaat. 10 Maia, God i walaaun pa miaat baa marawaai miaat a maat, ma in walaaun miaat balet ut. Ma miaat nurnur uni naa in walaaun pa miaat u ra kum bung kuri namuga, 11 baa muaat a waraaut miaat ma ra niaaring. Io, mongoro na taara diat a waatung wakaak karom God, baa diat baboi naa i baalu anundiat kum niaaring ma i waraaut miaat.

Paaulo i puku a nuknukina u ra nuna winawaan

12 Bari ia a utnaa maa miaat gaaia aakit uni, baa a balaamiaat pa i takuna miaat un ta utnaa, maa miaat nunurai naa miaat murmur ut a takado ma a gomgom na mangamangaan kon God u ra numiaat lalaaun min napia ma u ra numiaat kinkini ungaai ma muaat. Pa miaat murmur a manaana anu ra taara, miaat papaam murmur ut a maarmaari anun God. 13 Miaat timtimu ku karom muaat u ra kum utnaa baa muaat a luk laar paai, ma muaat a kaapa uni. Baa pa muaat kaapa wakaak un raa kum utnaa miaat timui, iaau nurnur baa namur muaat a kaapa u ra kum utnaa raap. Io, baa a Tadaaru in waan paat balet, muaat a gaaia un miaat, welaar ma miaat, miaat a gaaia un muaat.

15 Iaau nuki naa muaat a gaaia un iaau, io, bari ia kabina baa namuga iaau wapua ta muaat lenbi naa ang waan paat karom muaat a mugaana pakaan, ma namur balet ang weru winawaan karom muaat, ma ang taar a wewaraaut karom muaat ru pakaan. 16 Iaau nuki naa ang waan aagil kupi ang lauma muaat baa ang waan urong u ra papaar Maakedonia, ma namur baa ang waan talili balet taangirong, ang ki paa balet naa muaat, kupi muaat a waraaut iaau u ra nung winawaan urong u ra papaar Iudaia. 17 Iaku pa iaau waan paat karom muaat. Lelawaai, muaat nuki naa iaau a tena warwaruga? Lelawaai, naapi anung kum pirpir i welaar ma ra taara u ra rakrakaan buaal baa diat mulaaot un ta utnaa, iaku pa diat paami? Muaat aa nunurai naa iaau, pa iaau lenmaa.

18 Welaar ma God i lingtatuna, miaat kaai anumiaat pirpir i lingtatuna. Baa miaat mulaaot, a kukuraaina naa miaat a paam ot paai. Miaat wakir a mangaana taara baa diat pir raa utnaa, ma i kukuraaina un raa utnaa ingen ut. 19 Iaau ma Timoti ma Saailaas, mitul wewapua un Iesu Kaarisito, a Natun God. Ma Iesu kaai baa i mulaaot un ta utnaa in paami ut. 20 Iesu i paam ot paa a kum weweliman raap anun God. Ma un Iesu ku daat pet laar paai kupi daat a piri naa, “Aamen,” ma daat a pir walaawa paa God uni. 21 God ku i watur dekdek miaat, ma muaat kaai un Kaarisito, ma i pilak pa daat kupi daat anuna taara ut. 22 Ia ung taa anuna wakilang un daat kupi in wakaapa daat baa daat anuna ut. Ma i waki a Niono u ra balaandaat welaar ma ra wakilang naa namur daat a kale a kum utnaa baa God ia waninaar taai kup daat.

23 God ut i nunura iaau naa iaau pir a lingtatuna. Pa iaau waan talili balet karom muaat matira Korinto, kabina maa pa iaau nemi kupi a nuknukimuaat in mawaat un ta kum dekdek na pirpir baa ang piri karom muaat. 24 Wakir miaat nem na naagagon anumuaat nurnur, maa muaat aa tur dekdek u ra nurnur. Miaat nemi ku naa miaat a papaam ungaai ma muaat, kupi muaat a gaaia.

Copyright information for `RAI