aIer 9:24

2 Corinthians 10

Paaulo i pirpir kaapa u ra nuna pinapaam

Iaau Paaulo iaau aaring muaat baa muaat a walangoro iaau, kabina ut un Kaarisito, baa i wakinalik paai ma i papaam ma ra wowowon na mangamangaan karom a taara. Raa taara diat piri naa, baa iaau ki karom muaat, pa iaau laana pirpir dekdek, iaku baa iaau ki ingen anung pirpir i dekdek aakit. Io, baa ang waan paat karom muaat, i tale ku baa ang wakado muaat ma ra kum dekdek na pirpir. Iaku pa iaau nemi. Io, iaau aaring diat baa diat piri naa miaat murmur ku a mangamangaan ko ra rakrakaan buaal naa diat a ngo ko ra mangaana pirpir maa, kupi koku iaau waan paat ma ra kum dekdek na pirpir karom diat. A lingtatuna, miaat lalaaun u ra rakrakaan buaal, iaku pa miaat weium welaar ma ra mangaana wineium anu ra rakrakaan buaal. Maa a kum utnaa na wineium baa miaat weium mai, wakir anu ra rakrakaan buaal, pate. A kum dekdek na utnaa na wineium anun God, ma diat dekdek aakit kupi miaat a reng a kum dekdek na liplip mai anu ra ebaar. Miaat kamaar wa a kum warwaruga na pirpir baa a taara diat aamaan ngaala mai, ma i turbaat a taara kupi koku diat nunura God. Ma miaat aal puku a nuknuki ra taara, kupi diat a taraam karom Kaarisito. Baa muaat a taraam raap karom Kaarisito, io miaat a naagagon diat baa pa diat taraam.

Muaat a babo wakaak a kum utnaa! Baa te i nuki naa ia anun Kaarisito, io, i koina baa in nuknuk wakaak ma in babo lelei naa miaat kaai anun Kaarisito. Kaduk muaat nuki naa miaat laana pir wangaala paa a dekdek baa a Tadaaru ia taar taai taa miaat. I lingtatuna aakit, iaku pa miaat wawirwir uni, maa ia taar taai kupi miaat a wadekdek muaat mai, ma wakir kupi miaat a baanaakaka muaat. Koku muaat nuki naa iaau timu anung kum buk karom muaat kupi muaat a burut. 10 Maa raa taara diat piri lenbi, “U ra nuna kum buk anuna pirpir i mawaat ma i dekdek, iaku baa i ki karom miaat, i lenkubaa pa i paam akoto a dekdek na naagagon, ma anuna pirpir i ling biaa ku.” 11 I koina baa diat a nunurai naa anumiaat kum dekdek na pirpir baa diat lukluk taai u ra numiaat kum buk, miaat a paam ot paai ut baa miaat a waan paat matira.

12 Pa miaat laana welaara miaat ma diat baa diat piri naa diat ngaala aakit. Diat welaara wetwetalaai diat balet ut. Diat longlong aakit! 13 Iaku miaat, pa miaat a pir angaala pa miaat u ra kum utnaa ingen, miaat a pir wangaala paa ku a pinapaam baa God i taar taai taa miaat. A pinapaam na warawaai baa i waan tuk u ra numuaat taamaan. 14 Io, wakir miaat pir angaala paa ta pinapaam baa pa miaat paam taai, maa God i tula wa miaat kupi miaat a waan paat ut karom muaat ma ra Koina Wewapua un Kaarisito. 15 Ma pa miaat pir angaala pa miaat kaai un ta pinapaam baa a taara ingen diat aa paam taai. Iaku miaat nurnur lenbi, baa anumuaat nurnur in tawa, anumiaat pinapaam kaai in tawa. 16 Ma miaat a warawaai kaai ma ra Koina Wewapua karom a kum taamaan kuaa namuga taa muaat, baa pa te utbaai i warawaai iaai. Maa pa miaat nemi naa miaat a papaam nate u ra pinapaam anun te ingen, kaduk a taara diat a piri naa miaat pir angaala pa miaat u ra pinapaam baa raa ingen ut ia paam taai. 17 A Buk Taabu i piri, “Baa te i nemi naa in wangaala paai, i koina baa in wangaala paa ut a utnaa baa a Tadaaru ia paam taai.” a 

18 Baa te i pir angaala paa ia ut, wakir ia maa i ngaala namataa ra Tadaaru, iaku te baa a Tadaaru i pir wangaala paai, ia maa i ngaala.

Copyright information for `RAI