2 Corinthians 11

Paaulo wakir i welaar ma ra kum warwaruga na aapostolo

Iaau nemi kupi muaat a walangoro kumun anung longlong na pirpir. Iaau nunurai naa muaat a walangoro iaau. Iaau ngaraa aakit un muaat, welaar ma God i ngaraa un muaat, kaduk muaat a waan ingen kon Kaarisito. Iaau aa taar ta muaat karom Kaarisito, kupi muaat a welaar ma ra gomgom na tauraara, anuna pet webaat. Iaku mi, iaau burut kaduk din waruga pa muaat, welaar ma ra ina wui i waruga paa Iwa, ma din ben araara pa muaat ko ra numuaat gomgom na nurnur lingtatuna un Kaarisito. Maa muaat gaaia kupi muaat a walangoro te baa i waan paat karom muaat, ma i warawaai un raa Iesu ingen, ma wakir un Iesu baa miaat warawaai uni. Ma muaat gaaia ku baa din tabaara muaat ma ta nion ingen, baa wakir a Takado na Nion. Ma muaat gaaia ku baa muaat a walangoro ta Koina Wewapua ingen, baa wakir a Koina Wewapua baa muaat aa nurnur uni.

Wakir iaau kinalik taan diat baa muaat waatung diat naa a kum ngaala na aapostolo. Kaduk muaat nuki naa pa iaau wawer paa kup a tena warawaai, iaku iaau nunura ut a utnaa baa iaau warawaai uni. Muaat ut muaat kaapa uni, maa u ra kum utnaa raap miaat paami karom muaat, miaat wapuaana a manaana raap mi.

Lelawaai, iaau raara duk baa pa iaau aaring muaat kup ta maani baa iaau warawaai ma ra Koina Wewapua karom muaat? Iaau wakinalik pa iaau naa muaat, kupi muaat, muaat a ngaala. Iaau lo a maani kon raa kum kikil na taara na nurnur ingen, kupi in waraaut iaau u ra nung pinapaam naliwan taa muaat. Iaau waraap anundiat maani kupi ang papaam karom muaat. Mongoro na pakaan iaau iba baa iaau ki ungaai ma muaat, iaku pa iaau taar ta mawaat karom muaat. A kum tateng liklik u ra nurnur taanga Maakedonia diat waan paat, ma diat tabaara iaau ma ra utnaa baa iaau iba kupi. Pa iaau aaring ta muaat, ma pang aaring ta muaat maut kup ta utnaa. 10 Maia, a lingtatuna anun Kaarisito i ki un iaau, io, iaau pir a lingtatuna taa muaat naa, pa te u ra kudulaana papaar Aakaaia in turbaat laar paa anung gaaia u ra nung mangamangaan karom muaat. 11 Lelawaai, baa pa iaau aaring maani kon muaat, i wapuaanai naa pa iaau maari muaat? Pate. God i nunurai naa iaau maari aakit muaat!

12 Ang paam liklikina a kum utnaa mi iaau paami, kupi diat baa diat piri naa diat a kum aapostolo, diat a nunurai naa anundiat pinapaam pa i welaar ma anumiaat pinapaam. Ma koku diat pir wangaala pa diat naa diat papaam ku kaai welaar ma miaat. 13 A kum muaana maa, a kum warwaruga na aapostolo, a kum warwaruga na tena pinapaam, ma diat puku pa diat kupi diat a welaar ma ra kum aapostolo anun Kaarisito. 14 Wakir a utnaa na kakaian karom daat, maa Saataan kaai i laana puku paai kupi in babo welaar ma ra aangelo na kaapa. 15 Ma pain daat a kakaian kaai baa anuna kum tena pinapaam diat a puku pa diat, kupi diat a welaar ma ra kum tena pinapaam mulu anu ra takado na mangamangaan. Namur diat a lo anundiat wedok, welaar ut ma ra nundiat aakaina pinapaam.

A kum mawaat baa Paaulo i kariaanai

16 Ang piri balet naa koku muaat nuki un iaau naa iaau longlong. Iaku baa muaat nuki un iaau lenmaa, io, muaat a maadek taa a longlong mi kupi in pir wangaala paa ia ut. 17 A lingtatuna, baa iaau pir wangaala pa iaau ut, pa iaau pirpir welaar ma ra nemnem anu ra Tadaaru, i welaar ku ma ra mangamangaan na longlong. 18 Raa taara diat pir wangaala pa diat welaar ma ra mangamangaan anu ra rakrakaan buaal, io, iaau kaai ang pir wangaala pa iaau ut. 19 Muaat, muaat manaana aakit, io muaat maadek paa ku a kum longlong na taara kupi diat a wer muaat. 20 Maia, muaat gaaia pa diat kupi muaat a papaam na wilawilaau karom diat, ma diat a baanaakaka muaat, ma diat a waraap wa anumuaat kum utnaa. Ma muaat gaaia ku baa diat wangaala pa diat naa muaat, ma baa diat paar a kum mataamuaat. 21 Iaau wawirwir aakit baa ang piri naa miaat ut pa ta dekdekimiaat kupi miaat a paami lenbi!

A kum utnaa baa diat pir wangaala pa diat uni, io, iaau kaai iaau pet laar paai kupi ang pir wangaala pa iaau uni. Io, mi iaau pirpir welaar ma ra longlong.
22 Diat pir wangaala pa diat naa diat a kum te Ebraaio, naka? Iaau kaai a te Ebraaio. Diat ko ra taara Israael, naka? Iaau kaai a te Israael. Diat a kum natnatun Aabaraam, naka? Iaau kaai a natun Aabaraam. 23 Diat a kum tultul anun Kaarisito, naka? Iaau a koina tultul taan diat raap. Mi iaau pirpir welaar ma ra longlong. Iaau papaam dekdek aakit taan diat raap, iaau aa ki papaa u ra ruma na karabus mongoro na pakaan, a kum wineium di paami un iaau i dekdek aakit, mongoro na pakaan marawaai ang maat. A kum utnaa raap baa di paami un iaau i ngaala taa ra utnaa baa di paami un diat. 24 A taara Iudaia diat raapu in tamarung welaar ma 39 na pakaana raraapu. I welaar ma lima na pakaan raap maa diat paampaami un iaau. 25 Raa pakaan di duka iaau ma ra kum waat. A taara Rom kaai diat raapu iaau mongoro na pakaan ma ra ina buka. I welaar ma tula pakaan raap maa diat paampaami un iaau.
(11:25) Aap 16:22-23 i wapua daat un raa pakaan baa di raapu Paaulo ma ra ina buka.
Tula pakaan iaau wirua ma ra paraau nataai.
(11:25) Aap 27:39-44 i wapua daat un raa pakaan baa Paaulo i wirua ma ra paraau nataai.
Raa bung na marum ma raa bung na mage iaau aalir u ra punga nataai.

26 Iaau aa waan u ra mongoro na winawaan. Iaau welaar ma ra utnaa na winirua u ra winawaan u ra kum daanim, ma raa kum pakaan marawaai ang wirua u ra limaa ra kum aakaina taara. Marawaai ang baraata a winirua ko ra nung taara ut, ma ko ra kum waira na taara kaai. Marawaai ang baraata a winirua u ra kum taamaan, ma u ra kum bil na wanua, ma nataai. Ma marawaai kaai ang wirua naliwan taa ra kum warwaruga na tateng liklik u ra nurnur. 27 Iaau ongor ma iaau papaam dekdek. Mongoro na pakaan iaau watangaala. Mongoro na pakaan iaau maruk ma iaau molo. Raa kum pakaan iaau iba kup a maalu ma iaau kariaana mudian.

28 Iaku raa utnaa i ngaala aakit taa ra kum utnaa mi i waan paat karom iaau: Anung binaboura karom a kum taara na nurnur i mawaat aakit u ra nung lalaaun u ra kum bungbung raap. 29 Baa te kon diat anuna nurnur i bilua, iaau kaai ang bilua. Baa te kon diat di aa ben taai u ra aakaina, in ngaala aakit anung ninunuk uni.

30 Pang pir wangaala pa iaau un ta utnaa ingen, ang pir wangaala pa iaau ku u ra kum utnaa baa i wapuaanai naa pa ta dekdeking. 31 God, Tamaa ra nundaat Tadaaru Iesu Kaarisito, baa a pir walaawa karomi pa in raap ma pa in raap, i nunurai ut baa iaau pir a lingtatuna. 32 U ra taamaan Damaasko, a mukmuga ko ra taamaan maa, baa i papaam natudaangi ra king Aaretaas, i watur taa a kum tena baboura u ra balbalaat i ra liplip i ra taamaan, kupi diat a aal pa iaau. 33 Iaku di warira pari iaau maku ma ra kaa, u ra mataana kalaangaar i ra liplip, ma iaau lalaaun pilaa ko ra limaa ra mukmuga maa.

Copyright information for `RAI