2 Corinthians 12

U ra binabo God i ben paa Paaulo unaanga u ra maawa

Baa iaau pir wangaala pa iaau ut, anung pirpir pa i gaa un ta utnaa, iaku ang pir wangaala pa iaau ut un raa kum utnaa, kupi muaat a nunura wakaak iaau. Ang pirpir u ra kum binabo baa a Tadaaru ut ia wababo ta iaau uni. Iaau nunura raa muaana, a te Kaarisito, 14 na kilaala i raap di ben paai unaanga u ra wetula maawa. Pa iaau nunurai baa di lo ungaai paai ma ra panina baa a niono ku. God ku i nunurai. Ang piri balet, iaau nunurai naa a muaana mi di lo tato paai unaanga u ra Paradaaiso, iaku pa iaau nunurai baa di lo ungaai paai ma ra panina baa a niono ku. God ku i nunurai. Baa ia ki inaanga, i walangoro a kum utnaa baa pa di pet laar paai kupi din waatung diat ma ra pirpir, ma i taabu kaai kupi te in wewapua uni.

Io, ang pir wangaala paa a muaana mi, iaku pang pir wangaala pa iaau ut un ta utnaa ingen, u ra kum utnaa ku baa i wapuaanai naa pa ta dekdeking. Iaku baa iaau pir wangaala pa iaau u ra kum utnaa mi, iaau pir ut a lingtatuna, pa iaau longlong. Iaku maa pa iaau nem na pirpir maat u ra nung kum binabo, maa pa iaau nem te kupi in wangaala paa anuna nuknuk un iaau, kaduk a nuknukina un iaau pa in welaar ma ra utnaa iaau paami ma iaau piri.

Paaulo i gaaia u ra nuna kum binilua

A kum utnaa baa God ia wababo ta iaau uni i ngaala aakit, iaku di taar taa raa utnaa baa i gogo a paning, kupi koku iaau nuk wangaala pa iaau ut u ra kum binabo mi. A aangelo anun Saataan i baanaakaka a paning ma ra utnaa mi. Iaau aa aaring taa a Tadaaru tula pakaan kupi in rakaan wa a utnaa mi kon iaau. Ma i piri lenbi taang, “Anung maarmaari karom ui i welaar, ma pa un iba kup ta utnaa ingen. Maa din babo puaana a dekdeking un ui baa pa ta dekdekim.” Io, iaau gaaia kupi ang pir wangaala paa anung kum binilua, maa baa iaau bilua, a dekdekin Kaarisito in ki un iaau. 10 Lenmaa iaau gaaia aakit u ra nung kum binilua, ma baa di pir aakaka iaau, ma u ra kum mawaat, ma baa a taara diat wakadik iaau, ma baa iaau kariaana a dekdek na tapunuk, kabina baa iaau nurnur un Kaarisito. Iaau gaaia kabina iaau nunurai naa baa iaau bilua iaau dekdek.

Paaulo i pir apuaana anuna maarmaari karom a taara Korinto

11 Muaat ut muaat kabina un iaau baa iaau pir taa a kum longlong na pirpir mi. I takado kupi muaat ut muaat a babo lele pa iaau naa iaau a aapostolo mulu. I lingtatuna ut, iaau a muaana biaa ku, iaku pa iaau kinalik taan diat baa muaat waatung diat naa a kum ngaala na aapostolo. 12 Baa iaau ki naa muaat, iaau walingtatuna pa iaau namataamuaat baa iaau a aapostolo mulu. Iaau paam a kum dekdek na utnaa, a kum utnaa na kakaian ma ra kum wakilang ma pa iaau talanguan. 13 Aawa kabina maa muaat nuki naa pa iaau papaam wakaak karom muaat, welaar ma iaau paami karom raa taara na nurnur kaai? Naapi duk baa pa iaau aaring muaat kup ta utnaa? Muaat a dumaana wa anung aakaina mangamangaan baa pa iaau aaring muaat kup ta utnaa!

14 Baboi, mi ia wetula pakaan baa iaau waninaar kupi ang waan karom muaat. Ma pang aaring ta utnaa kon muaat, maa pa iaau nem anumuaat maani, iaau nem muaat ut. Maa pa i takado kupi a kum naat liklik diat a tabaara tamaandiat ma naandiat. I koina kupi a tamaandiat ma ra naandiat ut diaar a paki utnaa kupi diaar a tabaara anundiaar kum naat mai. 15 Iaau gaaia ku kupi ang taar taa anung kum utnaa raap karom muaat, ma ang taar taa anung lalaaun kaai. Baa iaau maari aakit muaat, lelawaai anumuaat maarmaari karom iaau in kinalik ku?

16 Io, muaat aa nunurai naa pa iaau aaring paa ta maani kon muaat. Iaku kaduk te kon muaat in piri naa iaau aa waruga paa ta utnaa kon muaat. 17 Lelawaai, iaau aa lo paa duk ta utnaa kon muaat ko ra taara baa iaau tula wa diat karom muaat? 18 Iaau aaring paa Tito kupi in waan karom muaat, diaar ma raa teimiaat kaai. Lelawaai, Tito ia lo paa ta utnaa kon muaat? Pate. Miaat murmur ku raa mangamangaan, ma raa aakapi ku maa miaat murmuri.

Paaulo i burut un diat

19 Lelawaai, muaat nuki naa miaat pir baat miaat balet ku kon muaat? Pate, miaat pirpir ma ra lingtatuna namataan God welaar ma ra kum tultul anun Kaarisito. A utnaa raap baa miaat paami, miaat paami kupi in waraaut muaat. 20 Iaau burut, kaduk baa ang waan paat karom muaat, pang babo baraata a kum mangamangaan baa iaau nemi kupi ang baboi. Ma muaat kaai pa muaat a gaaia u ra mangamangaan baa ang waan paat mai. Iaau burut kaduk ang baraata paa a mangaana kini lenbi: muaat wengangaar, muaat nuknuk aakaka, muaat kaankaan, muaat ki weraan, ma muaat pirura ma pir aakaka wetwetalaai muaat, ma muaat wangaala pa muaat ut, ma anumuaat kinkini i purpuruan. 21 Iaau burut, kaduk baa ang waan paat matira, anung God in wakinalik pa iaau namataamuaat. Ma ang tapunuk un mongoro kon muaat baa diat paam aakaina taanga namuga utbaai ma pa diat nukpuku ko ra nundiat kum dur na mangamangaan, a kum paamuk na mangamangaan ma ra kum aakaina nemnem baa diat murmuri.

Copyright information for `RAI