2 Corinthians 2

Io, iaau nuki naa koku balet ma iaau waan karom muaat, kaduk ang watapunuk muaat. Baa iaau aa watapunuk ta muaat, woi ma in wagaaia iaau? Muaat ut. Iaku muaat a wagaaia iaau lelawaai, baa iaau aa watapunuk ta muaat? Mi ia a kabina baa iaau timtimu ku karom muaat, kaduk baa ang waan ut ang tapunuk un muaat. Maa i koina kupi muaat a wagaaia iaau. Iaau nunurai baa ang gaaia, muaat kaai daat a gaaia ungaai. Iaau timtimu karom muaat ma ra tapunuk, ma a nuknuking i mawaat aakit ma a lur na mataang i puka. Pa iaau nemi kupi ang watapunuk muaat, iaau nemi kupi muaat a nunurai naa iaau maari aakit muaat.

Muaat a dumaana wa a niraara anun te kon muaat

Ia baa i kabina u ra tapunuk mi, wakir i watapunuk iaau ku, i watapunuk mongoro kaai kon muaat. Iaau piri ku lenbi kupi koku iaau piri naa i watapunuk muaat raap. Mongoro kon muaat, muaat aa taar taa a naagagon na binabaalu karomi, ma i welaar ku lenmaa. Io mi, muaat a dumaana wa anuna mangamangaan maa, ma muaat a wamaraami, kupi koku i tapunuk dekdek, ma in puka aakit. Iaau aaring muaat kupi muaat a wapuaana anumuaat maarmaari karomi. U ra nung raa buk baa iaau timui karom muaat, iaau walaar muaat ku mai, kupi ang nunurai baa muaat a taraam u ra kum utnaa raap, baa pate. 10 Baa muaat dumaana wa aakaina anun te, iaau kaai ang dumaana wa anuna aakaina. Baa a muaana maa ia paam taa ta aakaina, io, iaau aa dumaana wai namataan Kaarisito. Iaau dumaana wai kabina iaau nuk pa muaat, 11 ma kupi koku Saataan in uwia pa daat, maa daat aa nunura a nuknukina u ra aawa maa i nem na paami.

A Koina Wewapua i welaar ma ra utnaa i aangawian wakwakaak

12 Baa iaau waan paat u ra taamaan Troaas, iaau baboi naa a Tadaaru ia paapa aara taa anung aakapi kupi ang warawaai karom diat. 13 Iaku iaau ngaraa, maa pa iaau baat paa Tito, a tenglik u ra nurnur. Io, baa iaau aa wewataai wetulaa paa ma diat taanga matira, iaau waan paa urong Maakedonia.

14 Iaku iaau waatung wakaak karom God, kabina baa Kaarisito i muga miaat welaar ma ra king baa i uwia, ma i waraaut miaat kupi miaat a wewapua u ra kum taamaan raap ma ra Koina Wewapua un Kaarisito. A Koina Wewapua i welaar ma ra utnaa i aangawian wakwakaak karom diat baa diat walangoroi. 15 Miaat welaar ma ra utnaa baa a tubalina i aangawian wakwakaak, baa Kaarisito i wetabaar mai karom God. Ma aangawianina i waan karom diat baa diat a lalaaun takum, ma karom diat kaai baa diat waan kup a winirua u ra aakaina mangamangaan. 16 I aangin minaat karom diat baa diat waan kup a winirua, ma i aangin lalaaun karom diat baa diat a lalaaun takum.

Woi in pet laar paa a pinapaam mi?
17 Pa miaat welaar ma diat, baa diat papaam ku ma ra pirpir anun God kup a maani. Iaku, un Kaarisito miaat papaam ma miaat pirpir ma ra lingtatuna namataan God, maa ia ut i tula wa miaat.

Copyright information for `RAI