aKele 116:10

2 Corinthians 4

Miaat welaar ku ma ra kum kuro biaa ku baa di paami ko ra pia

God i maari miaat ma i taar taa a pinapaam mi taa miaat. Mi ia a kabina baa pa miaat a ngo koni. Miaat aa ngo ko ra kum aakaina mangamangaan baa di paampaam inoi ma di laana wawirwir uni. Pa miaat papaam ma ra warwaruga, ma pa miaat palaa raara a pirpir anun God. Pate, miaat palaa kaapakaapa a lingtatuna na pirpir karom a taara, kupi diat a kariaanai ut u ra balaandiat naa miaat pir a lingtatuna namataan God. Ma a Koina Wewapua mi baa miaat laana wewapua uni, baa in wawalipa, io, in wawalipa ku karom diat baa diat a wirua takum. Saataan, a god taanga min u ra rakrakaan buaal, i wapula paa a nuknuki ra taara baa pa diat nurnur. Ma pa diat babo a kaapa i ra Koina Wewapua baa i wapuaana a minamaar anun Kaarisito, naa ia ut a malalarin God. Pa miaat wewapua un miaat ut, miaat wewapua ku un Iesu Kaarisito naa ia a Tadaaru. Ma miaat anumuaat kum tultul ku, kabina u ra wetulaa anun Iesu. Baa God i waki a rakrakaan buaal i piri lenbi, “A kaapa in baara u ra baboto.” Ma mi anuna kaapa i baara u ra balaandaat, kupi daat a nunura a minamaar anun God, baa di baboi u ra mataan Kaarisito.

A kaapa mi kon God ia a ngaatngaat na utnaa baa i ki un miaat. Iaku miaat welaar ku ma ra kum kuro biaa ku baa di paami ko ra pia, kupi in kaapa naa a ngaala na dekdek baa i ki un miaat kon God ut, wakir kon miaat. A kum mawaat i baraata miaat u ra kum papaarimiaat raap, iaku pa i baanaakaka aakit wa miaat. Mongoro na utnaa i wapurpuruan a nuknukimiaat, iaku pa miaat ngo. A taara diat nem na baanaakaka miaat, iaku raa i ki ut ungaai ma miaat. Diat um miaat, iaku pa diat aak doko wa miaat. 10 Baa miaat lalaaun a minaat i marawaai ku, kabina baa miaat papaam karom Iesu. U ra kum bungbung raap miaat waiaa a minaat anun Kaarisito u ra panimiaat, kupi a taara diat a babo kaai a lalaaun anun Kaarisito un miaat. 12 Io, a minaat i papaam un miaat, iaku a lalaaun i papaam un muaat.

13 Di aa timu taai u ra Buk Taabu lenbi, “Iaau pirpir kabina baa iaau nurnur.” a 

A mangaana nurnur lenbi i ki karom miaat kaai. Miaat kaai miaat nurnur ma mi miaat pirpir kaapa uni.
14 Maa miaat nunurai naa God ia watur paa balet a Tadaaru Iesu ko ra minaat, lenkaai maa in watur paa miaat balet ungaai ma Iesu, ma in ben pa miaat ma muaat kaai, kupi daat a ki karomi. 15 A kum mawaat baa miaat baraatai, diat waan paat kupi muaat a koina uni. Ma baa a maarmaari anun God i waan weraan karom a taara, mongoro na taara diat a pir wakaak karom God, ma God in lo a minamaar uni.

16 Bi ia a kabina baa pa miaat ngo. I bilua waanwaan a panimiaat, iaku di wamatakina a niomiaat u ra bungbung raap. 17 A kum mawaat baa miaat kariaana diat, pa diat ngaala ma pa diat ki iwan, iaku diat waraaut miaat kupi miaat a kale paa a koina kini u ra minamaar baa pa in raap. A minamaar maa i ngaala aakit taa ra kum mawaat baa miaat kariaanai. 18 Pa miaat nuk paa a kum utnaa baa di babo diat, miaat nuknuk paa ku a kum utnaa baa pa di baboi. Maa a kum utnaa baa di babo diat, pa diat a ki iwan, iaku a kum utnaa baa pa di babo diat, diat maa diat a ki takum.

Copyright information for `RAI