2 Corinthians 5

Daat a kale a matakina panindaat

A panindaat i welaar ma ra ruma na sel baa daat lalaaun uni main u ra rakrakaan buaal. Ma daat nunurai naa baa in aaka, God in taar a matakina ruma karom daat inaanga u ra maawa. Wakir a ruma baa a taara diat paami ma ra limaandiat, pate. God ut ia paam taai, ma a ruma maa in tur takum. Mi daat taangi u ra balaandaat, kabina daat nemi naa daat a mong ma ra matakina panindaat taanginaanga u ra maawa. Ma baa daat mong ma ra matakina panindaat welaar ma daat mong ma ra maalu, pa daat a towaturia ma. Baa daat lalaaun utbaai ma ra panindaat mi, daat taangi u ra balaandaat, ma daat kariaana mawaat. Maa pa daat nemi kupi daat a maat, daat nemi kupi daat a mong ma ra matakina panindaat taanginaanga u ra maawa, kupi a panindaat baa in maat ku, in wekiaa kup a panindaat baa in lalaaun takum. God ut ia waki ta daat kupi daat a lo a matakina lalaaun mi, ma i tabaara daat ma ra Niono, ia a wakilang kupi in walingtatunai naa namur daat a kale a kum utnaa baa God ia waninaar taai kup daat.

A utnaa mi i wadekdek miaat, ma miaat nunurai ut naa, baa miaat lalaaun ma ra panimiaat mi, pa miaat ki ungaai utbaai ma ra Tadaaru. Miaat lalaaun ma ra nurnur, maa pa miaat baboi utbaai. Iaku miaat nunura lingtatunai naa miaat a gaaia baa miaat a waan ko ra panimiaat mi, ma miaat a ki ungaai ma ra Tadaaru. Lenmaa, u ra lalaaun main napia, baa u ra lalaaun inaanga u ra maawa, miaat nemi kupi miaat a paam ku a utnaa baa in gaaia uni. 10 Maa daat raap daat a tur namuga naa ra kiki na naagagon anun Kaarisito. Raaraa kon daat in lo a wedok u ra kum utnaa ia paam tataai u ra nuna lalaaun main napia, a koina baa aakaina.

Un Kaarisito God i maraam balet ma ra taara

11 Miaat burut karom a Tadaaru, maa miaat nunurai naa daat raap daat a tur u ra naagagon. Mi ia kabina baa miaat wapua a taara kupi diat a nurnur un Kaarisito. God i nunura miaat, ma iaau nurnur naa muaat kaai muaat kaapa un miaat. 12 Pa miaat nem na wangaala pa miaat karom muaat. Iaku miaat nemi kupi muaat a gaaia un miaat, ma kupi muaat a baalu diat baa diat nuk paa ku a pir walaawa anu ra taara karom diat, iaku pa diat ngaraa kupi a balaandiat in gomgom.

13 Lelawaai, a taara diat a nuki naa miaat longlong? Baa diat nuki naa miaat longlong baa miaat manaana, i koina raap ku. A utnaa miaat paami, miaat paami karom God, ma kupi miaat a waraaut muaat kaai mai. 14 A maarmaari anun Kaarisito i muga miaat, kupi miaat a papaam karomi. Maa miaat nunura mului naa Kaarisito i maat un daat raap. Baa lenmaa, daat raap daat maat ungaai mai. 15 I maat un daat raap, kupi daat baa daat lalaaun koku daat lalaaun kupi daat a wagaaia pa daat ut. Daat a lalaaun kup Kaarisito baa i maat ma i tur balet ko ra minaat kupi in walaaun pa daat.

16 Io mi, anumiaat mangamangaan karom a taara pa i welaar ma namuga. Namuga miaat babo a taara welaar ma ra mangamangaan ko ra rakrakaan buaal. Miaat babo kaai Kaarisito welaar ma ra taara ko ra rakrakaan buaal diat baboi. Iaku mi anumiaat binabo pa i len balet ma baa namuga. 17 Io, te baa i lalaaun un Kaarisito, ia a matakina wawaki. Anuna mangamangaan taanga namuga ia raap. Baboi, a matakina lalaaun i waan paat. 18 I waan paat ut kon God, ia baa i maraam pa daat kabina u ra minaatin Kaarisito. Ma mi, ia taar taa a pinapaam taa miaat, kupi miaat a wamaraam paa kaai a taara karom God. 19 Un Kaarisito, God i maraam ma ra taara u ra rakrakaan buaal. Pa in nuk paa balet ma anundiat mangamangaan aakaina kupi in naagagon diat uni. Bari ia a pirpir na wemaraam baa i taar taai taa miaat. 20 Io, miaat a kum tena pirpir anun Kaarisito, ma baa miaat pirpir i welaar ma God ut i aaring muaat kupi muaat a wemaraam mai, ma miaat kaai miaat aaring muaat u ra iaan Kaarisito kupi muaat a wemaraam ma God. 21 Kaarisito pa i paam ta aakaina mangamangaan, iaku God i ung taa anundaat aakaina mangamangaan nate uni, kupi baa daat lalaaun un Kaarisito daat a kale a takado na mangamangaan anun God.

Copyright information for `RAI