aAais 49:8
bLewi 26:12
cAais 52:11
d2 Saam 7:14

2 Corinthians 6

Miaat papaam ungaai ma God, ma miaat aaring muaat, kupi koku muaat ole biaa ku a maarmaari mi anun God karom muaat. Maa God i piri lenbi,

“Iaau aa walangoro ui u ra pakaana bung baa iaau aa pilak taai,
Ma u ra bung na warwalaaun iaau waraaut ui.” a 
Baboi, mi ia a pakaana bung baa God i pilak paai, mi ut ia a bung na warwalaaun.

A kum aapostolo diat kariaana mongoro na mawaat

Pa miaat paam ta aakaina mangamangaan kupi a taara diat a pir aakaka anumiaat pinapaam ma pa diat a nurnur uni. U ra kum pinapaam raap miaat paami, i waiaai naa miaat a kum tultul anun God. Miaat tur dekdek baa miaat kariaana a kum mawaat ma ra kum ngunungut ma u ra kini na niba. Di um miaat ma di waruk miaat u ra ruma na karabus. Di purpuruan karom miaat ma di lu miaat. Miaat papaam dekdek, miaat watangaala u ra kum bungbung na marum, ma miaat kariaana a minolo. Miaat paam a gomgom na mangamangaan, ma miaat papaam ma ra manaana. Pa miaat laana talanguan u ra taara, miaat paam ku a koina mangamangaan karom diat. Miaat papaam ma ra wewaraaut anu ra Takado na Nion, ma miaat papaam ma ra maarmaari lingtatuna. Miaat pir a lingtatuna, ma miaat papaam ma ra dekdekin God. Miaat paam akoto a takado na mangamangaan welaar ma ra numiaat utnaa na wineium u ra ot na limaamiaat ma u ra maira kaai.

Raa taara diat ru miaat, ma raa taara pate. Raa taara diat pir aakaka miaat, ma raa taara diat pir walaawa pa miaat. Raa taara diat nuki naa miaat a kum tena warwaruga, iaku miaat pir a lingtatunaina. Raa taara diat weoro naa pa ta iaamiaat, iaku a iaamiaat i ngaala ut. Diat nuki naa miaat aa maat, iaku miaat lalaaun utbaai. Di um miaat, iaku pa di aak doko wa miaat. 10 Miaat tapunuk, iaku miaat laana gaaia u ra kum bungbung raap. Miaat iba, iaku miaat watadaaru a mongoro na taara. Pa numiaat ta utnaa, iaku a kum utnaa raap anumiaat.

11 Aai, muaat a taara Korinto, miaat pirpir kaapakaapa mulu karom muaat, ma a balaamiaat i teng ma ra maarmaari karom muaat. 12 Pa miaat turbaat anumiaat maarmaari karom muaat, iaku muaat ut pa muaat maari miaat. 13 Iaau pirpir karom muaat mi welaar ma iaau pirpir karom a kum natnatung liklik: Muaat a maari miaat ma ra balaamuaat raap.

A tena nurnur koku i tur ungaai ma diat baa pa diat nurnur

14 Koku muaat tur ungaai ma diat baa pa diat nurnur, maa a mangamangaan na takado diaar tepaana lelawaai ma ra aakaina mangamangaan? A kaapa diaar a ki ungaai lelawaai ma ra baboto? 15 Kaarisito ma Saataan diaar a wemaraam lelawaai? Ia baa i nurnur diaar a tepaana lelawaai ma te baa pa i nurnur? 16 A kum warwaruga na god pa diat a tur laar paai u ra ruma anun God. Maa daat ut a ruma anun God a lalaaunina. Welaar ma God ia pir taai,

“Ang ki ungaai ma diat,
ma ang waan naliwan taan diat.
Ma iaau anundiat God,
ma diat anung taara.” b 
17 Ma a Tadaaru i piri kaai naa,

“Muaat a pari kon diat, ma muaat a ki ingen kon diat.
Ma koku muaat paam a kum dur na utnaa.
Io, iaau ang gaaia pa muaat.” c 
18 A Tadaaru i dekdek aakit i piri lenbi,
“Namur iaau a Tamaamuaat,
ma muaat a kum natnatung liklik, in muaana ma in tabuan.” d 
Copyright information for `RAI