2 Corinthians 7

A kum teptepaang, God ia taar taa a kum weweliman mi karom daat, io, daat a wagomgom pa daat ko ra kum utnaa raap baa i pet adurdur a panindaat ma ra niondaat. Ma daat a gomgom welaar ma ra taara anun God, kabina baa daat urur aakit karomi.

Paaulo i gaaia

Muaat a maari miaat ma ra balaamuaat. Pa miaat paam taa ta aakaina karom te, pa miaat ben araara taa te, ma pa miaat waruga paa ta utnaa kon te. Pa iaau pir a pirpir mi kupi ang takuna muaat uni, pate. Welaar ma iaau wapua muaat namuga, miaat maari aakit muaat. Pain miaat a dumaana muaat baa miaat lalaaun utbaai tuk baa miaat a maat. Iaau nurnur un muaat. Ma iaau gaaia ma muaat. Anumuaat lalaaun i wadekdek iaau. Maia, i ngaala aakit anung gaaia naliwan taa ra kum mawaat baa miaat kariaanai.

Baa miaat waan paat irong u ra papaar Maakedonia, miaat baraata mongoro na mawaat aakit: A pirpir na kaankaan anu ra taara karom miaat, ma u ra balaamiaat miaat kariaana a bunurut. Pa miaat ngo laar paai ko ra kum mawaat. Iaku baa Tito i waan paat karom miaat, God baa i laana wamaraam a taara baa diat tapunuk, i wamaraam miaat. Ma wakir a winawaan paat ku anun Tito maa i wamaraam miaat, miaat gaaia kaai baa miaat walangoroi naa muaat wadekdeki. I wapua miaat naa muaat nem aakiti kupi muaat a babo iaau, ma muaat tapunuk, ma mi muaat nemi kupi daat a wemaraam balet. A pirpir mi, i wagaaia aakit iaau.

Anung raa buk mun ia watapunuk ta muaat. Namuga iaau tapunuk uni, iaku mi iaau baboi naa a buk maa i waraaut muaat ut. Iaau nunurai naa ia watapunuk ta muaat, iaku pa i iwan uni. Mi iaau gaaia, wakir u ra nung buk baa i watapunuk muaat, iaku kabina baa anumuaat tapunuk i ben pa muaat kup a nukpuku. Anumuaat tapunuk i welaar ma ra nemnem anun God, maa i pet ta muaat kupi muaat a nukpuku. A mangaana tapunuk lenmaa pa in baanaakaka muaat. 10 A tapunuk baa God i nemi, i watapunuk a taara kupi diat a nukpuku, ma baa diat nukpuku, God in walaaun diat. Daat a gaaia u ra mangaana tapunuk maa. Iaku a mangaana tapunuk taanga u ra rakrakaan buaal i taar apaat ku a minaat.

11 Baboi, a tapunuk mi kon God i paam apaat a mongoro na koina utnaa un muaat: A ngaala na nemnem i ki u ra balaamuaat kupi muaat a laangalaanga ko ra aakaina. Ma muaat nemi naa muaat a wakoina pa muaat. Muaat kaankaan karom ia baa i paam aakaina, ma muaat burut. Muaat nem aakiti kupi daat a wemaraam balet, muaat ongor ma muaat nemi kupi muaat a wakado a utnaa baa i raara. Maia, anumuaat mangamangaan i waiaa lingtatunai naa muaat takado u ra utnaa mi. 12 Iaau timtimu karom muaat, wakir kabina u ra muaana baa di paam aakaina karomi, ma wakir kabina kaai u ra muaana baa i paam aakaina, pate. Iaau timtimu kupi muaat a babo lele paa anumuaat ngaala na tinaraam karom miaat namataan God. 13 Io, u ra kum utnaa mi muaat wadekdek miaat.

Muaat wadekdek miaat, ma miaat gaaia aakit kaai baa miaat baboi naa Tito i gaaia, kabina maa muaat waraauti kupi a nuknukina in ngo.
14 Baa pa i waan utbaai, iaau wapua taai u ra numuaat koina mangamangaan, ma baa i waan paat karom muaat i babo ut a wai ra nung pirpir u ra numuaat lalaaun. Ma iaau gaaia maa pa muaat pet awawirwir iaau. A kum utnaa baa miaat piri taan Tito un muaat i lingtatuna, welaar ma ra numiaat kum pirpir raap karom muaat i lingtatuna. 15 Tito i gaaia aakit un muaat baa i nuk paai baa muaat gaaia paai ma ra bunurut, ma muaat raap muaat taraam u ra nuna pirpir. 16 Iaau nurnur lingtatuna un muaat. Bi ia a utnaa baa iaau gaaia aakit uni.

Copyright information for `RAI