aPin 16:18

2 Corinthians 8

A wetabaar

Io, a kum tateng liklik, miaat nem na wapua muaat u ra maarmaari baa God i taar taai karom a taara na nurnur irong u ra papaar Maakedonia. Diat kariaana a mongoro na mawaat, iaku i ngaala aakit anundiat gaaia. Ma u ra nundiat kini na niba, diat gaaia ut kupi diat a wetabaar. Ma iaau pir a lingtatuna taa muaat, anundiat wetabaar i welaar ma ra dekdekindiat, iaku i ngaala aakit. Anundiat nemnem ut naa diat a paami lenmaa. Ma diat aaring miaat kupi diat kaai diat a taar anundiat maani na wetabaar karom a taara na nurnur inaanga Ierusalem. Ma wakir diat taar taa ku a maani baa miaat nuki naa diat a taari, diat taar muga taa anundiat lalaaun ut karom a Tadaaru, ma karom miaat kaai, welaar ma ra nemnem anun God.

Io, miaat aaring Tito kupi in waraaut muaat kupi muaat a paam ot paa a pinapaam na wetabaar mi, maa ia ut i waraaut muaat baa muaat turpaa a pinapaam na wetabaar mi. Muaat tadaaru ma ra kum utnaa raap: Anumuaat nurnur, ma ra numuaat warawaai, anumuaat manaana, anumuaat niongor, ma ra numuaat ngaala na maarmaari karom miaat. Io, i koina kupi muaat a paam ot paa kaai a pinapaam na wetabaar mi.

Pa iaau pir a utnaa mi kupi in welaar ma ra naagagon karom muaat. Iaku iaau wapua muaat u ra taara Maakedonia, ma u ra nundiat ngaala na gaaia kupi diat a wetabaar, kupi ang walaar anumuaat maarmaari, baa i lingtatuna baa pate. Maa muaat nunura a maarmaari anu ra nundaat Tadaaru Iesu Kaarisito. Ia ut i tadaaru aakit ma ra mongoro na utnaa, iaku i waan ko ra nuna koina kini inaanga u ra maawa, kabina i maari muaat. I ki na niba min u ra rakrakaan buaal, kup muaat, muaat a tadaaru ma ra koina lalaaun.

10 Io, ang wapua muaat u ra nuknuking u ra utnaa mi: I koina kupi muaat a paam araap wa a pinapaam na wetabaar baa muaat turpaai u ra kilaala i raap. Muaat a mugaana taara baa muaat nemi kupi muaat a wetabaar, ma muaat a mugaana taara kaai baa muaat turpaa wetabaar. 11 I koina kupi mi muaat a paam araap wai welaar ma ra ngaala na nemnem muaat kariaanai baa muaat turpaai. Muaat a wetabaar welaar ma ra dekdekimuaat. 12 Baa muaat gaaia kupi muaat a wetabaar, God in gaaia uni. God i nemi kupi muaat a wetabaar ko ra utnaa baa muaat paam akotoi, wakir ko ra utnaa baa pa muaat paam akotoi.

13 Pa iaau piri naa muaat a waraaut a taara ingen, ma muaat, muaat a iba. Iaku iaau nemi naa muaat a welaar raap ku. 14 Mi, muaat aa paam akoto a ngaala, kupi muaat a waraaut a taara ingen mai. Baa muaat a iba, io, diat bulung diat a waraaut muaat, kupi muaat raap muaat a waraaut wetwetalaai muaat kupi muaat a welaar raap ku. 15 Maa di aa timu taai u ra Buk Taabu lenbi, “Ia baa i ung ungaai a ngaala na utnaa, i paam akoto ku a utnaa baa i topaai. Ma ia baa pa i ung ungaai ta ngaala na utnaa, ia kaai i paam akoto a utnaa baa i topaai.” a 

Tito in waan karom a taara Korinto

16 Iaau waatung wakaak karom God baa i wanuk taa Tito kupi in waraaut muaat. I maari muaat welaar ma iaau kaai iaau maari muaat. 17 I gaaia aakit baa miaat tiri kupi in waraaut muaat, ma u ra nuna nemnem ut, mi in waan balet karom muaat ma ra ngaala na gaaia. 18 Miaat a tula wai ungaai ma raa teimiaat kaai, baa a kum taara na nurnur u ra kum taamtaamaan raap diat pir walaawa paai u ra nuna koina pinapaam baa i warawaai ma ra Koina Wewapua. 19 Ma diat ut diat pilak taai kupi miaat a weur unaanga Ierusalem, baa miaat a lo a maani na wetabaar. Miaat a paam a pinapaam mi kupi miaat a wangaala paa a Tadaaru, ma kupi miaat a waiaai naa miaat nem na waraaut a taara na nurnur inaanga Ierusalem. 20 Pa miaat nemi naa te in takuna miaat u ra numiaat pinapaam baa miaat waan ma ra ngaala na wetabaar mi. 21 Io, miaat ongor kupi miaat a paam a utnaa i takado, wakir namataa ra Tadaaru ku, namataa ra taara utkaai.

22 Io, miaat a tula wa kaai raa teimiaat u ra nurnur ungaai ma diaar. Miaat aa walaar taai mongoro na pakaan, ma miaat nunurai naa i laana gaaia kup a pinapaam. Ma mi, i nem aakiti kupi in waraaut u ra pinapaam mi, maa i nurnur un muaat. 23 Ma Tito i papaam ungaai ma iaau, kupi mir a waraaut muaat. Ma raa ru tateimiaat kaai, baa ditul ma Tito ditul a weur, diaar tur wakilang a taara na nurnur, ma u ra nundiaar lalaaun diaar taar a urur karom Kaarisito. 24 Io, muaat a taara Korinto, muaat a waiaa anumuaat maarmaari karom ditul, kupi a taara na nurnur u ra kum taamaan ingen diat a babo lele a kabina baa miaat pir walaawa pa muaat uni.

Copyright information for `RAI