2 Peter 1

Iaau Simon Petero, a tultul ma aapostolo anun Iesu Kaarisito. Iaau timtimu karom muaat baa God ia tabaara ta muaat ma ra ngaatngaat na nurnur, welaar ma i tabaara miaat kaai mai, kabina u ra takado na mangamangaan anun Iesu Kaarisito, anundaat God ma nundaat Tena Walaaun. A maarmaari ma ra maalmaal in wateng muaat, kabina baa muaat nunura God ma Iesu anundaat Tadaaru.

Daat a lalaaun welaar ma ra taara anun God

U ra dekdekin God i tabaara daat ma ra kum utnaa raap baa daat iba kupi, kupi daat a lalaaun wakaak ma daat a lotu lingtatuna, kabina baa daat nunura God, ia baa i wataa pa daat kupi daat a kale anuna minamaar ma ra koina magiraana. Kabina u ra dekdekina i tabaara daat ma ra kum weweliman baa i ngaatngaat ma i ngaala aakit. Ia weweliman taau naa muaat a pet laar paai kupi muaat a aalaap ko ra kum aakaina nemnem ko ra rakrakaan buaal baa in baanaakaka muaat, ma kupi muaat a kale a mangamangaan anun God ma ra nuna lalaaun kaai.

Kabina u ra kum utnaa mi baa God ia paam taai, muaat a ongor kupi muaat a wapapaam ungaai anumuaat nurnur ma ra koina mangamangaan. Ma muaat a wapapaam anumuaat koina mangamangaan ungaai ma ra manaana un God. Ma muaat a wapapaam anumuaat manaana un God ungaai ma ra mangamangaan baa muaat a naagagon kado anumuaat lalaaun. Ma muaat a wapapaam a mangamangaan maa ungaai ma ra tinur dekdek. Ma muaat a wapapaam ungaai anumuaat tinur dekdek ma ra lotu lingtatuna karom God. Ma muaat a wapapaam a lotu lingtatuna ungaai ma ra maarmaari karom a kum tateimuaat u ra nurnur. Ma muaat a wapapaam ungaai a maarmaari maa ma ra maarmaari kaai karom a taara raap. Baa a kum mangamangaan mi i ki karom muaat, ma diat wateng anumuaat lalaaun, anumuaat manaana u ra nundaat Tadaaru Iesu Kaarisito in wa ut a waina ma pa muaat a lalaaun biaa ku. Ma ia baa pa i paam akoto a kum mangamangaan mi, ia gawul a mataana ma ia pula, ma ia dumaana wai naa di aa wagomgom taai ko ra kum aakaina mangamangaan baa ia paam taai.

10 Io, a kum tateng liklik, muaat a ongor dekdek kupi muaat a waiaai u ra numuaat lalaaun naa God ia wataa pa muaat ma ia pilak pa muaat. Baa muaat a paami lenmaa, pain muaat a puka, 11 ma Iesu Kaarisito, anundaat Tadaaru ma Tena Walaaun in ben aruk pa muaat ma ra gaaia u ra nuna mataanitu baa pa in raap.

12 Muaat aa nunura a kum utnaa mi, ma muaat aa tur dekdek u ra lingtatuna na wawer baa muaat aa lo paai, iaku i koina baa ang wanuk ta muaat balet uni. 13 Baa iaau lalaaun utbaai u ra paning, iaau nuki naa i takado kupi ang waangun taa balet a nuknukimuaat u ra kum utnaa mi. 14 Maa iaau nunurai naa ia marawaai kupi ang waan ko ra paning mi, welaar ma ra nung Tadaaru Iesu Kaarisito ia pir taai taang. 15 Maia, ang ongor kupi ang wanuk ta muaat u ra kum utnaa mi, kupi muaat a nuk akoto diat baa iaau aa maat.

Miaat aa babo taa a minamaar anun Kaarisito

16 Baa miaat wapua muaat u ra dekdek i ra Tadaaru Iesu Kaarisito ma ra nuna winawaan paat balet, wakir miaat aakaakur biaa ku ma ra kum aakaakur miaat nuk pa diat ku, pate. Miaat ut miaat aa babo taa anuna ngaala na dekdek ma ra mataamiaat. 17 God Tamaana i wangaala paa a iaana ma i taar a minamaar taana, baa i pirpir ma ra in ingaana taanginaanga u ra nuna ngaala na minamaar. I piri lenbi, “Bi ia Natunglik, a naat na wakwakaak, iaau gaaia aakit uni.” 18 Ma mitul ut mitul aa walangoro taa in ingaana mi, baa i waan pari taanginaanga u ra maawa u ra bung baa miaat ki ungaai ma Iesu u ra taangaai baa God i ki iaai.

19 A kum utnaa baa miaat baboi i walingtatuna paa a pirpir anu ra kum propet karom daat, ma i koina kupi muaat a walangoroi. Maa a pirpir anu ra kum propet i welaar ma ra laam baa i kupkup u ra baboto, tuk ut u ra laar, ma tuk ina naangnaang na laar in wakaapa a balaamuaat. 20 Raa ngaala na utnaa bari ia muaat a nunurai, naa pa daat a palaa kukuraai ra pirpir na propet u ra Buk Taabu ma ra nuknukindaat. 21 Maa pa ta pirpir na propet i waan paat ku ko ra nuknukin ta muaana, a Takado na Nion ut i muga a taara baa diat pirpir ma ra pirpir kon God.

Copyright information for `RAI