2 Peter 2

A kum warwaruga na tena wawer

Namuga a kum warwaruga na propet diat ki naliwan taa ra taara Israael. I welaar ku kaai ma mi, a kum warwaruga na tena wawer diat a waan paat naliwan ut kon muaat. Diat a waruk ino anundiat kum warwaruga na wawer baa in baanaakaka a nurnur, ma diat a weoro wa a Tadaaru baa ia kul pa diat. Lenmaa diat a lo gagaa paa andiat winirua. Mongoro diat a murmur a kum paamuk na mangamangaan anu ra kum warwaruga na tena wawer, ma kabina u ra kum mangamangaan baa diat a paami, a taara ingen diat a pir aakaka a lingtatuna na nurnur. U ra nundiat ngaala na nemnem kup a maani, diat a waruga pa muaat ma ra kum namnamian na pirpir biaa ku, kupi diat a lo anumuaat maani. Iaku taanga namuga utbaai God ia waninaar, ma marawaai in taar andiat naagagon na binabaalu karom diat, maa pa i inep.

Baboi, God pa i maari baat a kum aangelo baa diat paam aakaina. I ong apari wa diat u ra nguan, ma diat karabus u ra ngaala na tung baa i baboto, kupi diat a ki walaanga paa a bung na naagagon. Ma God pa i maari baat kaai a rakrakaan buaal namuga, baa i taar wa a ngaala na lomon, ma a taara baa pa diat ru God diat wirua uni. I walaaun paa ku Noaa, a tena warawaai u ra mangamangaan na takado, diat ma 7 kaai. Ma i taar a naagagon na binabaalu u ra ru taamaan Sodom ma Gomoraa baa i tun wa diaar, ma diaar kabu maku. I paami lenmaa kupi a walawalar u ra utnaa baa in waan paat karom a taara baa pa diat ru God. Iaku, i walaaun paa Lot a tena takado, baa i tapunuk aakit u ra kum paamuk na mangamangaan anu ra taara na wabulbul. A tena takado mi, i ki naliwan taa ra aakaina taara maa, ma u ra bungbung raap i kariaana ngaala na mawaat u ra kum aakaina utnaa i baboi ma i walangoroi baa diat paampaami. Io, a Tadaaru i nunura aakapi baa in walaaun paa a taara baa diat rui, ko ra kum mawaat baa in baraata diat. Ma i nunura kaai aakapi baa in wakadik a kum tena wabulbul baa diat ki walaanga andiat naagagon na binabaalu u ra bung na naagagon. 10 Ma a Tadaaru in naagagon dekdek diat baa diat murmur a kum durdur na nemnem i ra panindiat, ma pa diat nuk angaala paa anuna naagagon.

A kum warwaruga na tena wawer maa pa diat burut un ta utnaa, diat nuk angaala pa diat ut. Pa diat burut baa diat pir aakaka a kum wawaki baa kunaanga u ra maawa.
11 A kum aangelo diat dekdek aakit taa ra kum warwaruga na tena wawer mi, iaku baa diat tur namataa ra Tadaaru pa diat pir aakaka a kum wawaki baa kunaanga u ra maawa. 12 Iaku a kum warwaruga na tena wawer mi, diat murmur ku a nemnem i ra panindiat welaar ma ra kum kuaabaar na wewagua, baa di buta diat ku kupi din paam akoto diat ma din aak doko diat. Diat pir aakaka ku a kum utnaa baa pa diat nunurai. Io, diat a wirua welaar ma ra kum kuaabaar na wewagua.

13 Diat paam aakaina ma din baalu diat ma ra aakaina. Diat gaaia ku baa diat a inim ma diat a longlong taptapuku u ra mage. Ma baa diat ki ungaai ma muaat u ra kum winangaan, diat welaar maku ma ra dur na utnaa ma ra utnaa i aaka, ma diat gaaia u ra nundiat kum warwaruga na mangamangaan baa diat paami. 14 A mataandiat pa i babo kup ta utnaa ingen, diat babo ku kup a kum aakaina tabuan. Anundiat aakaina pinapaam pa in raap laar paai. Diat walaam araara diat baa pa diat tur dekdek. Diat laa aakit u ra nemnem kup a ngaala na utnaa. Iaku, andiat winirua ia waninaar. 15 Diat aa waan ko ra takado na aakapi, ma diat aa raara. Diat aa murmur a aakapi anun Baalaam natun Beor, ia baa anuna nemnem kup a maani i pet taai kupi in paam aakaina. 16 A kum dongki pa diat laana pirpir, iaku anuna dongki i pirpir karomi u ra nuna niraara ma ra in ingaa ra muaana, ma i turbaat a longlong na pinapaam anu ra propet Baalaam.

17 A kum muaana mi, diat welaar ma ra kum mataana daanim baa diat aa mamaa, ma diat welaar kaai ma ra pakaana waal baa a ngaala na dadaip i ip wai. God ia waninaar taa a pakaana kup diat u ra ngaala na baboto. 18 Diat wangaala pa diat ma ra kum pirpir biaa ku, ma diat walaam araara balet a taara kupi diat a murmur a kum aakaina nemnem i ra panindiat, a taara baa diat takaana waan ingen ko ra kum aakaina mangamangaan anu ra kum tena aakaina. 19 Diat weweliman karom diat naa diat a laangalaanga, iaku diat ut pa diat ki laangalaanga, diat ki na wilawilaau karom a kum dur na magiraandiat. Maa te in wilawilaau karom a utnaa baa i tartaraam uni. 20 A taara baa diat aa aalaap ingen paa ko ra kum dur na mangamangaan ko ra rakrakaan buaal, kabina baa diat aa nunura Iesu Kaarisito, anundaat Tadaaru ma Tena Walaaun, iaku namur diat puka u ra ina kun i ra aakaina mangamangaan, ma a kum aakaina utnaa maa i wi akoto pa diat balet, io, anundiat kini namur in aaka aakit taa ra nundiat kini namuga baa pa diat nunura utbaai Iesu Kaarisito. 21 Baa gun pa diat nunura aakapi i ra takado na mangamangaan, in koina karom diat. Iaku mi, i aaka aakit karom diat, maa diat aa manaana uni, iaku diat tapuku ingen ko ra gomgom na wetulaa baa di aa taar taai taan diat. 22 A pirpir welwelaar mi i ot ma diat: “A paap i waan talili balet kup a utnaa baa i marmarua wai.” Ma raa pirpir welwelaar kaai bi ia: “A boro baa di aa gi taai in waan talili balet ma in paaipaai balet.”

Copyright information for `RAI