2 Peter 3

A winawaan paat balet anu ra Tadaaru

A kum teptepaang, a buk mi, ia a weru buk baa iaau timui karom muaat. Ma u ra ru buk raap mi, iaau wanuk muaat balet u ra kum utnaa, kupi a nuknukimuaat in gomgom. Iaau nemi naa muaat a nuk paa a kum pirpir baa a kum propet anun God diat aa wewapua muga taau uni, ma muaat a nuk paa kaai a wetulaa anu ra nundaat Tadaaru ma Tena Walaaun, baa a kum aapostolo diat aa wapua ta muaat uni.

A mugaana utnaa, muaat a nunurai naa, u ra kum tintinip na bung, raa taara diat a waan paat baa diat murmur ku a kum aakaina nemnem i ra panindiat. Diat a tataur un muaat, ma diat a piri lenbi, “Kuraa ma awaai a winawaan paat balet anun Iesu, baa ia weweliman taau uni? Maa turpaai u ra kum kilaala baa a kum tamtamaandaat diat maat, a kum utnaa i tur ut welaar ma di waki ta diat u ra turpaai ra wawaki.”

Iaku baa diat piri lenmaa, diat nuk penpen u ra pirpir bi naa namuga u ra turpaaina, God i waki a baakut ma ra rakrakaan buaal ma ra nuna pirpir ut. I waki ma ra polo, ma i mamaa paat ko ra polo. Ma i baanaakaka utkaai a mugaana rakrakaan buaal ma ra polo, baa i taar wa a ngaala na lomon. Iaku a baakut ma ra rakrakaan buaal mi daat babo diaar, diaar ki walaang kup a bung na naagagon baa a nguan in baanaakaka diaar, ungaai ma ra taara baa pa diat ru God. A pirpir anun God i waki a baakut ma ra rakrakaan buaal, ma a pirpir ut maa i paam akoto ta diaar kup a bung na naagagon.

A kum teptepaang, koku muaat dumaana raa utnaa bari ia: Raa bung i welaar ma raa aarip na kilaala karom a Tadaaru, ma raa aarip na kilaala diat welaar ku ma raa bung karomi. A Tadaaru pa i wowowon kupi in paam ot paa anuna weweliman baa i piri naa in waan talili balet, welaar ma raa taara diat nuki lenmaa. Pate, i kiki walaanga pa muaat, maa pa i nemi naa te in wirua. I nemi naa a taara raap diat a nukpuku.

10 Iaku a bung anu ra Tadaaru in waan paat welaar ma ra tena walong. U ra bung maa, a baakut in panaai ma ra ngaala na rurunga, ma ra kum wawaki kunaanga uni diat a aaka u ra ngaala na nguan, ma a rakrakaan buaal ma ra kum wawaki raap baa diat ki uni, diat a wangwangaan raap u ra nguan. 11 Baa a kum utnaa raap mi diat a aaka lenmi, io, woi na mangaana lalaaun ma baa muaat a murmuri? I koina baa anumuaat lalaaun in gomgom ma muaat a lotu lingtatuna karom God. 12 Ma muaat a ki walaang kup a bung anun God, ma muaat a wararaak kup a bung maa in waan paat gagaa. U ra bung maa, God in tun wa a baakut, ma ra kum utnaa inaanga u ra baakut in polo u ra ngaala na wuwan i ra nguan, ma in panaai. 13 Iaku, daat ki walaang kup a utnaa baa God ia weweliman taau uni: a matakina maawa ma ra matakina rakrakaan buaal kaai, baa a takado na mangamangaan in ki uni.

Daat a baboura daat ko ra taara baa diat palaa araara a Buk Taabu

14 Io, a kum teptepaang, baa muaat kiki walaang kup a bung maa, muaat a ongor kupi muaat a gomgom, ma kupi pa ta wetakun in lo muaat un ta utnaa, ma kupi muaat a ki na maalmaal ungaai ma God. Ma God in babo anumuaat kum mangamangaan maa. 15 Muaat a nuk paai, a Tadaaru pa i waan paat utbaai, kabina i ki walaang kup a taara diat a nukpuku ma in walaaun pa diat. A pirpir mi, a teindaat Paaulo ia timu taai mun karom muaat. I timui ma ra manaana baa God i taar taai taana. 16 Ma u ra nuna kum buk raap i wewapua u ra kum utnaa mi. Raa kum pirpir baa i timui i dekdek kupi din nunura kukuraaina. Ma raa taara baa pa diat kaapa wakaak uni, ma anundiat nurnur i talaaur ku, anundiat papalaa uni i raara ku, welaar ma ra nundiat papalaa un raa kum pakaan kaai ko ra Buk Taabu. Ma diat ut diat a wirua uni.

17 Iaku muaat, a kum teptepaang, muaat aa nunura muga a kum utnaa mi. Io, muaat a baboura muaat, kupi koku a taara na wabulbul diat a ben araara pa muaat ma ra nundiat kum raara na wawer, kaduk muaat a puka ko ra koina kinkini mari muaat aa ki uni. 18 I koina baa muaat a tawa naliwan u ra maarmaari anun Iesu Kaarisito anundaat Tadaaru ma Tena Walaaun, ma muaat a tawa kaai u ra numuaat manaana uni. Anuna ut a minamaar mi ma pa in raap! Aamen.

Copyright information for `RAI