2 Thessalonians 2

A winawaan paat anu ra aakaina muaana

A kum tateimitul, mitul nem na wapua muaat u ra winawaan paat balet anu ra nundaat Tadaaru Iesu Kaarisito, ma u ra nundaat winawaan ungaai karomi. Mitul aaring muaat, baa koku a nuknukimuaat i talaara gagaa ma i laklagon baa muaat walangoroi naa a bung anu ra Tadaaru ia waan paat. Baa te i piri naa ta nion i wapuai uni, ma baa te i wapua muaat uni, ma baa muaat luki kaai kon ta buk baa di piri naa mitul maa mitul timui karom muaat, koku muaat nurnur uni. Koku muaat maadek paa te kupi in waruga muaat un ta mangaana aakapi. Maa a bung maa pa in waan paat utbaai, tuk baa ta mongoro na taara diat a wabulbul karom God ma a aakaina muaana in waan paat kaapakaapa, ia baa namur in wirua. In ebaar karom a kum utnaa raap baa a taara diat waatung diat naa a kum god ma diat lotlotu karom diat, ma in wangaala paa ia ut, ma in ki u ra ruma na wetabaar anun God, ma in wewapua uni naa ia ut maa God.

Baa iaau ki ungaai ma muaat, iaau laana wapua muaat u ra kum utnaa mi. Lelawaai, pa muaat nuk paai ma? Muaat aa nunura a utnaa baa i turbaat taai, iaku, baa anuna pakaana bung in ot, in waan paat kaapakaapa. A dekdek i ra aakaina mangamangaan kuri ia papaam inino u ra rakrakaan buaal. Iaku, ia baa i turbaat taai, i turbaati utbaai, tuk u ra bung baa din lo ingen wa ia maa i turbaat taai. Namur a aakaina muaana in waan paat kaapakaapa, ma a Tadaaru Iesu in kamaar wai ma ra dadaip na waana, ma in baanaakakai ma ra minamaar i ra nuna winawaan paat. A aakaina muaana in waan paat ma ra dekdekin Saataan, ma in waiaa mongoro na warwaruga na utnaa na kakaian, ma mongoro na warwaruga na dekdek, ma mongoro na warwaruga na wakilang. 10 U ra kum mangaana aakaina pinapaam raap baa in paami, in waruga a taara baa diat waanwaan kup a winirua. Diat a wirua kabina pa diat taraam kupi diat a maari a lingtatuna baa diat a lo a warwalaaun uni. 11 Mi ia a kabina baa God i wapurpuruan a nuknukindiat kupi diat a nurnur maku u ra warwaruga. 12 Lenmaa, diat raap baa pa diat nurnur u ra lingtatuna ma diat gaaia ku u ra kum aakaina mangamangaan, diat a wirua u ra naagagon anun God.

Daat a tur dekdek

13 A kum tateimitul, muaat baa a Tadaaru i maari muaat, i koina baa mitul a laana waatung wakaak karom God un muaat, kabina maa God ia pilak pa muaat ko ra turturpaaina kupi muaat a lo a warwalaaun. I walaaun pa muaat baa a Takado na Nion i wagomgom pa muaat ma muaat nurnur u ra lingtatuna. 14 U ra Koina Wewapua baa mitul warawaai mai, God i wataa pa muaat kup a warwalaaun, kupi muaat a kale a minamaar anu ra nundaat Tadaaru Iesu Kaarisito. 15 Io lenmaa, a kum tateimitul, muaat a tur dekdek, ma muaat a paam akoto a kum wawer mitul aa wer ta muaat uni. A kum wawer baa mitul aa wapua ta muaat uni ma mitul aa timu taai kaai karom muaat.

16 Anundaat Tadaaru Iesu Kaarisito ut ma God Tamaandaat, i maari daat, ma u ra nuna maarmaari i tabaara daat ma ra pirpir na wemaraam baa pa in raap, ma i waraaut daat kupi daat a ki walaang ma ra nurnur kup a koina baa in paami. 17 Ma mitul aaringi naa in wamaraam muaat ma in wadekdek muaat u ra numuaat kum kokoina pinapaam ma ra numuaat kum koina pirpir kaai.

Copyright information for `RAI