2 Thessalonians 3

Paaulo ditul ditul aaring diat kupi diat a aaraaring un ditul

A kum tateimitul, bi ia raa pirpir kaai baa mitul nem na wapua muaat uni, naa muaat a aaraaring un mitul, kupi a pirpir anu ra Tadaaru in waan werweraan gagaa ma a taara diat a urur uni welaar ma muaat muaat rui. Ma muaat a aaraaring un mitul kupi God in walaaun mitul ko ra aakaina taara, maa wakir a taara raap a kum tena nurnur.

Iaku a Tadaaru i dowot, ma in wadekdek muaat ma in baboura baat muaat kaai kon Saataan. Mitul nurnur u ra Tadaaru naa kuraa ut muaat paam a kum utnaa baa mitul aa wapua ta muaat uni, ma muaat a laana paampaami lenmaa.

Mitul aaring a Tadaaru baa in muga a nuknukimuaat kupi muaat a nunura mulu a maarmaari anun God ma muaat a nunura kaai a tinur dekdek u ra kum mawaat baa Kaarisito ia waiaa taai karom daat.

A watumaarang karom a kum malawo na taara

A kum tateimitul, mitul aaring muaat u ra iaa ra Tadaaru Iesu Kaarisito, naa muaat a waan ingen ko ra kum malawo na tateindaat baa pa diat murmur a kum wawer baa mitul wapua ta muaat uni. Muaat ut muaat aa nunurai naa i koina baa muaat a murmur a walawalar mitul aa paam taai namataamuaat. Baa mitul ki ungaai ma muaat, wakir mitul malawo. Pa mitul aan biaa paa ku ta utnaa na winangaan kon te baa pa mitul kuli, pate. Mitul papaam dekdek u ra marum ma ra keke ma ra limaamitul ma mitul maakmaagon u ra kum pinapaam baa mitul paami, kupi koku mitul taar ta mawaat karom ta paa muaat baa in dok mitul. I takado baa mitul a aaring muaat kupi muaat a waraaut mitul. Iaku pate, mitul papaam dekdek ut kupi mitul a baboura mitul, kupi mitul a koina walawalar karom muaat baa muaat a murmuri. 10 Baa mitul ki naa muaat, mitul taar taa a naagagon bi karom muaat: Baa te pa i nemi naa in papaam, koku i wangaan.

11 Mitul walangoroi naa raa taara kon muaat, a kum malawo na taara. Pa diat papaam, diat balaan ku ma ra waruk lorindiat u ra utnaa baa wakir anundiat. 12 U ra iaa ra Tadaaru Iesu Kaarisito mitul turbaat a mangaana taara maa, ma mitul aaring diat, kupi diat a murmur a wowowon na lalaaun ma diat a papaam kup andiat ta utnaa na winangaan baa diat a lalaaun mai. 13 Ma karom muaat, a kum tateimitul, muaat a ongor kupi muaat a paam a kum takado na mangamangaan, ma koku muaat talanguan uni.

14 Baa te pa i taraam u ra numitul pirpir u ra buk mi, muaat a nuk akotoi. Koku muaat laa ungaai mai, kupi ia ut in babo lele paa nuna lalaaun ma in wawirwir uni. 15 Iaku koku muaat baboi welaar ma ra numuaat ebaar, muaat a watumaarangi ku welaar ma ra teimuaat.

A tintinip na pirpir na maarmaari

16 Mitul aaraaring baa a Tadaaru na maalmaal, ia ut in tabaara muaat ma ra maalmaal u ra kum pakaana bung raap ma u ra kum mangaana kini baa muaat baraatai. A Tadaaru in ki karom muaat raap.

17 Anung kinalik na pirpir na maarmaari mi, iaau ut Paaulo, iaau timui karom muaat ma ra limaang. Mi ia a wakilang i ra nung kum buk raap. Iaau laana timtimu ut lenmi.

18 A maarmaari anu ra nundaat Tadaaru Iesu Kaarisito in ki karom muaat raap.

Copyright information for `RAI