2 Timothy 1

Iaau Paaulo aapostolo anun Kaarisito Iesu u ra nemnem anun God, kupi ang wewapua u ra lalaaun baa ia weweliman taai un Kaarisito Iesu karom daat. Iaau timu a buk mi karom ui Timoti a wakaak na natunglik u ra nurnur. A maarmaari ma ra koina mangamangaan ma ra maalmaal, kon God Tamaandaat ma Kaarisito Iesu anundaat Tadaaru in ki karom ui.

Paaulo i wadekdek a nurnur anun Timoti

Iaau waatung wakaak karom God, ia baa iaau papaam karomi ma ra takado na ninunuk, welaar ma ra kum taptabung taanga namuga. Iaau waatung wakaak karomi u ra kum bungbung na marum ma ra kum bungbung na keke baa iaau aaraaring un ui. Iaau nuk pa ui balet baa u luan iaau, ma iaau nem aakiti naa ang babo ui kupi ang teng ma ra gaaia. Iaau nuk paa anum lingtatuna na nurnur, baa i welaar ma ra nurnur anu ra ru tabuan bi, tabum Loi ma naam Onike. Iaau nunurai naa a mangaana nurnur maa, mi ia ki kaai karom ui. Bi ia kabina baa iaau wapua ui balet kupi un walalaaun a wetabaar baa God i tabaara ui mai u ra bung baa iaau ung a ru limaang nate un ui. Maa God pa i tabaara daat ma ra nion na bunurut, pate. I tabaara daat ma ra Takado na Nion baa i taar a dekdek karom daat, ma ra maarmaari ma ra mangamangaan baa raaraa i naagagon kado paa anuna lalaaun.

Io, koku u wawirwir kupi un wewapua u ra nundaat Tadaaru, ma koku u wawirwir un iaau baa mi iaau ki u ra ruma na karabus u ra iaana. Iaku, un waninaar kupi ui kaai un kariaana ngunungut u ra Koina Wewapua ungaai ma iaau. Baa un kariaana ngunungut, God ut in taar a dekdek taam baa un papaam mai. Ia ut ia walaaun pa daat, ma ia wataa pa daat kupi daat anuna gomgom na taara. Wakir i kabina u ra nundaat kum kokoina pinapaam, pate. I kabina ut u ra nuna nemnem, ma anuna maarmaari, baa i taar taai taan daat un Kaarisito Iesu. Narnaraap utbaai baa pa i waki utbaai a rakrakaan buaal ia maari muga daat. 10 Ma mi daat aa babo a maarmaari anun God karom daat u ra winawaan paat anu ra nundaat Tena Walaaun Kaarisito Iesu, ia baa ia uwia paa a minaat. Io, u ra Koina Wewapua i wapuaana a lalaaun takum kupi in waan paat kaapakaapa.

11 God ia pilak pa iaau kupi ang tena warawaai u ra Koina Wewapua mi, ang aapostolo uni ma ang tena wawer kaai uni. 12 Bi ia kabina maa iaau kariaana ngunungut lenmi. Iaku, pa iaau wawirwir, maa iaau nunura ia baa iaau nurnur uni. I lingtatuna aakit, iaau nunurai naa in pet laar paai kupi in baboura baat a pinapaam baa i taar taai taang tuk u ra bung na naagagon.

13 Un murmur a takado na wawer baa iaau aa wer ta ui uni, baa in welaar ma ra koina walawalar kupi un murmuri. Ma un tur dekdek u ra nurnur ma ra maarmaari anundaat baa daat ki ungaai ma Kaarisito Iesu. 14 U ra dekdek i ra Takado na Nion baa i ki un daat, un baboura wakaak a Koina Wewapua baa God ia taar taai taam.

15 U nunurai naa a kum tena nurnur raap baa diat ki u ra papaar Aasia diat aa waan paa kon iaau, Pigelo ma Ermogenes rudi kaai kon diat. 16 Iaau aaraaring baa God in maari Onesiporo diwaatamaana, maa kabina Onesiporo i laana wagaaia iaau, ma pa i wawirwir un iaau baa iaau ki u ra karabus. 17 Baa i waan paat irong Rom i baat waanwaan maut kup iaau, tuk i baat pa iaau. 18 Iaau aaraaring baa a Tadaaru in maari Onesiporo u ra bung na naagagon. U nunura wakaak a kum pinapaam baa ia paam taai karom iaau matira Epeso.

Copyright information for `RAI