aNil 16:5

2 Timothy 2

A koina tena wineium anun Kaarisito Iesu

Io, Timoti, natunglik u ra nurnur, un tur dekdek u ra maarmaari anun God karom daat, baa daat ki un Kaarisito Iesu. A kum wawer baa u aa walangoro paai kon iaau namataan mongoro na taara, un wer ta kum muaana uni, baa u nurnur un diat naa diat a pet laar paai kupi diat a wer ta taara kaai mai. Un kariaana mawaat ungaai ma miaat welaar ma ra koina tena wineium anun Kaarisito Iesu. A koina tena wineium pa i balbalaan u ra kum pinapaam anu ra taara biaa ku. In paam ut anuna pinapaam kupi in wagaaia nuna mukmuga. Lenkaai maa a tena welwelulu baa i welulu u ra wewebaalu, pa in lo ta wedok baa pa i murmur a kum naagagon i ra wewebaalu. A tena minamaarut baa i papaam dekdek, ia ut in tangaa muga a wai ra ana pinapaam baa in mugaan. Un nuk dekdek paa a kum utnaa mi iaau timui karom ui, maa Tadaaru ut in wakaapa kukuraaina karom ui.

Un nuk paa Iesu Kaarisito, ia baa ko ra wuna taara anun Dewid ma i tur balet ko ra minaat. A Koina Wewapua baa iaau warawaai mai i welaar ma ra kum pirpir mi. Bi ia kabina baa iaau kariaana ngunungut uni, ma di wi iaau utkaai welaar ma ra tena aakaina. Iaku maa a pirpir anun God pa din turbaat laar paai. 10 Io, kuri ma iaau kariaana kum ngunungut, iaku maa iaau tur dekdek ut, kup diat baa God ia pilak pa diat. Iaau tur dekdek kupi diat kaai diat a lo a warwalaaun baa i ki un Kaarisito Iesu, ma ra minamaar takum. 11 A pirpir mi ang piri taam, i lingtatuna aakit:

Baa daat maat ungaai ma Kaarisito Iesu,
daat a lalaaun ungaai kaai mai.
12 Baa daat kariaana ngunungut ungaai mai,
daat a naagagon ungaai kaai mai u ra nuna mataanitu.
Baa daat weoro koni,
ia kaai in weoro wa daat ku.
13 Baa pa daat paam ot paa anundaat weweliman kupi daat a murmur Kaarisito Iesu,
ia ut in tur dekdek u ra nuna weweliman,
maa pa in pet laar paai baa in puku anuna weweliman, painte mulu.

A lingtatuna na tena pinapaam

14 Koku ngo ma ra wewapua karom anum taara u ra kum wawer mi. Un watumaarang diat namataan God, naa koku diat wengangaar u ra kum pirpir biaa ku. A wengangaar pa i gaa un ta utnaa ma i baanaakaka kaai diat baa diat walangoroi.

15 Un taar ta ui karom God ma un ongor kupi ui a lingtatuna na tena pinapaam, baa pa i laana wawirwir u ra nuna pinapaam, ma i wer wakaak a taara u ra lingtatuna na pirpir. 16 Un waan ingen ko ra kum pirpir baa pa i ot ma ra nuknukin God, maa a taara baa diat balaan ma ra mangaana wawer lenmaa diat a waan welwelik ma welwelik aakit kon God. 17 Anundiat wawer maa in waan werweraan welaar ma ra in aakaina manua baa i rareng waanwaan. Imeneo ma Pileto rudi kon diat, 18 baa diaar aa waan raara ko ra lingtatuna. Diaar baanaakaka a nurnur anun raa kum te Kaarisito baa diaar piri naa daat aa kaamtur paa balet ko ra minaat.

19 Iaku, God ia ung taa a kabi ra nurnur baa pa in talaaur, ma di aa timu taa a pirpir uni lenbi, “A Tadaaru i nunura diat baa anuna.” a 

Ma di aa timu taai kaai lenbi, “Ia baa i piri naa ia anu ra Tadaaru in waan ingen ko ra aakaina mangamangaan.”

20 Un raa ngaala na ruma a kum mangaana kaap kuraa i taana. Raa mangaan di paam diat ko ra silwa ma ko ra goled, ma raa mangaan kaai di paam diat ko ra diwaai ma ko ra piapaap. Raa kum kaap kup a kum ngaalangaala na bung ku ma raa kum mangaan kaai kup a kum bungbung biaa ku. 21 Baa te i wagomgom paa nuna lalaaun ko ra kum aakaina mangamangaan, in welaar ma ra kaap baa di ininim koni u ra kum ngaalangaala na bung. Maa ia gomgom kupi a Tadaaru in wapapaami ma ia ki na waninaar kupi in paam a kum kokoina pinapaam.

22 Un waan ingen ko ra kum ninunuk na baarmaan, ma un murmur a takado na mangamangaan, a nurnur, a maarmaari ma ra maalmaal, ungaai ma diat baa diat aaraaring karom a Tadaaru ma ra gomgom na nuknukindiat. 23 Un waan ingen ko ra kum tuptup na pirpir baa pa ta kukuraaina, maa diat watawa ku a wengangaar. 24 A tultul anu ra Tadaaru koku i wengangaar, iaku in koina tena wawer. In paam a koina karom a taara raap, ma in waiaa anuna wowowon na mangamangaan karom a taara baa i wakado diat. 25 In pirpir ma ra maalmaal baa i wakado diat baa pa diat nem anuna wawer, kaduk God in mulaaot pa diat kupi diat a nukpuku, ma diat a nunura a lingtatuna na wawer, 26 ma diat a manaana wakaak ma diat a pari ko ra ina kun anun Saataan baa diat aa wirua taau uni baa diat tartaraam karomi.

Copyright information for `RAI