2 Timothy 3

A magiraa ra taara u ra kum tintinip na bung

Un nuk akoto a kum pirpir bi: U ra kum tintinip na bung, a kum dekdek na mawaat in waan paat. A taara diat a nuk pa diat ut, diat a nemnem kup a maani, diat a aamaamaan ngaala, diat a pir walaawa pa diat ut, diat a wemaang na pirpir, diat a wabulbul karom a kum tamtamaandiat ma ra kum nanaandiat, pain diat a laa kupi diat a waatung wakaak karom God ma karom a taara kaai, ma pain diat a murmur a nemnem anun God. Pa diat a maari a taara, pa diat a wemaraam wetwetalaai, diat a pir a kum aakaakaina pirpir u ra taara, pa diat a naagagon kado anundiat lalaaun, diat a weium ma diat a baanaakaka taara, ma pain diat a nem a koina mangamangaan. Diat a baanaakaka balet a kum teptepaandiat, diat a paam a kum longlong na mangamangaan, diat a wangaala pa diat ut, diat a nem aakit a gaaia ko ra rakrakaan buaal, ma pa diat a nem God. Diat a murmur a mangamangaan anun God u ra panindiat ku, iaku pa diat a nem a dekdekina. Un waan ingen ko ra mangaana taara maa.

A kum mangaana muaana lenmaa, diat a ruk biaa ku u ra kum ruma, ma diat a maang lulu paa in tabuan kupi diat a murmur diat. A kum tabuan baa pa ta koina nuknukindiat, diat baa diat pot na maarmaari ma ra nundiat kum aakaakaina mangamangaan, ma nundiat kum aakaakaina nemnem i ben araara diat. A kum tabuan mi diat lo a kum wawer a bungbung raap, iaku pa diat nunura laar paa a lingtatuna. Welaar ma Iaanes ma Iaambres diaar turbaat Moses, lenkaai maa a kum muaana mi diat turbaat a lingtatuna na wawer. A nuknukindiat i aaka aakit ma anundiat nurnur wakir i lingtatuna. Iaku maa anundiat pinapaam pa in tawa, kabina maa a taara raap diat a babo lele paa ku anundiat longlong na mangamangaan, welaar ma ra taara namuga baa diat babo lele paa a longlong na mangamangaan anu ra ru muaana Iaanes ma Iaambres.

Paaulo i wadekdek Timoti u ra nuna nurnur ma nuna pinapaam

10 Ma ui Timoti u aa nunura raap anung kum wawer, anung mangamangaan, a kum utnaa iaau ngaraa kupi, anung nurnur, anung kini wowowon, anung maarmaari, anung tinur dekdek u ra kum ngunungut, 11 anung kum mawaat, ma ra kum ngunungut iaau kariaanai. U nunura raap a kum ngaala na ngunungut baa iaau kariaanai irong u ra tula taamaan bi: Aantiokia, Ikonion ma Listraa. Iaku a Tadaaru ut i walaaun pa iaau ko ra kum utnaa raap mi. 12 Maia, karom diat raap baa diat lalaaun ungaai ma Kaarisito Iesu ma diat nem na murmur a lalaaun welaar ma ra nemnem anun God, a taara diat a wakadik ta diat ut. 13 Ma aakaina taara ma ra kum tena warwaruga diat a aaka, ma diat a aaka aakit. Diat a waruga a taara, ma diat a waruga diat balet utkaai.

14 Iaku ui, Timoti, un tur dekdek u ra wawer baa di aa wer ta ui uni ma u aa nurnur dekdek uni, maa u nunura wakaak anum kum tena wawer, 15 ma u nunura a Buk Taabu turpaai baa u naat utbaai. A Buk Taabu i pet laar paai baa in wamanaana ui, ma in ben ta ui u ra warwalaaun u ra nurnur un Kaarisito Iesu. 16 A kum pakpakaana pirpir raap u ra Buk Taabu i kabina ut kon God, ma i koina kup a wawer, ma kupi in wapuaana aakaina anun te karom ia ut, ma in watakado a kum niraara, ma in wer a taara u ra takado na mangamangaan. 17 Baa a taara anun God diat a papaam ma ra Buk Taabu, pain diat a iba kup a manaana kupi diat a paam a kum kokoina pinapaam mai.

Copyright information for `RAI