2 Timothy 4

Baa Kaarisito Iesu in waan paat urin ma ra nuna mataanitu, in naagagon welaar ma ra king. In naagagon diat baa diat lalaaun, ma diat baa diat aa maat. Io lenmaa, iaau aaring ui namataan God ma Kaarisito Iesu naa: Un warawaai ma ra Koina Wewapua, un ongor uni u ra kum pakaana bung baa a taara diat nem na walangoro ui, ma ra kum pakaana bung baa pa diat nemi. Un watakado wakaak a taara, un wapuaana anundiat niraara karom diat ma un wadekdek diat. Baa un paam a kum utnaa mi un papaam ma ra wowowon na mangamangaan karom diat ma un wer wakaak diat. Maa a pakaana bung in waan paat baa a taara pain diat a nem ma a takado na wawer. Ma u ra nundiat kum nemnem, diat a ben ungaai mongoro na tena wawer karom diat, kupi diat a wer diat u ra kum utnaa baa diat nemi naa diat a walangoroi. Pa diat a walangoro a lingtatuna, diat a walangoro maku a kum wawer biaa ku. Un nuknuk wakaak u ra kum pakpakaana bung raap. Baa un kariaana a kum ngunungut un tur dekdek ut. Un ongor ma ra warawaai u ra Koina Wewapua, ma un paam ot paa anum kum pinapaam raap, baa God ia taar taai taam.

Maa marawaai ma ang maat ma a gaaping in talabo. In welaar ma ra waain baa di laboi u ra utnaa baa di tuni kupi a wetabaar karom God. Ma ia marawaai a bung baa ang waan ko ra lalaaun mi. Iaau aa paam ot paa anung koina wineium ma ra nung welwelulu u ra wewebaalu, ma iaau aa murmur ot paa a lingtatuna na nurnur. God ia ung taa a wedok kup iaau, a wedok na niuwia, baa in waatung iaau naa iaau takado namataana. A Tadaaru, a takado na Tena Naagagon in taari taang u ra bung na naagagon. Ma wakir karom iaau ku, in taar a mangaana wedok maa karom diat raap baa diat ki walaang ma ra ngaala na nemnem kup anuna winawaan talili balet.

A wetulaa kup Timoti ma a lalaaun anun Paaulo

Un ongor kupi un waan gagaa urin karom iaau, 10 maa Demaas ia waan paa kon iaau, kabina i nem a kum utnaa ko ra rakrakaan buaal, ma ia waan urong Tesalonika. Kresko i waan urong u ra papaar Galaatia ma Tito i waan urong u ra papaar Daalmaatia. 11 Lukaa maku kuri mir. Un ben paa Maarko ma mur a waan urin, maa i pet laar paai kupi in waraaut iaau u ra nung pinapaam. 12 Iaau aa tula wa Tikiko utira Epeso. 13 Baa un waan urin un lo anung ina maalu na buburung, kuraa iaau waan paa koni naan Kaarpo irong Troaas. Un lo kaai a kum buk, ma koku u dumaana raa mangaan baa di paami ko ra pani ra wewagua. 14 Aaleksaander, a tena paam utnaa ko ra aaen, i paam mongoro na aakaina mangamangaan karom iaau. A Tadaaru ut in baalui karomi. 15 Un baboura ui koni, kabina maa i weturbaat dekdek u ra nundaat wawer.

16 A mugaana pakaan baa iaau tur u ra naagagon ma iaau pirpir baat iaau, pa te i tur waraaut iaau, diat waan raap paa ku kon iaau. Iaau aaraaring baa God koku i baalu anundiat mangamangaan. 17 Iaku a Tadaaru i waraaut iaau ma i wadekdek iaau ma iaau paam ot paa a warawaai ma ra Koina Wewapua, ma a taara raap baa wakir a taara Iudaia diat aa walangoroi. Ma baa diat nem na aak doko iaau, a Tadaaru i walaaun pa iaau. 18 A Tadaaru in walaaun iaau ko ra kum aakaakaina utnaa raap, ma in waki iaau u ra nuna mataanitu inaanga u ra maawa. Daat a pir walaawa paai, pa in raap ma pa in raap. Aamen.

A tintinip na pirpir na maarmaari

19 Un taar anung maarmaari karom Pirikila ma Aakuila, ma diat raap baa kuraa diat ki ungaai matira u ra ruma anun Onesiporo. 20 Eraasto mun i ki okot irong Korinto, ma iaau waan paa bulung kon Tropimus irong Mileto, kabina i malaapaang. 21 Un ongor kupi un waan urin baa pa in kalaang na madiring utbaai.

Ubulo, Puden, Lino, Kaludia ma ra kum tateindaat raap u ra nurnur diat taar anundiat maarmaari karom ui.

22 A Tadaaru in ki u ra niom. A maarmaari anun God in ki karom muaat raap.

Copyright information for `RAI