Acts 10

Konelio baa wakir a te Iudaia i wetulaa kup Petero

Irong Kaaisaaria, raa muaana i ki, a iaana Konelio, ia raa mukmuga anun 100 na taara na wineium, diat ko ra ngaala na kikil na taara na wineium taangirong Itali. Konelio ma diat raap baa diat ki u ra nuna ruma diat a kum dowot na tena lotu ma ra kum tena urur karom God. Konelio ia raa tena wetabaar karom a iba na taara, ma a bungbung raap i aaraaring karom God.

Raa bung na maluraap u ra tuluina pakaana bung i babo a binabo. I babo kaapakaapa a aangelo anun God i waan paat karomi ma i wataai naa, “Konelio!” Ma Konelio i babo dekdeki ma ra ngaala na bunurut, ma i tiri naa, “Tadaaru, aawa maa?” Ma a aangelo i piri taana naa, “Anum kum niaaring ma ra kum wetabaar diat waan unaanga karom God, ma diat tur welaar ma ra aaim namataana. Mi ut un tula wa ta taara urong Iope, kupi diat a ben paa raa muaana, Simon, ia baa raa iaana kaai maa Petero. Kuraa i ki naan mauraana Simon, ia baa a tena paampaam utnaa ko ra pani ra wewagua. Anuna ruma i tur marawaai nakono.” Baa a aangelo maa i pirpir karomi ia waan, Konelio i wataa paa rudi ko ra nuna kum tultul, ma raa dowot na tena lotu ko ra nuna taara na wineium. I wapua ditul u ra kum utnaa raap mi, ma i tula wa ditul urong Iope.

A binabo anun Petero

U ra bung namur taana ditul waan, ma u ra ngaala na mage baa ditul waan marawaai kup a taamaan Iope, Petero kaai i kaa tato unaanga nate u ra ruma, kupi in aaraaring. 10 Baa i aaraaring, i kariaana minolo ma i nem na winangaan. Ma baa di paamtagono utbaai a utnaa na winangaan, i babo a binabo. 11 I babo paa a maawa i tapaapa, ma raa utnaa i welaar ma ra ina ngaala na maalu, baa di paam paa waat na titina ma di taar apari karomi. 12 Naruma uni aalawur mangaana wewagua, diat baa diat waanwaan nate u ra pia ma diat baa diat kakakaa, ma ra kum pika kaai. 13 In ingaan raa i piri taan Petero naa, “Petero, un tur, un aak doko diat, ma un aan diat.” 14 Ma Petero i piri naa, “Tadaaru, pate mulu, pa iaau aan taa ta utnaa baa i dur namataam, baa i taabu karom miaat a taara Iudaia.” 15 Ma in ingaan raa i baalui balet naa, “A utnaa baa God ia wagomgom taai, koku u waatungi baa a dur na utnaa.” 16 A utnaa mi di paami welaar ma tula pakaan, ma di aal tato paai balet unaanga u ra maawa.

17 Baa a nuknukin Petero i laklagon utbaai u ra kukuraai ra binabo mi, a tula muaana, baa Konelio i tula wa ditul, ditul aa wetiri paa a ruma anun Simon, ma mi ditul tur u ra bonanaaka. 18 Baa ditul wewataai ruk, ditul wetiri naa, “Simon a iaana kaai baa Petero kuraa ut matira?” 19 Baa Petero i nuknuk utbaai u ra binabo, a Takado na Nion i piri taana naa, “Walangoroi, tula muaana ditul baat kup ui. 20 Un tur, waan pari, koku u nuknuk mongmongoro, un waan ma muaat a weur, maa iaau ut iaau tula wa ditul urin.” 21 Io, Petero i pari karom ditul ma i piri naa, “Mi ut iaau maa mutul baatbaat kup iaau. Aawa maa mutul baat kup iaau uni?” 22 Ditul baalui naa, “Konelio, a mukmuga anun 100 na taara na wineium i tula wa mitul. Konelio ia raa tena takado ma a tena urur karom God, ma a taara Iudaia raap diat urur uni. A gomgom na aangelo anun God i wapua taai naa in wetulaa pa ui urong u ra nuna ruma, kupi in walangoro anum ta pirpir.” 23 Io, Petero i ben ruk pa ditul kupi ditul a inep paa.

Petero i ki u ra ruma anun Konelio

Baa i keke paat, Petero i tur ma diat waan, ma raa kum muaana baa diat tatena liklik u ra nurnur taanga Iope diat weur ungaai ma diat.
24 Baa Konelio ia nunurai naa diat a waan paat, i ben ungaai paa a kum kakuna, ma ra kum teptepaana, ma diat ki walaanga Petero. Ma baa ia raa bung baat taa winawaan anun Petero diat, diat waan paat irong Kaaisaaria. 25 Baa Petero i ruk, Konelio i waan baraatai, ma i puka pari taau ma ra urur naa ra ru kakina, ma i lotu karomi. 26 Ma Petero i aal atur paai, ma i piri naa, “Un tur, iaau kaai a muaana ku.”

27 Baa diaar pirpir waanwaan, Petero i ruk taau u ra mongoro na taara kuraa diat aa ki ungaai. 28 Ma i piri taan diat naa, “Muaat nunurai naa i taabu u ra naagagon baa miaat a kum te Iudaia miaat a laa ungaai ma te baa wakir ko ra taara Iudaia, ma baa miaat a laumai kaai. Iaku mi God ia waiaa ta iaau naa koku iaau piri un te naa i dur namataan God, ma koku iaau nuki naa i taabu karom miaat baa miaat a laa ungaai mai. 29 Bi ia kabina baa pa iaau patut baa di wetulaa kup iaau urin. Io, mi ang tiri muaat: Aawa maa muaat wetulaa kup iaau uni?”

30 Ma Konelio i baalui naa, “Ia waat na bung baat taa anung niaaring u ra nung ruma u ra pakaana bung lenmi, un tuluina pakaana bung u ra maluraap. Iaau babo raa muaana i mong ma ra maalu baa i baarabaara aakit, i waan paat kakaian karom iaau, 31 ma i piri, ‘Konelio, God ia walangoro anum niaaring, ma anum kum wetabaar raap karom a iba na taara ia nunurai. 32 Un wetulaa urong Iope, ma din ben paa Simon baa raa iaana kaai Petero. Kuraa i ki na waira naan Simon, a tena paampaam utnaa ko ra pani ra wewagua, baa i ki marawaai nakono.’

33 “Io, iaau wetulaa gagaa maut kup ui. I koina aakit baa u waan urin. Io, kuri miaat raap miaat ki namataan God, kupi miaat a walangoro a pirpir raap baa a Tadaaru ia pir taai taam kupi un wapua miaat uni.”

Petero i warawaai

34 Ma Petero i piri, “Iaau nunura lingtatunai naa, a kum wuna taara raap diat welaar ku namataan God. 35 I gaaia u ra taara raap ko ra kum wuna taara, baa diat urur karomi ma diat paam a takado na mangamangaan. 36 Muaat nunurai naa God ia taar wa anuna pirpir karom a taara Israael. A pirpir mi, ia a Koina Wewapua u ra maalmaal kabina un Iesu Kaarisito, ia baa a Tadaaru anu ra taara raap. 37 Muaat nunura a kum ngaalangaala na utnaa baa i waan paat irong u ra kum taamtaamaan irong Israael, turpaai irong Gaalilaia namur taa ra baapitaaiso baa Ioaanes i warawaai uni. 38 Muaat nunurai naa God ia taar taa a Takado na Nion ma ra dekdek karom Iesu, a te Naasaret. Baa i waanwaan taltalili, i paampaam a koina pinapaam, ma i walaangalaanga pa diat, baa diat ki u ra naagagon anun Saataan. Iesu i paam a kum utnaa mi kabina maa God i ki ungaai mai.

39 “Ma miaat a kum tena wewapua u ra kum utnaa raap baa miaat baboi naa i paampaami u ra kum taamtaamaan anumiaat a taara Iudaia, ma inaanga Ierusalem kaai. Ma ia baa di aak dokoi, baa di aak waati u ra bolo, 40 God i watur paai balet ko ra minaat u ra wetula bung, ma i waiaa taai karom a taara. 41 Wakir karom a taara raap, karom diat baa God ia pilak muga ta diat kupi diat a baboi ma diat a wewapua uni, miaat baa miaat wangaan ma miaat inim ungaai mai, baa i lalaaun paat balet ko ra minaat. 42 Ma i tula wa miaat, kupi miaat a warawaai ma miaat a wewapua karom a taara, naa ia ut maa God ia pilak paai kupi in tena naagagon anundiat baa diat lalaaun ma diat kaai baa diat aa maat. 43 Ma ra kum propet raap diat pirpir un Iesu, naa ia baa i nurnur uni, din una wa anuna kum aakaina mangamangaan u ra iaana.”

A Takado na Nion i waan pari taau un diat baa wakir a taara Iudaia

44 Baa Petero kuraa utbaai i pirpir u ra ruma anun Konelio, a Takado na Nion i waan pari taau un diat raap, baa diat walangoro a pirpir mi. 45 Ma ra kum tena nurnur ko ra taara Iudaia baa diat weur ma Petero, diat kakaian, baa God i taar utkaai a wetabaar na Takado na Nion karom a taara baa wakir a taara Iudaia. 46 Maa diat walangoro diat, baa diat pirpir ma ra aalawur mangaana pirpir, ma diat pir walaawa paa God. 47 Ma Petero i piri naa, “Pa te in turbaat laar pa diat mi ko ra palaa, kupi koku di baapitaaiso diat. Maa a Takado na Nion i ki un diat welaar ma i ki un daat.” 48 Io, i wetulaa kupi din baapitaaiso diat u ra iaan Iesu Kaarisito. Ma namur diat aaring Petero baa in ki kumun karom diat ta kabaana bung.

Copyright information for `RAI