Acts 11

Petero i wewapua kaapa u ra nuna pinapaam

A kum aapostolo ma diat baa diat tatena liklik u ra nurnur baa diat ki Iudaia, diat walangoroi naa a taara kaai baa wakir a taara Iudaia diat aa nurnur u ra pirpir anun God. Ma baa Petero i waan unaanga Ierusalem, a taara baa diat nemi naa a kum tena nurnur raap din poko kikil diat, diat wengangaar mai. Diat piri taana naa, “U paam a utnaa baa i taabu karom daat a taara Iudaia, baa u ruk karom a taara baa pa di poko kikil diat, ma u wangaan ungaai ma diat.”

Ma Petero i wapua kaapa diat u ra kum utnaa raap baa i waan paat, lenbi, “Baa iaau ki u ra taamaan Iope, iaau aaraaring, ma iaau babo a binabo. Iaau babo raa utnaa i welaar ma ra ina ngaala na maalu baa di paam paa waat na titina ma di taar apari taanginaanga u ra maawa karom iaau. Baa iaau babo naruma, iaau babo a kum wewagua, diat baa di laana wagua diat ma ra kum lomlomina, ma diat baa diat kakakaa, ma ra kum pika kaai. Ma iaau walangoro in ingaan raa i piri taang naa, ‘Petero, un tur, un aak doko diat ma un aan diat.’ Ma iaau piri naa, ‘Tadaaru, pate mulu, pa iaau aan taa ta utnaa baa i dur namataam, baa i taabu karom miaat a taara Iudaia.’ Ma in ingaan raa taanginaanga u ra maawa i piri balet naa, ‘A utnaa baa God ia wagomgom taai, koku u waatungi baa a dur na utnaa.’ 10 A utnaa mi di paami welaar ma tula pakaan, ma di aal tato paai balet unaanga u ra maawa.

11 “U ra pakaana bung ut maa, tula muaana baa di tula wa ditul taangirong Kaaisaaria karom iaau, ditul waan paat u ra ruma baa miaat ki uni. 12 Ma ra Takado na Nion i wapua iaau kupi ang weur ma ditul, ma koku iaau nuknuk mongmongoro uni. Ma 6 na muaana kaai mi, baa miaat tatena liklik u ra nurnur miaat weur ma ditul urong Kaaisaaria ma miaat ruk u ra ruma anun Konelio. 13 Ma i wapua miaat naa i babo a aangelo i waan paat u ra nuna ruma ma i piri naa, ‘Un wetulaa urong Iope kupi din ben paa Simon, ia baa raa iaana kaai Petero. 14 Ma in wapua ui un ta kum pirpir baa in walaaun ui ungaai ma diat raap baa diat ki u ra num ruma.’ 15 Baa iaau turpaa pirpir, a Takado na Nion i ki un diat, welaar ma i paami un daat namuga. 16 Ma iaau nuk paa a pirpir anu ra Tadaaru, baa i piri naa, ‘Ioaanes i baapitaaiso ma ra palaa, ma namur din baapitaaiso muaat ma ra Takado na Nion.’ 17 God ia taar taa a wetabaar taan diat, welaar ma ia taar taai taan daat, baa daat nurnur u ra Tadaaru Iesu Kaarisito, ma woi na mangaana muaana iaau, baa ang turbaat God?”

18 Baa diat walangoro a pirpir mi, diat ngo ko ra wengangaar, ma diat pir walaawa paa God lenbi, “God ia paam taa a aakapi kupi diat baa wakir a taara Iudaia kaai diat a nukpuku ma diat a lalaaun.”

A Koina Wewapua i waan paat irong Aantiokia

19 A taara na nurnur baa diat waan werweraan taanginaanga Ierusalem kabina baa a taara diat pet na bilbil un diat namur taa ra minaatin Stepaano, diat waan welwelik urong u ra papaar Ponikaa, a lolo Kipro, ma a taamaan Aantiokia. Diat wewapua ku karom a taara Iudaia u ra Koina Wewapua un Iesu. 20 Iaku raa taara ko ra taara na nurnur maa, a taara Kipro ma ra taara Kirene, diat waan paat irong Aantiokia ma diat wapua a taara baa wakir a taara Iudaia u ra Koina Wewapua u ra Tadaaru Iesu. 21 A dekdek i ra Tadaaru i ki un diat baa diat wewapua, ma mongoro aakit diat nurnur ma diat nukpuku karom a Tadaaru.

22 Baa a taara na nurnur inaanga Ierusalem diat walangoro a pirpir mi, diat tula wa Baanaabaas urong Aantiokia. 23 Baanaabaas ia raa koina muaana, i teng ma ra Takado na Nion ma ra nurnur. Baa i waan paat ma i babo a maarmaari anun God baa i papaam un diat, i gaaia uni, ma i wadekdek diat raap kupi diat a tur dekdek u ra nurnur ma ra nundiat lalaaun raap karom a Tadaaru. Ma mongoro na taara diat nukpuku karom a Tadaaru.

25 Namur Baanaabaas i waan bulung urong Taaso, kupi in baat kup Saul. 26 Baa ia baat paai, i ben paai urong Aantiokia. Raa kudulaana kilaala diaar ki ungaai ma ra taara na nurnur marong, ma diaar wer mongoro na taara. Talek u ra pakaana bung maa di waatung a taara na wawer irong Aantiokia naa a kum te Kaarisito.

27 U ra kilaala maa, raa kum propet diat waan taanginaanga Ierusalem urong Aantiokia. 28 Raa kon diat, a iaana Aagabo, i tur, ma u ra dekdek i ra Takado na Nion i wewapua muga taau u ra ngaala na minolo baa in manong a kum taamtaamaan raap. A minolo mi i waan paat u ra kilaala baa Klaaudio i naagagon irong Rom. 29 Ma a taara na wawer diat naagagon paai naa diat raap raaraa diat a wetabaar welaar ma ra nundiat kum wuwuwung karom a kum taara na nurnur baa diat ki u ra papaar Iudaia. 30 Io, diat taar taai. Ma Baanaabaas ma Saul diaar loi karom a kum mukmuga ko ra lotu inaanga Ierusalem.

Copyright information for `RAI