Acts 12

Di waruk taa Petero u ra ruma na karabus

U ra kum bungbung maa, king Erodes i baanaakaka raa taara ko ra taara na nurnur. I wetulaa taau un Iaakobo, tein Ioaanes, kupi din aak doko wai ma ra in liwan na wineium. Baa i baboi baa a taara Iudaia diat gaaia u ra minaatin Iaakobo, io, i aal paa bulung Petero un raa bung naliwan ko ra kum bungbung na lukaara na bred baa pa ta is uni. Baa ia aal paa Petero, i waruk taai u ra ruma na karabus. Ma waat na kikil na taara na wineium diat babourai, waatdi un raaraa kikil. Erodes i nemi kupi in beni kupi din naagagoni namataa ra taara, baa a lukaara na waan likaai ia raap. Baa Petero i ki u ra ruma na karabus, a kum taara na nurnur raap pa diat ngo ma ra niaaring karom God uni.

A Tadaaru i walaaun paa Petero ko ra limaan Erodes

U ra marum namuga taa ra bung baa Erodes in ben paa Petero kup a naagagon, Petero i inep taau naliwan naa ra ru tena wineium. Diat aa do taa a ru limaana ma ra sen. Ma raa kum tena wineium kaai diat tur u ra bonanaaka ma diat baboura a ruma na karabus. A aangelo anu ra Tadaaru i waan paat kakaian karomi, ma a kaapa i baara nabalaa ra ruma na karabus. I raapu waangun Petero u ra titina, ma i piri taana naa, “Tur gagaa!” Ma ra sen i tapalaa ko ra ru limaana. Ma a aangelo i piri balet taana, “Un mong paa, ma un ung paa anum ru su.” Ma i paami lenmaa. Ma a aangelo i piri balet taana naa, “Un burung baat pa ui ma ra num ina maalu, ma un murmur iaau.” Ma Petero i pari, ma i murmuri. Petero i nuki naa a utnaa mi a aangelo i paami, wakir a lingtatunaina, i nuki naa i babo a binabo ku. 10 Diaar waan aakit wa a mugaana tena baboura, namur diaar waan aakit wa bulung a werudi, namur diaar waan paat u ra balbalaat na aaen, baa di parpari uni unataamaan. Baa diaar tur matira, a balbalaat i tapaapa ku, ma diaar pari. Baa diaar waan paat u ra wanua baa aakapi maa i waan weraan iaai, a aangelo i panaai maut koni.

11 Baa nuknukin Petero i kaapa ma, i piri naa, “Iaau nunura lingtatunai naa a Tadaaru i tula wa anuna aangelo, ma ia walaaun pa iaau ko ra limaan Erodes, ma ko ra kum utnaa baa a taara Iudaia diat nem na paami un iaau.”

12 Baa i nunura lelei naa ia laangalaanga, i waan kup a ruma anun Maaria, a naan Ioaanes baa raa iaana kaai Maarko. Mongoro diat, diat ki ungaai matira, ma diat aaraaring. 13 Baa Petero i pipidik u ra balbalaat, raa tultul na tauraara, a iaana Roda, i welulu kupi in babo a balbalaat. 14 Baa i walangoro lele paa in ingaan Petero, i gaaia, ma u ra nuna gaaia, pa i paapa ma, i welulu talili balet, ma i wapua diat naa, “Petero kuri maku i tur taau nabonanaaka.” 15 Ma diat piri taana, “U lawaai, u longlong?” Ma i worwor naa, “I lingtatuna ut, mi ut ia nataamaan.” Ma diat piri naa, “Kanaapi anuna aangelo ku duk maa.” 16 Iaku maa Petero i pipidik utbaai, ma baa diat paapa aarai, diat baboi maraagaam, ma diat kakaian uni. 17 Ma i turbaat diat ma ra limaana, kupi diat a ki wowowon, ma i wapua diat baa a Tadaaru i ben apari lelawaai paai ko ra ruma na karabus. Ma i piri naa, “Muaat a wapua Iaakobo ma diat baa daat tatena liklik u ra nurnur u ra utnaa mi.” Ma i waan kon diat kup raa taamaan ingen.

18 Ma u ra malaana a kum tena wineium diat baat kup Petero ma a nuknukindiat i laklagon baa kuraa ma awaai. 19 Baa Erodes i walangoroi naa pa i ki ma u ra ruma na karabus, i wetulaa kupi diat a baat kupi. Iaku pa diat baat paai. Namur i naagagon a taara na wineium baa diat baboura u ra ruma na karabus, ma i wetulaa un diat baa din aak doko diat. Namur Erodes i waan taanga u ra papaar Iudaia urong Kaaisaaria, kupi in ki paa marong.

Erodes i maat

20 Ma Erodes i kaankaan karom a taara u ra ru taamaan Tiro ma Sidon. Ma a taara ko ra ru taamaan maa diat waan ungaai kupi diat a baboi. Ma diat a aaringi kup a maalmaal, maa anundiat ru taamaan diat lalaaun ku ma ra utnaa na winangaan ko ra papaar anu ra king Erodes. Diat wemaraam muga ma Blaasto, a ngaala na tena baboura anu ra king, ma i waraaut diat kupi diat a babo a king. 21 Io, u ra bung baa Erodes i kubu taai taan diat, i mong paa ma ra kum maalu na king, ma i ki taau u ra kiki na king, ma i pirpir karom a taara. 22 Ma a taara diat kulkulaai na gaaia, ma diat piri naa, “In ingaan raa god ut mi, ma wakir ia a muaana.” 23 U ra pakaana bung ut maa, a aangelo anu ra Tadaaru i umi, kabina maa pa i pir walaawa paa God, ma a kum kariuriu diat aan a panina, ma i maat.

24 Ma a pirpir anun God i tawa, ma i waan werweraan un mongoro na taamaan.

25 Baa Saul ma Baanaabaas diaar waraap anundiaar pinapaam inaanga Ierusalem, diaar waan talili balet urong Aantiokia. Diaar ben paa Ioaanes, ia baa a iaana kaai Maarko, ma ditul weur.

Copyright information for `RAI