Acts 14

Irong Ikonion

Paaulo ma Baanaabaas diaar ruk u ra ruma na lotu anu ra taara Iudaia irong Ikonion, welaar ma ra mangamangaan diaar laana paami u ra kum taamaan, ma diaar pirpir. Ma anundiaar pirpir i kaapa ma mongoro na taara, raa kum taara Iudaia ma raa taara kaai, diat nurnur uni. Raa taara Iudaia baa pa diat nurnur, diat wakaankaan a balaan raa kum taara baa wakir a taara Iudaia, ma diat wakarangaap ta diat un diat baa diat tatena liklik u ra nurnur. Paaulo ma Baanaabaas diaar ki iwan irong Ikonion, ma pa diaar burut, diaar dekdek ku ma ra pirpir u ra iaa ra Tadaaru. Ma a Tadaaru i walingtatuna anundiaar pirpir u ra nuna ngaala na maarmaari baa i taar a dekdek taan diaar kupi diaar a paam a kum utnaa na kakaian, ma ra kum wakilang mai.

A taara taanga u ra taamaan maa diat tur weraan, raa taara diat tur ungaai ma ra taara Iudaia baa pa diat nurnur, ma raa taara diat tur ungaai ma ra ru aapostolo. Raa taara Iudaia ma raa taara kaai baa wakir a taara Iudaia ma anundiat raa kum mukmuga, diat pirpir ungaai paa kupi diat a baanaakaka Paaulo ma Baanaabaas, ma kupi diat a duka doko diaar ma ra kum waat. Baa Paaulo ma Baanaabaas diaar walangoroi, diaar waan ingen urong u ra papaar Likaaonia, kup a ru taamaan Listraa ma Derbi, ma raa kum taamtaamaan kaai baa diat ki marawaai. Ma diaar warawaai ma ra Koina Wewapua karom diat matira.

Irong Listraa

Irong Listraa, raa muaana i ki, a ru kakina diaar maat. Di buta paai ut mai lenmaa, ma pa i pet laar paa a winawaan. I walangoro Paaulo i pirpir. Ma Paaulo i babo takado karomi, ma i baboi naa a muaana maa i nurnur kupi din walaangalaanga paai. 10 Ma Paaulo i pirpir ma ra ina ngaala na ingaana karomi, “Un tur takado ma ra ru kakim.” Io, a muaana maa i tur gagaa maut ma i pet laar paai kupi in waan.

11 Baa a kor na taara diat babo a utnaa mi Paaulo ia paam taai, diat pirpir dekdek ma ra pirpir Likaaonia lenbi, “A ru god diaar aa waan pari welaar ma ra ru mulina karom daat!” 12 Ma diat nuki naa Baanaabaas ia a god Sus ma Paaulo ia a god Ermes, kabina maa ia a tena pirpir un diaar. 13 A ruma na wetabaar anu ra god Sus i tur u ra papaara taamaan maa, ma a tena wetabaar karom god Sus i ben paa a kum bulumakaau kup a rukruk i ra taamaan, kupi diat a tuni welaar ma ra wetabaar karom Paaulo ma Baanaabaas. Ma i lo paa kaai a kum purpur baa di aa uk taai kupi diat a tabaara diaar mai.

14 Baa a ru aapostolo maa diaar aa nunura paa a utnaa baa a taara diat nem na paami, diaar tapunuk ma diaar aal rabaana anundiaar raa kum maalu,
(14:14) A taara Israael diat laana aal rabaana anundiat kum maalu kupi diat a waiaai naa diat tapunuk aakit baa ta utnaa i aaka aakit.
ma diaar welulu naliwan taa ra taara, ma diaar pirpir ma ra ngaala na ingaandiaar naa,
15 “Muaat a taara, aawa kabina baa muaat paam a kum utnaa mi? Mir a ru muaana ku, mir welaar ku kaai ma muaat! Mir waan paat ku ma ra Koina Wewapua karom muaat, ma mir wapua muaat kupi muaat a waan ingen ko ra kum utnaa biaa ku mi baa muaat lotlotu karomi, kupi muaat a murmur a God baa i lalaaun. Ia baa i paam a maawa, a rakrakaan buaal, a pakaana taai, ma ra kum ututnaa raap nabalaanditul. 16 Namuga utbaai i maadek taa a kum wunwuna taara kupi diat a lalaaun welaar ma ra nundiat nemnem. 17 Iaku God pa i dumaana muaat, i waki taa a kum utnaa kupi muaat a nunurai naa ia ut maa a God. U ra nuna maarmaari i tabaara muaat ma ra baata taanginaanga u ra baakut, a kum diwaai diat wa u ra kalaang indiat ut, i tabaara muaat ma ra utnaa na winangaan, ma i wateng muaat ma ra gaaia.” 18 Diaar pir a pirpir mi, iaku a taara diat nemi ut naa diat a lotu karom diaar ma ra wetabaar baa di tun taai. Io, diaar ongor ma ra weturbaat karom diat tuk baa diat ngo.

19 Namur raa kum te Iudaia diat waan paat taangirong Aantiokia ma Ikonion, diat aal puku paa a nuknuki ra kor na taara kon Paaulo ma Baanaabaas. Diat duka Paaulo ma ra kum waat, ma diat aal apari wai ko ra taamaan, maa diat nuki naa ia maat. 20 Baa a taara na wawer diat tur lili paai, i tur, ma i ruk balet u ra taamaan. U ra bung namur taana, diaar weur ma Baanaabaas urong Derbi.

Diaar waan urong u ra ru papaar Pisidia ma Paampilaa

21 Baa Paaulo ma Baanaabaas diaar aa warawaai paa ma ra Koina Wewapua irong Derbi ma diaar aa wer taa mongoro na taara kupi diat bulung a kum naat na wawer, diaar waan talili balet urong Listraa, Ikonion, ma Aantiokia. 22 Ma diaar wadekdek a taara na wawer ko ra tula taamaan maa, ma diaar pirpir na wewaraaut karom diat, kupi diat a tur dekdek u ra nundiat nurnur. Diaar piri naa, “Mongoro na utnaa in manong muga ta daat, namur maku daat a ruk u ra mataanitu anun God.” 23 Diaar pilak paa raa taara kupi diat a kum mukmuga anu ra taara na nurnur un raaraa taamaan. Diaar aaraaring ma diaar wawel, ma diaar taar ta diat karom a Tadaaru, ia baa diat nurnur uni. 24 Baa diaar aa waan paa u ra kum taamtaamaan u ra papaar Pisidia, namur diaar waan paat irong u ra papaar Paampilaa. 25 Baa diaar aa warawaai paa ma ra pirpir irong Perge, diaar waan urong Aataalia.

Diaar waan talili balet urong Aantiokia u ra papaar Siria

26 Baa diaar aa paam ot paa anundiaar pinapaam u ra kum taamtaamaan, diaar kaa u ra paraau taangirong Aataalia urong Aantiokia. Aantiokia a taamaan baa a kum tena nurnur diat taar ta diaar u ra maarmaari anun God, ma diat tula wa diaar kup a pinapaam mi. 27 Baa diaar waan paat, diaar wataa ungaai paa a taara na nurnur, ma diaar wapua diat u ra kum utnaa raap baa diaar paam ot paai ma ra dekdekin God. Diaar wapua diat kaai baa God ia paam aara a aakapi na nurnur karom a taara baa wakir a taara Iudaia. 28 Ma diaar ki iwan matira karom a taara na wawer.

Copyright information for `RAI