aAamos 9:11-12

Acts 15

Diat kiwung inaanga Ierusalem

Raa taara taanga Iudaia diat waan urong Aantiokia, ma diat wer diat baa diat tatena liklik u ra nurnur lenbi, “Baa pa di poko kikil a panimuaat welaar ma ra Naagagon anun Moses, pa din walaaun muaat.” Ma Paaulo ma Baanaabaas diaar worwor dekdek ma diat. Io, a taara na nurnur diat pilak taa Paaulo ma Baanaabaas ma raa taara utkaai, kupi diat a waan unaanga Ierusalem karom a kum aapostolo ma ra kum mukmuga anu ra taara na nurnur, kupi diat a tiri diat u ra utnaa mi.

A kum taara na nurnur diat tur tula wa Paaulo, Baanaabaas ma raa taara kaai, ma diat waan naliwan u ra ru papaar Ponikaa ma Samaaria. Baa diat waan diat wewapua waanwaan karom a kum tena nurnur u ra kum taamtaamaan, u ra taara baa wakir a taara Iudaia naa diat aa nukpuku. Ma diat baa diat tatena liklik u ra nurnur, diat gaaia aakit baa diat walangoroi. Baa diat waan paat inaanga Ierusalem, a kum taara na nurnur ma ra kum aapostolo ma ra kum mukmuga anu ra taara na nurnur diat wagaaia pa diat. Ma diaar wapua diat u ra kum utnaa baa diaar paam ot paai ma ra dekdekin God.

Raa kum Parisaaio baa diat nurnur un Iesu, diat tur ma diat piri naa, “I takado ut kupi din poko kikil a taara baa wakir a taara Iudaia baa diat nukpuku. Ma din wer diat kupi diat a murmur a kum Naagagon anun Moses.”

A kum aapostolo ma ra kum mukmuga diat kiwung kupi diat a nuknuk wakaak u ra utnaa mi. Baa diat aa pirpir iwan paa uni, Petero i tur ma i piri taan diat lenbi, “A kum tateng liklik, muaat nunurai naa namuga, God i pilak pa iaau kon muaat, kupi ang warawaai ma ra Koina Wewapua karom diat baa wakir a taara Iudaia, kupi diat a walangoroi ma diat a nurnur uni. Ma God, ia baa i nunura a nuknuki ra taara raap, i waiaai karom daat naa i gaaia karom diat baa wakir a taara Iudaia, baa i taar a Takado na Nion karom diat welaar ma i taari karom daat. Anuna pinapaam karom daat ma karom diat pa i raaungaana, i wagomgom diat kaai kabina maa diat nurnur. 10 Aawa kabina baa muaat nem na walaar God, baa muaat taar taa a mawaat na nilalo mi karom a taara na wawer baa muaat piri naa diat a murmur a kum Naagagon anun Moses? Anundaat wuna taara taanga namuga pa diat pet laar paai kupi diat a murmuri, ma daat kaai mi pa daat pet laar paai. 11 Iaku daat nurnur baa din walaaun daat kabina u ra maarmaari anu ra nundaat Tadaaru Iesu, lenutkaai maa karom diat.”

12 Ma a taara raap u ra kiwung maa diat ki wowowon taau ku. Diat walangoro Paaulo ma Baanaabaas, diaar wewapua u ra kum wakilang ma ra kum utnaa na kakaian diaar paami ma ra dekdekin God karom a kum taara baa wakir a taara Iudaia. 13 Baa diaar aa ngo ko ra pirpir, Iaakobo i piri naa, “A kum tateng liklik, muaat a walangoro iaau. 14 Simon i wapua daat u ra mugaana pakaan baa God i maari diat baa wakir a taara Iudaia ma i ben paa raa taara kon diat kupi diat anuna taara ut. 15 A utnaa mi God i paami i welaar ma ra pirpir anu ra kum propet. Di aa timu taai lenbi,

16 ‘Namur taana, ang waan talili balet,
ma ang paam balet a ruma anun Dewid, baa ia tareng.
Ma ang watur paa balet a ruma baa i taripu,
ma ang paam wakaaki balet.
17 Ma a taara ingen kaai,
a kum taara baa wakir a taara Iudaia,
diat a nukpuku karom a Tadaaru,
diat baa iaau aa wataa pa diat baa anung.
A Tadaaru ia pir taai lenbi,
ia pirpir kaapa u ra kum utnaa mi’ a 
namnamuga utbaai.
19 “Io, a nuknuking i lenbi, koku daat wapurpuruan a kum taara baa wakir a taara Iudaia, baa diat tapuku karom God. 20 Din paami ku lenbi, daat a timu a buk karom diat, ma daat a wapua diat naa koku diat murmur a kum Naagagon raap anun Moses. Bi ku ia raa kum utnaa liklik: Koku diat aan ta utnaa baa di aa wetabaar taau mai karom a kum taabataaba, maa a lotu lenmi i wadur a utnaa na winangaan. Koku diat paam a kum paamuk na mangamangaan. Koku diat aan ta utnaa baa pa di gi wakaak a gaap koni. Ma koku diat aan ta wewagua baa di bing dokoi ku, maa gaap kuraa utbaai uni. 21 Maa taanga namuga utbaai u ra kum taamtaamaan raap, di lukluk a kum Naagagon anun Moses, ma diat warawaai uni u ra kum ruma na lotu u ra kum Bung Saabaat.”

Di timu a buk karom a kum taara na nurnur baa wakir a taara Iudaia

22 A kum aapostolo, ma ra kum mukmuga, ma ra taara na nurnur raap, diat pirpir ungaai paa naa diat a pilak paa ta ru muaana kon diat, kupi diat a weur ma Paaulo ma Baanaabaas urong Aantiokia. Io, diat pilak paa Iudaas, raa iaana kaai Baasaabaa, ma Saailaas, a ru mukmuga kon diat baa diat tatena liklik u ra nurnur. 23 Ma diat timu taa a buk baa diat a loi. A buk i piri lenbi:

Miaat a kum aapostolo ma a kum mukmuga, a kum tateimuaat, miaat timtimu karom muaat a kum tena nurnur ko ra taara baa wakir a taara Iudaia baa muaat ki irong Aantiokia, ma u ra ru papaar Siria ma Kilikia:

Maarmaari karom muaat,

24 Miaat aa walangoroi naa raa taara kon miaat, diat walaklagon muaat baa diat piri naa muaat a murmur a kum Naagagon raap anun Moses, ma diat wapurpuruan a nuknukimuaat mai. Wakir miaat, maa miaat tula diat. 25 Mi miaat aa pirpir ungaai paa, ma miaat raap miaat nuki naa i koina kupi miaat a pilak paa ru muaana, ma miaat a tula wa diaar karom muaat. Diat a weur ma ra ru tepaamiaat, Baanaabaas ma Paaulo, 26 a ru muaana baa pa diaar maari baat anundiaar lalaaun u ra iaa ra nundaat Tadaaru Iesu Kaarisito. 27 Mi miaat tula wa Iudaas ma Saailaas karom muaat, ma diaar a wapua muaat u ra kum pirpir mi miaat timui u ra buk. 28 A wewaraaut anu ra Takado na Nion i ki karom miaat baa miaat pirpir ungaai paa. Io, miaat piri naa koku miaat taar taa ta mawaat karom muaat. Bi ku ia raa kum utnaa liklik muaat a murmuri:
(15:28) A kukuraai ra pirpir mi naa a taara baa wakir a taara Iudaia diat laangalaanga ko ra kum Naagagon anu ra taara Iudaia, lenbaa koku di poko kikil diat.


29 Koku muaat aan ta utnaa baa di wetabaar mai karom a kum taabataaba. Koku muaat aan ta utnaa baa pa di gi wakaak wa a gaap koni, ma ta wewagua baa di bing dokoi ku, maa gaap kuraa utbaai uni. Ma koku muaat paam a kum paamuk na mangamangaan. In koina aakit karom muaat baa pa muaat paam a kum utnaa mi.

Ma raa ku ia, maarmaari karom muaat.

30 Io, di tula wa diat ma diat waan urong Aantiokia. Ma diat wataa ungaai paa a taara na nurnur taanga matira, ma diat taar taa a buk maa taan diat. 31 Baa diat aa luk taai, diat gaaia aakit u ra koina pirpir na wewaraaut. 32 Iudaas ma Saailaas diaar waraaut diat baa diat tatena liklik u ra nurnur ma ra mongoro na pirpir, ma diaar wadekdek diat, maa diaar a ru propet. 33 Baa diaar aa ki iwan paa matira, a kum tateindiaar u ra nurnur diat tur tula wa diaar ma ra maalmaal, kupi diaar a waan talili balet unaanga Ierusalem karom diat baa diat tula wa diaar.
(15:33-34) Raa kum tena manaana u ra Buk Taabu diat nuki naa raa kum pirpir kaai i ki u ra rina mi. I lenbi:Iaku Saailaas i nemi naa in ki utbaai matira.


35 Paaulo ma Baanaabaas diaar ki utbaai irong Aantiokia. Diaar ma mongoro kon diat, diat wer a taara, ma diat warawaai ma ra pirpir anu ra Tadaaru.

Paaulo ma Baanaabaas diaar waan weraan

36 Ta kum bung namur, Paaulo i piri taan Baanaabaas naa, “Mi daar a waan talili kup a kum taamaan raap, baa daar aa warawaai paa naan diat ma ra pirpir anu ra Tadaaru, kupi daar a babo a kum tateindaar u ra nurnur, baa diat papet lelawaai ma.” 37 Ma Baanaabaas i nemi kupi diaar a ben paa balet Ioaanes, raa iaana kaai Maarko. 38 Iaku Paaulo i nuki naa pa i koina baa diaar a ben paai balet, maa ia waan paa kon diaar irong Paampilaa, ma pa i murmur diaar tuk a pinapaam i raap. 39 Ma diaar worwor dekdek paa uni, ma namur diaar waan weraan. Baanaabaas i ben paa Maarko, ma diaar kaa u ra paraau urong u ra lolo Kipro. 40 Ma Paaulo i pilak paa Saailaas, kupi diaar a weur. Ma a kum tateindiaar u ra nurnur diat taar ta diaar u ra maarmaari anu ra Tadaaru. 41 Ma diaar waan taltalili naliwan u ra ru papaar Siria ma Kilikia, ma diaar wadekdek a kum taara na nurnur u ra kum taamtaamaan.

Copyright information for `RAI