Acts 16

Timoti i weur ma Paaulo ma Saailaas

U ra winawaan anun Paaulo ma Saailaas diaar waan paat Derbi ma namur Listraa. Ma raa kon diat a kum naat na wawer i ki u ra taamaan Listraa, a iaana Timoti, ia a natu ra tabuan Iudaia, a tena nurnur, ma tamaana a te Grik. Diat baa diat tatena liklik u ra nurnur irong Listraa ma Ikonion diat wewapua un Timoti baa ia a koina muaana. Ma Paaulo i nemi kupi ditul a weur. Io, i ben paai, ma i poko kikili, kabina maa a kum te Iudaia u ra kum taamtaamaan maa, diat nunurai naa tamaana a te Grik. Baa ditul waan u ra kum taamtaamaan, ditul wewapua waanwaan u ra naagagon, baa a kum aapostolo ma ra kum mukmuga diat naagagon paai inaanga Ierusalem, kupi a taara diat a murmuri. Di wadekdek a nurnur anu ra taara na nurnur u ra kum taamtaamaan, ma a nilulukindiat i ngaala waanwaan u ra kum bungbung.

A binabo anun Paaulo irong Troaas

A Takado na Nion ia turbaat ta ditul baa koku mun ditul warawaai ma ra Koina Wewapua irong u ra papaar Aasia. Ditul waan taltalili ku irong u ra ru papaar Pirigia ma Galaatia. Baa ditul waan paat marawaai a papaar Misia, ditul nemi naa ditul a waan urong Bitinia, iaku a Nion Iesu pa i mulaaot kupi ditul a waan urong. Io, ditul waan aakit Misia, ma ditul waan urong Troaas.

U ra marum, Paaulo i babo a binabo. I baboi naa raa muaana a te Maakedonia i tur taau ma i aaringi naa, “Un waan urin Maakedonia, ma un waraaut miaat.” 10 Baa ia babo taa a binabo maa, miaat
(16:10) Lukaa i timu “miaat”, kabina i waan ungaai ma Paaulo.
waninaar gagaa maut kup a winawaan urong Maakedonia, maa miaat nunurai naa God ut maa i wataa miaat kupi miaat a warawaai karom diat ma ra Koina Wewapua.

Lidia i nukpuku irong Pilipoi

11 Baa miaat waan taangirong Troaas miaat kaa u ra paraau, ma miaat waan takado urong u ra lolo Saamotraake, ma raa bung talili miaat waan bulung urong Neaapoli. 12 Ma miaat waan taanga matira Neaapoli urong Pilipoi, a taamaan baa i ngaala aakit ko ra kum taamtaamaan ingen irong u ra papaar Maakedonia, ma a taara Rom diat ki uni. Ma miaat ki paa kabaana bung matira u ra taamaan maa. 13 U ra Bung Saabaat miaat pari u ra bonanaaka i ra taamaan maa, kup a daanim, maa miaat nuki naa a wanua na niaaring kuraa naa ra daanim maa. Miaat ki taau, ma miaat pirpir ma ra in tabuan baa diat ki ungaai taau matira.

14 Ma raa tabuan kon diat baa diat walangoro miaat, a iaana Lidia, a tabuan taangirong Tiaatira, a tena wiura taar na maalu ma a tena lotu karom God. Ma a Tadaaru i puku paa nuna lalaaun kupi in taraam u ra kum pirpir Paaulo i piri. 15 Baa di aa baapitaaiso taa Lidia, ma diat kaai baa diat ki u ra nuna ruma, i ben pa miaat, ma i piri naa, “Baa muaat nuki naa iaau nurnur u ra Tadaaru, muaat a ruk u ra nung ruma, ma muaat a ki uni.” Ma i wowo pa miaat.

Paaulo ma Saailaas diaar karabus irong Pilipoi

16 Raa bung baa miaat waan kup a wanua na niaaring, miaat wetarom taau ma raa wilawilaau na tabuan baa a tabaraan i ruk taau uni, ma i pet laar paai baa in pirpir muga un ta utnaa baa in waan paat namur. Anuna kum mukmuga diat lolo paa ngaala na maani ko ra nuna pinapaam. 17 A tabuan mi i murmur miaat ma Paaulo, ma i ge dekdek lenbi, “A kum muaana mi, diat a kum tultul anun God a Ngaala Aakit, ma diat wapua muaat u ra aakapi baa din walaaun muaat mai.” 18 Mongoro na bung i paami lenmaa. Ma Paaulo i talanguan uni, i tur tapuku, ma i piri taa ra tabaraan lenbi, “Iaau piri taam u ra iaan Iesu Kaarisito, un irok pari ko ra tabuan mi.” Ma u ra pakaana bung ut maa a tabaraan i irok pari koni.

19 A kum mukmuga anu ra tabuan mi diat nunurai naa pa diat a babo paa balet ma ta maani koni. Io, diat paam akoto paa Paaulo ma Saailaas, ma diat aal pa diaar karom a kum mukmuga u ra wanua na winawaan ungaai anu ra taara. 20 Diat ben ta diaar karom a kum tena naagagon ma diat piri naa, “A ru muaana mi, a ru te Iudaia, diaar pet apurpuruan anundaat taamaan. 21 Ma diaar wer a taara u ra kum utnaa baa pa i takado kupi daat a taara Rom daat a taraam uni, ma daat a murmuri.” 22 A kor na taara kaai diat kulkulaai ma ra wetakun karom diaar, ma a kum tena naagagon diat wetulaa kupi din aal rabaana wa anundiaar kum maalu ma din raapu diaar. 23 Baa di aa raapu dekdek ta diaar, di waruk ta diaar u ra ruma na karabus, ma di wapua taa a tena baboura naa in baboura baat dekdek diaar kupi koku diaar pari. 24 Baa a tena baboura i walangoro taa a pirpir maa, i waruk ta diaar u ra kukur ra ruma na karabus baa i ki naliwan, ma i ung baat taa waat na kakindiaar ma ra in palaang.

25 Baa i ngaala na marum, Paaulo ma Saailaas diaar aaraaring, ma diaar kele a kum kelekele karom God, ma a taara kaai baa diat karabus, diat walangoro diaar. 26 Pa i iwan ku, ma a ngaala na guria i waan paat kakaian, ma i laaur a kum toro i ra ruma, a kum balbalaat raap diat tapaapa, ma a kum sen ko ra kum limaandiat diat tapalaa maut. 27 A tena baboura i tawaangun, ma baa i babo a kum balbalaat diat aa tapaapa, i aalum paa anuna in liwan na wineium kupi in aak doko ia ut mai, maa i nuki naa a kum karabus diat aa welulu ong raap. 28 Ma Paaulo i ge dekdek karomi naa, “Koku u baanaakaka ui, miaat raap kuri ut miaat.”

29 Ma a tena baboura i wewataai kup ta kum laam, i welulu ruk gagaa, i burut ma i dadader, i puka pari taau namuga naan Paaulo ma Saailaas. 30 Ma i ben apari pa diaar, ma i tiri diaar naa, “A ru muaana, aawa maa ang paami kupi din walaaun pa iaau?” 31 Ma diaar baalui naa, “Un nurnur u ra Tadaaru Iesu ma din walaaun ui, ma diat kaai baa diat ki u ra num ruma.” 32 Ma diaar pirpir ma ra pirpir anu ra Tadaaru karom diat raap baa diat ki u ra nuna ruma. 33 U ra bung na marum ut maa, a tena baboura i ben pa diaar, ma i gi a kum kinkin baa i taana u ra panindiaar. Ma u ra pakaana bung ut maa di baapitaaiso a tena baboura, ma diat raap baa diat ki u ra nuna ruma. 34 I ben pa diaar u ra nuna ruma, ma i tabaara diaar ma ra utnaa na winangaan. Ma i gaaia, diat ungaai ma ra nuna taara, maa diat aa nurnur un God.

35 U ra malaana kinalik a kum tena naagagon diat tula wa a ru polis ma ra pirpir lenbi, “Un palaa wa a ru muaana maa.” 36 Ma a tena baboura i wapua Paaulo uni naa, “A kum tena naagagon diat wetulaa baa din palaa wa mur. Mi ut mur a pari, mur a waan ma ra maalmaal.” 37 Iaku Paaulo i piri taa ra ru polis naa, “Pa te utbaai i naagagon ta mir, diat raapu mir maut namataa ra taara, iaku mir a ru te Rom ut mir. Diat waruk ta mir u ra ruma na karabus, ma mi diat nem na palaa ino wa mir maku. Iaku painte! I koina baa diat ut diat a waan urin ma diat a palaa wa mir.” 38 A ru polis diaar waan talili balet, ma diaar wapua a kum tena naagagon u ra kum pirpir maa. Baa diat walangoroi naa diaar a ru te Rom, diat burut. 39 Io, diat waan diat wapuaana anundiat niraara karom diaar, ma diat ben apari pa diaar ko ra ruma na karabus. Baa diat aa ben apari pa diaar, diat aaring diaar kupi diaar a waan ingen ko ra nundiat taamaan. 40 Ma baa diaar aa waan paa ko ra ruma na karabus, diaar waan kup a ruma anun Lidia. Ma diaar babo diat baa diat tatena liklik u ra nurnur matira. Baa diaar wadekdek ta diat, namur diaar waan.

Copyright information for `RAI