Acts 17

Irong Tesalonika

Baa Paaulo ma Saailaas diaar waan likaai wa Aampipoli ma Aapolonia, diaar waan paat irong Tesalonika. Raa ruma na lotu anu ra taara Iudaia i tur matira. Ma Paaulo i ruk karom diat u ra ruma na lotu welaar ma i laana paami. Tula Bung Saabaat ut maa diat pirpir ungaai u ra Buk Taabu. Ma i pir palaai, ma i wapuaanai naa i ot ut baa Kaarisito in maat ma in tur balet ko ra minaat. Ma i piri naa, “Iesu mi iaau wapua muaat uni, ia ut maa Kaarisito baa God i tula wai urin.” Raa taara Iudaia ma mongoro na te Grik baa diat lotu karom God, ma mongoro na mukmuga na tabuan kaai diat nurnur, ma diat murmur Paaulo ma Saailaas.

Iaku, a nuknukin raa taara Iudaia i aaka aakit karom diaar, diat ben paa ta kum tena baana purpuruan taanga u ra wanua baa diat laana kiki iaai. Diat waan ungaai, ma diat wapurpuruan a balaa ra taamaan. Diat welulu ruk u ra ruma anun Iaason, diat baat kup Paaulo ma Saailaas kupi diat a ben pari pa diaar karom a taara. Iaku maa pa diat baat pa diaar. Io, diat aal paa Iaason ma ta taara kaai baa diat tatena liklik u ra nurnur, karom a kum mukmuga ko ra taamaan maa, ma diat ge naa, “A taara mi diat wapurpuruan a kum taamaan u ra rakrakaan buaal, ma mi, diat aa waan paat bulung min naan daat! Ma Iaason ia ben aruk pa diat u ra nuna ruma. Diat raap mi diat bubur a kum naagagon anu ra Kaaisaar, a king anu ra taara Rom, ma diat piri naa raa muaana, a iaana Iesu, ia maa a king.” Baa a taara ma ra kum mukmuga diat walangoro a pirpir mi, diat purpuruan aakit uni. Diat lo paa a maani kon Iaason ma kon diat kaai baa di aal ungaai diat, kupi din kul apari pa diat mai. Namur diat palaa wa diat.

Irong Beroia

10 U ra bung na marum ut maa, diat baa diat tatena liklik u ra nurnur diat tula gagaa wa Paaulo ma Saailaas urong Beroia. Baa diaar aa waan paat matira, diaar ruk u ra ruma na lotu anu ra taara Iudaia. 11 Diat mi diat koina taan diat irong Tesalonika, maa diat nem aakiti naa diat a walangoro a pirpir mi, ma diat luk wakaak a kum pirpir ko ra Buk Taabu u ra bungbung raap, kupi diat a nunurai baa a pirpir anun Paaulo i lingtatuna baa pate. 12 Ma mongoro na taara Iudaia ma mongoro na taara Grik kaai, a kum mukmuga na tabuan, ma ra in muaana, diat nurnur.

13 Baa a taara Iudaia taangirong Tesalonika diat walangoroi naa Paaulo i warawaai u ra pirpir anun God irong Beroia, diat waan urong ma diat wakarangaap a kor na taara ma diat wapurpuruan diat. 14 Ma diat baa diat tatena liklik u ra nurnur diat tula gagaa wa maut Paaulo unakono. Iaku Saailaas diaar ma Timoti diaar ki utbaai irong Beroia. 15 A taara baa diat ben paa Paaulo, diat weur mai urong Aatenaai. Namur i tula talili balet diat ma ra pirpir karom Saailaas ma Timoti naa diaar a waan gagaa karomi.

Irong Aatenaai

16 Baa Paaulo i ki walaanga pa diaar, i tapunuk aakit, baa i babo a taamaan Aatenaai i teng ma ra kum taabataaba baa diat lotu karom diat. 17 Ma i pirpir u ra ruma na lotu ma ra kum taara Iudaia, ma ra taara ingen kaai baa diat lotu karom God. Ma u ra bungbung raap i pirpir kaai ma diat baa diat wetarom u ra taamaan na winawaan ungaai anu ra taara. 18 A kum tena manaana u ra wawer anu ra kikil Epikure ma kikil Stoiko diat weium na pirpir mai.
(17:18) A kum taara Aatenaai diat laana murmur mongoro na wawer anu ra kum tena manaana taanga namuga. A taara ko ra ru kikil Epikure ma Stoiko diat murmur ru mangaana wawer lenmaa. A kum wawer ku anu ra taara, wakir i welaar ma ra Buk Taabu.
Raa taara diat piri naa, “Aawa mi a tena pirpir biaa mi i wapua daat uni?” Ma raa taara kaai diat piri lenbi, “Kanaapi i wapua daat duk u ra kum matakina god kon ta taamaan ingen.” Diat piri lenbi kabina maa i warawaai un Iesu ma ra lalaaun balet ko ra minaat.

19 Diat ben paai, ma diat waan mai unaanga u ra wanua na kiwung di waatungi ma Aariopaago, ma diat piri lenbi, “Miaat nemi naa miaat a walangoroi baa aawa a matakina pirpir baa u wer miaat uni. 20 A utnaa baa u pirpir uni i raaungaana aakit karom miaat, ma miaat nemi kupi miaat a manaana u ra kukuraai ra kum utnaa mi.” 21 Diat piri lenbi kabina a kum te Aatenaai ma ra kum waira kaai baa diat kiki matira, diat ole a kum bungbung ma ra pirpir ma ra walwalangor kup ta matakina wawer.

22 Paaulo i tur taau naliwan taan diat u ra Aariopaago ma i piri naa, “Muaat a taara Aatenaai, u ra kum pinapaam muaat paami iaau baboi baa muaat a kum tena lotu aakit muaat. 23 Baa iaau waan taltalili main, iaau babo a kum taabataaba baa muaat lotlotu karom diat, ma iaau aa babo taa kaai raa luwu baa di tuntun wetabaar uni, a timtimu uni i lenbi, ‘Karom a god baa pa di nunurai’. Ia baa muaat lotu karomi, iaku pa muaat nunurai, ia ut mi, iaau warawaai uni karom muaat. 24 God ut maa i paam a rakrakaan buaal ma ra kum utnaa baa diat ki uni, ia a Tadaaru i ra maawa, ma ra rakrakaan buaal, ma pa i ki u ra kum ruma na lotu baa a taara diat paami. 25 Ma pa i iba kup te in waraauti, maa ia ut i taptabaara a taara raap ma ra lalaaun, ma ra dadaip na lalaaun baa diat loi, ma ra kum utnaa raap. 26 God i waki taa a mugaana muaana. Ma kon raa muaana ku maa, mongoro na wuna taara diat waan paat koni ma diat ki u ra rakrakaan buaal raap. U ra nuknukina ut i nuki baa diat a ki awaai ma naangaian diat a waan paat ma naangaian diat a raap balet. 27 God i paam a kum utnaa mi kupi a taara diat a babo kupi, ma kaduk diat a baat taltalili kupi ma diat a baat paai. Iaku, God pa i ki welwelik kon daat raap. 28 Welaar maa di aa pir taai, ‘Daat lalaaun, daat waan taltalili, ma daat watur akoto a lalaaun, i kabina ut kon God.’ Welaar ma anumuaat kum tena paak kelekele diat piri naa, ‘Daat kaai a kum natnatuna ut’.

29 “Baa daat a kum natnatun God, pa i koina kupi daat a nuki naa God i welaar ma ra taabataaba na goled, baa silwa, baa waat, baa a taara diat nuk apaat paai ma diat paami ku ma ra limaandiat. 30 God i maadek wa a kum kilaala namuga baa a taara pa diat nuk paai, iaku mi i naagagon taai baa a taara raap u ra kum taamtaamaan diat a nukpuku. 31 Maa ia kubu taa a bung, kupi in naagagon a rakrakaan buaal uni ma ra takado na naagagon, ma ia pilak taa a muaana baa in paam a naagagon maa, ma i walingtatuna paa anuna pipilak karom a taara raap, baa i watur paa balet a muaana maa ko ra minaat.”

32 Baa diat walangoro a pirpir u ra lalaaun balet ko ra minaat, raa taara kon diat, diat tataur ku uni, ma raa taara diat piri naa, “Miaat nemi naa un pirpir balet karom miaat u ra utnaa mi.” 33 Io, Paaulo i pari paa ko ra kiwung. 34 Ma raa taara diat nurnur, ma diat murmur Paaulo. Bi diat: Dionisio, ia ko ra taara na kiwung Aariopaago, ma raa tabuan, a iaana Daamaris, ma raa taara kaai.

Copyright information for `RAI