Acts 18

Irong Korinto

Baa ia raap a kum utnaa mi, Paaulo i waan taangirong Aatenaai urong Korinto. Diaar wetarom matira ma raa te Iudaia, a iaana Aakuila, ia taangirong Ponto, ma anuna tabuan, a iaana Pirikila. Raa bung ku diaar waan paat taangirong Itali, maa Kaaisaar Klaaudio i naagagoni baa a taara Iudaia raap diat a pari taangirong Rom, a ngaala na taamaan irong Itali. Ma Paaulo i waan karom diaar. I ki karom diaar ma ditul papaam ungaai, maa kabina ditul a tula tena paampaam ruma na sel. U ra kum Bungbung Saabaat i pipipir ungaai ma diat u ra ruma na lotu, kupi in aal atur a nuknuki ra taara Iudaia ma diat kaai baa wakir a taara Iudaia kupi diat a nurnur un Iesu.

Baa Saailaas ma Timoti diaar waan paat taangirong u ra papaar Maakedonia, Paaulo pa i ngo ko ra warawaai ma ra pirpir anun God, ma i wapuaanai karom a taara Iudaia baa Iesu ia a Kaarisito baa God i tula wai urin. Iaku a taara Iudaia diat baana purpuruan Paaulo ma diat pir a kum aakaakaina pirpir uni. Io, Paaulo i tataapa anuna maalu, a wakilang baa pa in pirpir balet ma karom diat. Ma i piri taan diat naa, “Baa muaat a wirua u ra naagagon anun God, muaat ut a kabina, ma iaau laangalaanga. Turpaai mi, ang waan maku karom diat baa wakir a taara Iudaia.” Ma i pari ko ra ruma na lotu, ma i ruk u ra ruma anun raa muaana, a iaana Titio Iusto, a tena lotu karom God, ma i ki matira, ma anuna ruma i tur marawaai naa ra ruma na lotu. Ma Krispo a mukmuga ko ra ruma na lotu ma diat raap kaai baa diat ki u ra nuna ruma diat nurnur u ra Tadaaru. Ma mongoro na taara Korinto, baa diat walangoro a warawaai anun Paaulo, diat nurnur, ma di baapitaaiso diat.

Raa bung na marum a Tadaaru i pirpir karom Paaulo u ra binabo naa, “Koku u burut, un pirpir ku. Koku u ngo, 10 maa iaau ki ungaai ma ui, ma pa te in baanaakaka ui, maa anung mongoro na taara kuri u ra taamaan mi.” 11 Ma Paaulo i ki matira raa kilaala ma 6 na kalaang, ma i wer diat u ra pirpir anun God.

12 Baa Gaalio i mukmuga irong u ra papaar Aakaaia, a taara Iudaia diat tur ungaai kupi diat a um Paaulo, ma diat beni kupi in tur u ra naagagon. 13 Ma diat piri naa, “A muaana mi i wer a taara baa diat a lotu karom God u ra mangamangaan baa pa i welaar ma ra kum naagagon anumiaat a taara Iudaia.” 14 Baa Paaulo i nem na pirpir ma, Gaalio i piri karom a taara Iudaia naa, “Muaat a taara Iudaia, baa gun a utnaa mi i paami i aaka, ma pa i murmur a naagagon anu ra mataanitu, io, in takado kupi ang walangoro muaat uni. 15 Iaku baa muaat takunai ku u ra kum pirpir, ma u ra kum iang, ma u ra numuaat kum naagagon ut, i koina baa muaat ut muaat a naagagoni, iaau pang naagagon a kum mangamangaan lenmi.” 16 Ma i lu wa diat ko ra kiki na naagagon. 17 Ma diat raap diat paam akoto paa Sostenes, a mukmuga ko ra ruma na lotu anu ra taara Iudaia, ma diat umi namataa ra kiki na naagagon. Iaku Gaalio pa i nuk paa a utnaa mi.

Paaulo i waan talili balet urong Aantiokia

18 Baa Paaulo ia ki iwan paa irong Korinto, i waan kon diat baa diat tatena liklik u ra nurnur ma i waan urong Kenkereaa. Baa i ki matira di gele raap wa a weu na lorina, maa ia paam ot paa anuna weweliman karom God. Ma ditul ma Pirikila ma Aakuila ditul kaa u ra paraau urong u ra papaar Siria. 19 Baa ditul pukaai irong Epeso, Paaulo i waan paa kon diaar matira, ma i ruk u ra ruma na lotu, ma diat pipipir ungaai ma ra taara Iudaia. 20 Baa diat aaringi naa in ki iwan kinalik paa karom diat, pa i taraam. 21 Ma baa diat waan weraan, i piri taan diat naa, “Baa a nemnem anun God, io, ang waan talili balet karom muaat.” Ma i waan balet taangirong Epeso u ra paraau.

22 Baa i pukaai irong Kaaisaaria i waan unaanga Ierusalem ma i babo taa a taara na nurnur, ma namur i waan urong Aantiokia. 23 Baa ia ki paa mongoro na bung matira, i waan paa balet kon diat. Ma i waan taltalili u ra kum taamtaamaan u ra ru papaar Galaatia ma Pirigia, ma i wadekdek a nurnur anu ra taara na wawer raap.

Aapolos i ki irong Epeso

24 Raa te Iudaia taangirong Aaleksaanderia, a iaana Aapolos, i waan paat irong Epeso. Ia raa koina tena pirpir, ma i manaana aakit u ra Buk Taabu. 25 Di aa wer taai u ra Aakapi anu ra Tadaaru, ma i gaaia aakit kupi in warawaai. I wer wakaak diat u ra kum utnaa un Iesu, iaku i nunura ku a baapitaaiso anun Ioaanes. 26 I waan u ra ruma na lotu ma i turpaa pirpir ma pa i burut. Baa Pirikila ma Aakuila diaar walangoroi, diaar ben paai, ma diaar pir palaa a Aakapi anun God karomi. 27 Baa Aapolos i nem na waan ma urong u ra papaar Aakaaia, diat baa diat tatena liklik u ra nurnur irong Epeso, diat wadekdek taai, ma diat timtimu karom a taara na wawer irong Aakaaia, kupi diat a gaaia paai. Ma baa ia waan paat irong u ra papaar Aakaaia, ia raa koina tena wewaraaut karom diat baa a ngaala na maarmaari anun God ia puku pa diat kupi diat a nurnur. 28 Maa i baalu dekdek a pirpir anu ra taara Iudaia namataa ra taara baa diat weoro naa Iesu wakir a Kaarisito. Ma i walingtatunai ma ra pirpir u ra Buk Taabu naa Iesu ia ut a Kaarisito baa God i tula wai urin.

Copyright information for `RAI