aIoel 2:28-32
bKele 16:8-11
dKele 110:1

Acts 2

A winawaan paat anu ra Takado na Nion u ra bung na Pentikos

Baa a bung na Pentikos i waan paat, a kum tena nurnur raap diat ki ungaai un raa ruma. Ma a rurunga taanginaanga u ra maawa baa i welaar ma ra rurunga i ra ngaala na dadaip, i waan paat kakaian karom diat, ma i wateng paa a ruma maa diat ki uni. Ma diat babo a kum utnaa diat welaar ma ra kum kupkup i ra nguan, diat waan werweraan ma diat ki nate un diat raaraa. Io, diat raap diat teng ma ra Takado na Nion, ma diat turpaa pirpir ma ra kum aalawur mangaana pirpir baa a Takado na Nion i taar taai taan diat.

Ma mongoro na te Iudaia kaai diat ki Ierusalem, diat a kum tena lotu taanga u ra kum taamtaamaan u ra rakrakaan buaal. Baa diat walangoro a rurunga mi, diat kalaa paat ungaai, ma i laklagon a nuknukindiat uni, maa diat ut raaraa diat walangoro anundiat kum pirpir, baa a kum tena nurnur diat pirpir mai. Ma diat raap diat kakaian ma diat nuknuk aakit u ra utnaa mi, ma diat piri naa, “Baboi, diat mi baa diat pirpir, a taara Gaalilaia raap ku! Aawa kabina maa daat raap raaraa daat walangoro lele anundaat kum pirpir ut? Daat a kum te Portoi, a kum te Medoi, a kum te Elaamitaai, ma daat taangirong Mesopotaamia, Iudaia, Kaapadokia, Ponto, Aasia, 10 Pirigia, Paampilaa ma Aaigipto. Daat taangirong u ra papaar Libia baa i marawaai Kirene, ma raa taara kon daat taangirong Rom. Daat a taara Iudaia ma raa taara kon daat baa diat ruk u ra lotu Iudaia. 11 Ma daat taanga Keretaa ma Aaraabia. Daat raap daat walangoro diat baa diat wewapua u ra kum ngaala na pinapaam anun God u ra nundaat kum pirpir.” 12 Ma diat raap diat kakaian, ma i laklagon a nuknukindiat, ma diat tiri wetwetalaai diat naa, “Aawa a kukuraai ra utnaa mi?” 13 Iaku raa taara diat tataur un diat, ma diat piri naa, “Diat inim a waain ma diat longlong uni.”

A warawaai anun Petero

14 Baa a taara diat laklagon lenmaa, Petero i tur ungaai ma a 11 aapostolo, ma i pirpir ma ra ina ngaala na ingaana karom a taara lenbi, “Muaat a taara Iudaia, ma muaat raap baa muaat ki Ierusalem, ang palaa a utnaa mi karom muaat, ma muaat a walangoro wakaaki. 15 Muaat piri naa diat inim alonglong pa diat. Iaku maa pate, maa i 9 na pakaana bung kubaai u ra malaana. 16 A utnaa mi muaat baboi, a propet Ioel ia pirpir taau uni namuga lenbi,

17 ‘God i piri naa:
U ra kum tintinip na bung
ang taar apari a Niong karom a taara raap.
A kum natnatumuaat, in muaana ma ra in tabuan, diat a pirpir na propet.
Anumuaat kum baarmaan diat a babo a kum binabo,
ma anumuaat kum takaana diat a berono a kum beberon.
18 Io, u ra kum bungbung maa, ang taar a Niong karom diat kaai anung kum tultul na muaana ma anung kum tultul na tabuan,
ma diat a pirpir na propet.
19 Ma ang waiaa taa a kum utnaa na kakaian inaanga u ra baakut,
ma a kum wakilang napia u ra rakrakaan buaal,
a kum utnaa lenbi, a gaap, ma ra nguan, ma a ngaala na tubal.
20 In mataana mage in baboto,
ma ra kalaang in taar welaar ma ra gaap,
ma namur a bung anu ra Tadaaru in waan paat,
a ngaala na bung maa, a bung na minamaar.
21 Ma in lenbi, diat raap baa diat aaraaring karom a Tadaaru, in walaaun diat.’ a 
22 “A taara Israael, muaat a walangoro iaau. Ang wapua muaat un Iesu, a te Naasaret. Muaat ut muaat nunurai naa u ra dekdekin God i paam a kum utnaa na kakaian, ma ra kum dekdek na pinapaam ma ra kum wakilang. I paami naliwan karom muaat, kupi God in waiaai karom muaat naa ia ut i tula wai. 23 Di taar taa Iesu taa muaat, ma muaat ungaai ma ra aakaina taara muaat aak waati u ra bolo. God i nunura mugai naa a kum utnaa mi in waan paat welaar ma ia naagagon taai. 24 Namur God i watur paai balet, ma i lo wa a ngunungut na minaat koni, maa a minaat pa i paam akoto laar paai. 25 Dewid ia pir taai un Iesu naa,

‘Iaau nunurai naa a Tadaaru i ki karom iaau.
Pang dader,
maa i waraaut iaau.
26 In balaang i gaaia aakit, ma iaau pirpir ma ra gaaia,
ma a paning pa in aaka takum.
27 Maa pa un maadek wa iaau u ra tung na minaat,
ma pa un taar taa anum Gomgom na Tultul kupi in mareng.
28 U aa wer ta iaau u ra kum aakapi na lalaaun.
Baa ang ki marawaai karom ui, un wateng iaau ma ra gaaia.’ b 
29 “A kum tateng liklik, ang pirpir kaapa karom muaat un Dewid, a tabundaat taanga namuga. Ia maat ma di aa punang wai, ma anuna babaang na minaat kuri ut naan daat tuk mi. 30 Iaku Dewid ia a propet, ma i nunurai naa God ia weweliman taau karomi naa ia ut in waki taa te ko ra wuna taara anuna kupi in kiaanai u ra nuna kiki na king. 31 Dewid ia nunura muga a utnaa baa in waan paat, ma i pir a pirpir mi u ra lalaaun balet anun Kaarisito, baa pa di maadek wai u ra tung na minaat ma a panina pa i mareng. 32 Iesu ut maa, God i watur paai ko ra minaat, ma miaat raap miaat baboi ma miaat wewapua kaapa uni. 33 Ma di wangaala paai ma di waki taai u ra papaara ot na limaan God, ma God Tamaana i taar a Takado na Nion karomi welaar ma i weweliman taai, ma mi Iesu ia taar apari a utnaa mi baa muaat baboi ma muaat walangoroi. 34 Dewid pa i waan unaanga u ra maawa, iaku i piri lenbi,

‘A Tadaaru i piri taa ra nung Tadaaru,
“Un ki u ra papaara ot na limaang,
35 tuk baa ang uwia paa anum kum ebaar
kupi diat a ki natudaangi ra num naagagon.” ’
(2:35) “A Tadaaru” i pirpir un God, ma “nung Tadaaru” i pirpir un Iesu.
,
d 
36 “Io, muaat a taara Israael raap muaat a nunura wakaaki, naa Iesu baa muaat aak waat taai u ra bolo, God ia waki taai kupi in Tadaaru ma in Kaarisito kaai.”

37 Baa diat walangoro a pirpir mi, i go a balaandiat, ma diat tiri Petero ma ra kum aapostolo naa, “A kum tateimiaat, aawa miaat a paami?” 38 Petero i piri taan diat, “Muaat raap raaraa muaat a nukpuku, ma din baapitaaiso muaat u ra iaan Iesu Kaarisito, kupi din una wa anumuaat kum aakaina mangamangaan, ma din tabaara muaat ma ra Takado na Nion. 39 Maa a wetabaar mi baa God ia weweliman taau uni, in waan karom muaat, ma karom a kum natnatumuaat, ma karom diat utkaai baa diat ki irong welwelik. Ma in waan karom diat raap, baa a Tadaaru anundaat God in wataa pa diat karomi.” 40 Ma i watumaarang diat ma ra mongoro na pirpir utkaai ma i wadekdek diat naa, “Muaat a baboura muaat, ma muaat a waan ingen ko ra aakaina mangamangaan anu ra taaun taara mi.” 41 Io, diat baa diat taraam u ra pirpir anun Petero di baapitaaiso diat. Diat welaar ma 3,000 diat, ma di waatung ungaai diat ma ra kum tena nurnur. 42 Ma diat taar ta diat u ra wawer anu ra kum aapostolo, u ra kini ungaai ma ra maarmaari, ma u ra winangaan ungaai ma u ra niaaring.

A kini ungaai anu ra kum tena nurnur

43 A kum aapostolo diat paam mongoro na utnaa na kakaian, ma mongoro na wakilang kaai, ma a taara raap diat urur aakit karom God. 44 Ma a kum tena nurnur raap diat ki ungaai, ma a kum utnaa raap baa anundiat raaraa, diat nunurai naa anundiat raap ku. 45 Ma diat wiura anundiat kum pakpakaana pia ma ra nundiat kum ututnaa, ma ra maani koni diat weraanai karom a taara welaar ut ma ra nundiat niba. 46 Diat laana ki ungaai u ra ruma na wetabaar u ra kum bungbung raap. Diat wangaan ungaai u ra nundiat kum ruma ma ra gaaia, ma ra lingtatuna u ra balaandiat. 47 Ma diat pir walaawa paa God, ma a taara raap diat gaaia un diat. Ma u ra kum bungbung raap a Tadaaru i walaaun mongoro na taara, ma di waatung ungaai diat ma ra kum tena nurnur.

Copyright information for `RAI