Acts 20

A winawaan anun Paaulo urong Maakedonia ma Grik

Baa ia raap a purpuruan, Paaulo i wetulaa paa a taara na wawer, i wadekdek ta diat, ma i pirpir tulaa taau taan diat, io, namur i waan urong u ra papaar Maakedonia. Baa ia waan papaa u ra kum taamtaamaan maa, ma ia wadekdek ta diat ma ra mongoro na koina pirpir, i waan urong u ra papaar Grik. I ki matira tula kalaang. Baa i waninaar kupi in kaa u ra paraau urong u ra papaar Siria, i nunurai naa a kum te Iudaia diat pirpir ungaai paa kupi diat a aak dokoi. Io, i nuki naa i koina baa in waan balet naliwan u ra papaar Maakedonia u ra nuna winawaan talili balet urong Siria. Ma Sopaatero, a te Beroia, natun Piro, ma ra ru te Tesalonika, Aaristaarko ma Sekundo, ma Gaaius a te Derbi, ma Timoti, ma ra ru te Aasia, Tikiko ma Tropimus, diat weur ma Paaulo. Diat mi diat muga urong Troaas, ma diat ki walaanga miaat
(20:5) Lukaa i timu “miaat”, kabina i waan ungaai ma Paaulo.
marong.
Baa ia raap a lukaara na bred baa pa ta is uni, miaat waan ma ra paraau taangirong Pilipoi, ma baa lima na bung ia raap, miaat pukaai irong Troaas karom diat baa diat muga kon miaat, ma miaat ki paa 7 na bung matira.

Paaulo i walaaun paa Oitiko

U ra mugaana bung u ra wik, miaat ki ungaai kupi miaat a wangaan ungaai. Ma Paaulo i pirpir karom diat, ma i waiok aakit anuna pirpir, tuk taau ut u ra ngaala na marum, maa i nemi naa in waan ku kon diat u ra bung namur. U ra kukur ra ruma banaanga nate baa miaat ki ungaai uni mongoro na laam aakit. Ma raa baarmaan, a iaana Oitiko, i ki taau ku nate u ra mataana kalaangaar. Baa Paaulo i pipipir utbaai, a mataan Oitiko i uwaaia aakit, ma i inep duman aakit taau, ma i puka pari taanginaanga nate ko ra wetula kukur ra ruma unapia. Ma diat lo paai, a minaatina maku. 10 Io, Paaulo i kaa pari, ma i inep baat paai, ma i taal paai, ma i piri naa, “Koku muaat ngaraa, i lalaaun.”

11 Namur Paaulo i kaa tato balet, i bik paa bred ma i wangaan. Ma i pirpir iwan utbaai karom diat, tuk in mataana mage i waan tato, ma namur i waan paa kon diat. 12 Ma baa a taara diat waan weraan diat weur ma Oitiko, i lalaaun ku, ma diat gaaia.

Paaulo i waan taangirong Troaas urong Mileto

13 Miaat muga, miaat kaa u ra paraau urong Aaso kupi miaat a aagila paa Paaulo matira, maa ia ut i naagagon taai lenmaa, ma i nemi naa in waan ku u ra aakapi. 14 Baa miaat webaraat mai irong Aaso, miaat wakaa paai ma miaat waan urong Mitilene. 15 U ra bung namur miaat waan taangirong ma miaat waan paat marawaai raa lolo, a iaana Kios. I keke paat balet, miaat pukaai Saamos, ma u ra bung namur balet taana, miaat waan likaai wa Epeso ma miaat pukaai irong Mileto. 16 Paaulo ia naagagon taai baa in waan aakit wa ku Epeso, kupi koku i ole ta kum bungbung irong u ra papaar Aasia, maa i nemi naa in waan gagaa unaanga Ierusalem kupi in ki duk manaanga u ra bung na Pentikos.

A tintinip na pirpir anun Paaulo karom a kum mukmuga anu ra taara na nurnur irong Epeso

17 Baa miaat waan paat u ra taamaan Mileto, Paaulo i wetulaa urong Epeso kup a kum mukmuga anu ra taara na nurnur kupi diat a waan karomi. 18 Baa diat waan paat karomi, i piri taan diat lenbi, “Muaat nunura ut anung mangaana kini u ra kum bungbung baa iaau ki paa naa muaat, turpaai u ra bung baa iaau takaana waan paat irong u ra papaar Aasia. 19 A taara Iudaia diat pirpir ungaai kupi diat a paam a kum aakaina mangamangaan un iaau, ma iaau kariaana a kinadik uni. Iaku, iaau papaam ut karom a Tadaaru, ma iaau wakinalik pa iaau ma a lur na mataang i puka. 20 Pa iaau burut ma pa iaau walipa ta utnaa baa in waraaut muaat, baa iaau warawaai ma iaau wer muaat, namataa ra taara ma u ra numuaat kum rumruma kaai. 21 Iaau warawaai karom a taara raap, a taara Iudaia ma ra taara ingen kaai, kupi diat a nukpuku karom God ma diat a nurnur u ra nundaat Tadaaru Iesu.

22 “Ma mi a Takado na Nion i wowo wa iaau kupi ang waan ut unaanga Ierusalem, ma pa iaau nunurai naa aawa ang baraatai manaanga. 23 Iaau nunurai ku baa u ra kum taamaan raap, a Takado na Nion i wapua iaau baa a karabus ma ra kum mawaat diat ki pa iaau. 24 Iaku pa iaau nuk angaala paa anung lalaaun, ma pa iaau maari baati. Pate! Iaau taar taai ku kupi ang paam ot raap taa anung winawaan ma ra pinapaam, baa a Tadaaru Iesu i taar taai karom iaau, naa ang wewapua u ra Koina Wewapua u ra maarmaari anun God.

25 “Iaau nunurai naa muaat raap, baa iaau waan taltalili karom muaat ma ra warawaai u ra mataanitu anun God, pain muaat a babo balet ma a mataang. 26 Ma mi iaau wapua kaapa ta muaat, baa te kon muaat in wirua u ra naagagon anun God, wakir iaau a kabina, iaau, iaau aa laangalaanga. 27 Maa pa iaau burut, iaau pir araap taa a nuknukin God karom muaat.

28 “Muaat a baboura wakaak muaat ut, ma muaat a baboura wakaak kaai a kikil na sip baa a Takado na Nion ut i taar taai taa muaat kupi muaat a baboura diat. Muaat a baboura a taara na nurnur anun God baa ia kul pa diat ma ra gaapina ut. 29 Iaau nunurai, baa ang waan kon muaat, ta taara welaar ma ra kum kuaabaar na paap diat a ruk karom muaat, ma diat a baanaakaka a kikil na sip. 30 Ma ta taara utkaai kon muaat diat a tur paat, ma diat a pir ta kum warwaruga na pirpir, kupi a taara na nurnur diat a murmur diat. 31 Io, muaat a baboura muaat, ma muaat a nuk paai baa tula kilaala pa iaau ngo kon muaat raap ma ra pirpir na watumaarang, u ra mage ma u ra marum kaai, ma a lur na mataang i puka uni.

32 “Io, mi iaau taar ta muaat karom God baa in baboura muaat, ma iaau taar ta muaat u ra nuna pirpir baa i wapuaana anuna maarmaari. A pirpir maa i pet laar paai kupi in wadekdek muaat, ma in tabaara muaat ma ra kum kokoina wetabaar baa God i laana tabaara anuna gomgom na taara mai. 33 A nuknuking pa i aaka kup a maani anun te, baa ta maalu anun te. 34 Muaat nunurai naa iaau papaam ut ma ra ru limaang kup a kum utnaa baa i topaa iaau, ma diat kaai baa miaat weur. 35 Iaau anumuaat walawalar u ra kum dekdek na pinapaam raap baa iaau paampaami kupi muaat kaai muaat a paampaami lenmaa, ma muaat a waraaut diat baa diat bilua, ma muaat a nuknuk paa a pirpir anu ra Tadaaru Iesu baa ia pir taai lenbi, ‘Diat baa diat wetabaar diat daan taan diat baa diat lo a kum utnaa baa di tabaara ta diat mai.’”

36 Baa ia pir araap taa a kum utnaa mi, Paaulo ma ra taara raap diat ki but keke, ma diat aaraaring ungaai. 37 Ma diat raap diat taangi, ma diat raat paa Paaulo, ma diat dum a papaara waana. 38 Ma a taara diat tapunuk aakit, maa ia wapua ta diat naa pa diat a webabo balet. Ma namur diat tulai u ra aakapi kup a paraau.

Copyright information for `RAI