Acts 21

A winawaan anun Paaulo unaanga Ierusalem

Baa miaat aa waan paa kon diat, miaat kaa u ra paraau ma miaat waan takado urong u ra lolo Kos. Ma u ra bung namur taana, miaat waan urong u ra lolo Rodaa, ma taanga matira miaat waan urong Paataraa. Ma miaat baraata paa raa paraau matira baa in waan urong u ra papaar Ponikaa. Miaat kaa uni, ma miaat waan. Miaat babo a lolo Kipro i ki u ra papaara maira i miaat, ma miaat waan aakit wai. Ma miaat waan urong u ra papaar Siria, ma miaat pukaai irong Tiro, kupi a paraau in wairok a kum utnaa iaai. Baa miaat baraata paa a taara na wawer miaat ki paa matira 7 na bung. Ma a Takado na Nion i wanuk ta diat ma ra pirpir naa Paaulo koku i waan unaanga Ierusalem. Iaku baa 7 na bung i raap, miaat nem na waan balet, ma a taara na wawer raap diat tula ta miaat unakono, diat ungaai ma anundiat kum taulaa ma ra kum natnatundiat. Baa miaat aa waan likaai wa a taamaan, miaat ki but keke nakono, ma miaat aaraaring. Namur miaat wewataai wetulaa paa, ma miaat kaa u ra paraau, ma diat, diat waan talili balet kup anundiat kum ruma.

Io, miaat waan taangirong Tiro ma miaat pukaai irong Potolemaai, ma miaat webaraat paa ma diat baa diat tatena liklik u ra nurnur, ma miaat ki paa raa bung karom diat. U ra bung namur, miaat waan balet, ma miaat waan paat irong Kaaisaaria, ma miaat ki u ra ruma anun Pilipo, a tena warawaai ma ra Koina Wewapua, raa kon 7 diat baa a kum aapostolo diat pilak pa diat. A muaana mi, waat na natnatuna, a kum tauraara raap ku, ma diat laana pirpir na propet.

10 Baa miaat ki matira mongoro na bung, raa propet, a iaana Aagabo, i waan paat taanginaanga u ra papaar Iudaia. 11 I waan karom miaat, ma i rakaan paa a let anun Paaulo, ma i do paa a ru kakina ma ra ru limaana ut mai, ma i piri lenbi, “A Takado na Nion i piri naa, ‘A taara Iudaia inaanga Ierusalem diat a do a muaana baa anuna let mi lenutmi iaau paami, ma diat a taar taai u ra limaa ra taara baa wakir a taara Iudaia.’”

12 Baa miaat walangoro a pirpir mi, miaat ma ra taara taanga u ra taamaan maa, miaat turbaat Paaulo naa koku i waan unaanga Ierusalem. 13 Iaku Paaulo i baalu diat lenbi, “I lawaai mi muaat taangtaangi, ma muaat watapunuk iaau? Iaau aa taar ta iaau kupi diat a do iaau baa kupi din aak doko iaau utkaai inaanga Ierusalem, kabina u ra iaa ra Tadaaru Iesu.” 14 Baa miaat gaana turturbaat taai, miaat ngo maku, ma miaat piri naa, “I koina baa din paam ot paa a nemnem anu ra Tadaaru.”

15 Ma namur, miaat lo paa anumiaat kum utnaa, ma miaat waan unaanga Ierusalem. 16 Miaat weur ma raa taara na wawer taangirong Kaaisaaria. Diat tula ta miaat karom raa muaana, a iaana Maanaason, a te Kipro, kupi miaat a ki karomi. Ia raa ko ra taara na wawer taanga namuga.

Paaulo i waan paat inaanga Ierusalem

17 Baa miaat waan paat inaanga Ierusalem, a kum tateimiaat u ra nurnur diat ben pa miaat ma ra gaaia. 18 U ra bung namur, miaat ma Paaulo, miaat ruk karom Iaakobo. Ma a kum mukmuga raap kaai ko ra lotu diat aa ki. 19 Baa Paaulo ia pirpir na gaaia paa karom diat, io, i wapua diat ma u ra kum utnaa raaraa baa i paami ma ra dekdekin God u ra nuna pinapaam karom diat baa wakir a taara Iudaia.

20 Baa diat walangoroi, diat pir walaawa paa God. Diat bulung diat piri taan Paaulo lenbi, “Teimiaat, u nunurai naa mongoro na aarip taan daat a taara Iudaia, diat aa nurnur, ma diat raap diat ongor kupi diat a murmur a kum Naagagon anun Moses. 21 Diat aa walangoro a warwaruga na pirpir un ui, baa u werwer a taara Iudaia raap baa diat ki naa ra taara baa wakir a taara Iudaia, naa diat a maadek wa a kum Naagagon anun Moses, ma baa u wapua diat kaai lenbi naa koku diat poko kikil a kum natnatundiat, ma koku diat murmur a kum mangamangaan u ra lotu Iudaia. 22 Namur diat a walangoroi baa u aa waan paat urin. Io, aawa maa daat a paami? 23 Un paam a utnaa bi miaat a piri taam: Waat na muaana bi kon miaat, diat aa weweliman taau karom God. 24 Un ben pa diat, ma muaat a wagomgom muaat welaar ma ra pirpir na Naagagon, ma ui, un kul a kum utnaa na wetabaar baa diat a wetabaar mai, ma baa in raap, io, din kakaa raap wa maraagaam a weu na lorindiat. Baa un paami lenbi, a taara raap diat a nunurai naa a kum pirpir baa diat walangoroi mi, pa i lingtatuna, ma ui kaai u murmur ut a kum pirpir na Naagagon. 25 Ma karom a kum tena nurnur kon diat baa wakir a taara Iudaia, daat aa timu taa a buk taan diat lenbi: Koku diat aan ta utnaa baa di wetabaar mai karom a kum taabataaba. Koku diat aan ta utnaa baa pa di gi wakaak wa a gaap koni ma ta wewagua baa di bing dokoi ku, maa gaap kuraa utbaai uni. Ma koku diat paam a kum paamuk na mangamangaan.”

26 Io, u ra bung namur, Paaulo i ben paa waat na muaana maa, ma diat ungaai ma Paaulo diat wagomgom diat. Diat ruk u ra ruma na wetabaar, ma i waatung taa a bung baa a pinapaam na wagomgom in raap uni, ma baa din tun kaai a wetabaar un diat uni.

Di paam akoto paa Paaulo u ra ruma na wetabaar

27 Baa marawaai 7 na bung na wagomgom maa in raap, raa taara Iudaia taangirong u ra papaar Aasia, diat babo paa Paaulo u ra ruma na wetabaar. Ma diat wakaankaan taa a taara kupi diat a kaankaan karom Paaulo ma diat paam akoto paai. 28 Ma diat kulkulaai naa, “A taara Israael, muaat a waraaut miaat. A muaana mi, i wer a taara raap u ra rakrakaan buaal kupi diat a nget daat, ungaai ma ra kum Naagagon anun Moses, ma ra ruma na wetabaar. Ma ia ben aruk paa kaai a kum te Grik urin u ra ruma na wetabaar, ma ia wadur wa a gomgom na ruma mi.” 29 Diat piri lenbi kabina baa namuga mun, diat aa babo ta diaar ma Tropimus, a te Epeso, nataamaan, ma diat nuki naa Paaulo i ben aruk paai u ra ruma na wetabaar.

30 Ma a taara raap diat purpuruan ma diat welulu ungaai, ma diat paam akoto paa Paaulo, ma diat aal apari paai ko ra ruma na wetabaar, ma diat balbalaat gagaa wa maut a kum bonanaaka. 31 Marawaai ma diat a aak doko ma Paaulo, a pirpir i waan kup a ngaala na mukmuga anu ra taara na wineium taangirong Rom, baa a taara Ierusalem raap diat aa purpuruan. 32 I ben ungaai gagaa paa a taara na wineium ma anundiat kum mukmuga kaai, ma diat welulu pari karom diat. Baa a taara diat babo a ngaala na mukmuga ma ra taara na wineium, diat ngo ma ra wineium kon Paaulo. 33 A ngaala na mukmuga i waan karom Paaulo, ma i aal paai, ma i wetulaa kupi din doi ma ra ru sen. Ma i tiri diat naa, “Woi na muaana mi? Aawa maa ia paam raara taai?” 34 Raa taara ko ra kor na taara diat pir raa pirpir, ma raa taara kaai diat pir raa pirpir ingen. Ma baa a ngaala na mukmuga pa i kaapa laar paai u ra kabi ra ngaala na purpuruan maa, io, i wetulaa kupi din ben Paaulo u ra ruma anu ra taara na wineium. 35 Baa Paaulo i waan paat naa ra kaakaa tato i ra ruma, a taara na wineium diat lo paai, i kabina u ra kor na taara diat karangaap aakit. 36 Ma a kor na taara baa diat murmur diat, pa diat ngo ma ra gege naa, “Aak dokoi!”

Paaulo i pirpir karom a taara

37 Baa marawaai ma diat a ruk ma Paaulo u ra ruma anu ra taara na wineium, i tiri a ngaala na mukmuga lenbi, “I koina ku baa ang pir ta utnaa taam?” Ma a ngaala na mukmuga i tiri naa, “Aai, u nunura ut a pirpir Grik? 38 Iaau nuki naa ui a te Aaigipto, baa namuga i ben 4,000 na taara, a kum tena paam purpuruan, unaanga u ra bil na wanua kupi diat a waninaar na wineium.” 39 Ma Paaulo i piri naa, “Iaau a te Iudaia taangirong Taaso, u ra papaar Kilikia, wakir iaau taanga un ta taamaan biaa ku. Iaau aaring ui baa un mulaaot ta iaau, baa ang pirpir karom a taara mi.” 40 Baa a ngaala na mukmuga ia mulaaot taai, Paaulo i tur u ra kaakaa tato i ra ruma, ma i turbaat diat ma ra limaana. Baa diat aa tur wowowon, i piri taan diat u ra pirpir Ebraaio lenbi,

Copyright information for `RAI