aPin 22:28

Acts 23

Ma Paaulo i babo takado karom a taara na kiwung, ma i piri lenbi, “A kum tateng liklik, tuk u ra bung mi iaau aa waanwaan takado namataan God, ma in balaang pa i takuna iaau un ta utnaa.” Ma Aanania a mukmuga na tena wetabaar karom God, i tula diat baa diat tur marawaai karom Paaulo naa, “Muaat a paar a waana.” Ma Paaulo i piri taana, “God in paar ui, ui u welaar ma ra papaara ruma di pen taai ma ra kabaang, iaku nabalaana i aaka raap. Lelawaai mi, u ki kupi un naagagon iaau welaar ma ra pirpir na Naagagon, iaku ui u bubur a Naagagon baa u wetulaa kupi din paar iaau.” Diat baa diat tur marawaai karomi diat piri naa, “Lelawaai, u nemi kupi un pir aakaka a mukmuga na tena wetabaar karom God?” Ma Paaulo i piri taan diat naa, “A kum tateng liklik, pa iaau nunurai naa ia a mukmuga na tena wetabaar karom God, maa di aa timu taai u ra Buk Taabu naa, ‘Koku u pir aakaka ta mukmuga anu ra num taara.’” a 

Paaulo ia nunurai naa raa taara kon diat, a kum Saadukaaio, ma raa taara kaai a kum Parisaaio, io, i wewataai u ra kiwung lenbi, “A kum tateng liklik, iaau a Parisaaio, ma a natu ra Parisaaio, mi di takuna iaau kabina u ra nung nurnur u ra lalaaun balet anundiat baa diat maat.” Baa ia pir taai lenmaa, a kum Parisaaio ma ra kum Saadukaaio diat turpaa wengangaar, ma pa i raa ma a nuknukindiat u ra kiwung. Maa a kum Saadukaaio diat nurnur naa pa ta lalaaun balet ko ra minaat, ma pa ta aangelo, ma pa ta nion, ma a kum Parisaaio diat nurnur un ditul raap. Ma diat turpaa a ngaala na purpuruan, ma raa kum Parisaaio, diat baa a kum tena wawer u ra kum Naagagon, diat tur, ma diat weol na pirpir, ma diat piri lenbi, “Pa miaat baat paa ta aakaina utnaa baa a muaana mi i raara uni. Daat a lawaai ma? Kaduk baa ta nion, baa ta aangelo ia pirpir taau karomi.” 10 Ma baa ia ngaala a wengangaar, ma diat aa turpaa wineium, a ngaala na mukmuga anu ra kum tena wineium i burut, kaduk diat a um aakaka taa Paaulo. Ma i tula wa a taara na wineium, kupi diat a waan ma diat a aal paai ko ra taara, ma diat a ben paai kup a ruma anu ra taara na wineium.

11 U ra marum, a Tadaaru i waan paat paa karom Paaulo, ma i piri taana naa, “Koku u burut, un tur dekdek. U aa wewapua kaapa taau un iaau min Ierusalem, lenmaa un wewapua kaapa utkaai un iaau irong Rom.”

Diat wepaak kupi diat a aak doko Paaulo

12 Keke paat balet raa bung na malaana, raa kum te Iudaia diat welaar ma 40 ma i puka diat pirpir ungaai paa kupi diat a weweliman, naa pain diat a wangaan, ma pain diat a inim, tuk ut baa diat aa aak doko wa Paaulo. 14 Diat waan karom a kum ngaala na tena wetabaar karom God, ma a kum mukmuga u ra lotu, ma diat piri naa, “Miaat aa weweliman paa naa pain miaat a aan ta utnaa tuk ut baa miaat aa aak doko wa Paaulo. 15 Miaat nemi naa muaat ungaai ma ra taara na kiwung, muaat a taar wa a pirpir karom a ngaala na mukmuga anu ra kum tena wineium ma muaat a waruga paa Paaulo koni, kupi in tula wai karom muaat. Muaat a piri naa muaat nem na walangoro ta pirpir kaapa balet koni. Io miaat, miaat a aak doko wai ku u ra aakapi baa pa in waan paat utbaai karom muaat.”

16 Baa a labaan Paaulo i walangoro a pirpir na wepaak mi, i waan kup a ruma anu ra kum tena wineium, ma i wapua Paaulo uni. 17 Ma Paaulo i wataa paa raa mukmuga anu ra kum tena wineium, ma i piri taana naa, “Un ben a baarmaan bi karom anumuaat ngaala na mukmuga, maa i nem na wapuai un raa pirpir.” 18 Ma i ben paai karom a ngaala na mukmuga ma i piri lenbi, “Paaulo, ia baa di wakarabusi, i wataa pa iaau karomi, ma i aaring iaau kupi ang ben taa a baarmaan mi karom ui, kupi in wapua ui un raa pirpir.” 19 A ngaala na mukmuga i paam paa a limaana ma i ben ino paai, ma i tiri naa, “Aawa maa u nemi naa un piri taang?” 20 Ma i piri lenbi, “A kum taara Iudaia diat aa wepaak paa naa diat a waruga paa Paaulo kon ui, kupi un tula wai unaburu karom a taara na kiwung, kupi diat a walangoro ta pirpir kaapa balet koni. 21 Koku u taraam taan diat, maa 40 ma i puka a taara diat aa paraau kupi. Maa diat aa weweliman paa naa, pa diat a wangaan ma pa diat a inim, tuk ut baa diat aa aak doko wa Paaulo. Ma mi diat ki walaang kup anum ta nimulaaot.” 22 Ma a ngaala na mukmuga i turbaati naa, “Koku u wapua taa te naa u aa wapua ta iaau u ra utnaa mi.” Ma namur i tula wai.

Di ben paa Paaulo karom Pelik

23 A ngaala na mukmuga anu ra kum tena wineium maa i wataa paa a ru mukmuga karomi ma i piri naa, “Mur a waninaar 200 na tena wineium, ma 70 tena wineium baa diat ki u ra kum os, ma 200 na tena wineium baa diat lo a kum bele, ma muaat a waan un 9 na pakaana bung mi u ra marum urong Kaaisaaria.” 24 Ma i wapua diaar utkaai naa, “Mur a ben ta ru os, kupi Paaulo in waan mai. Muaat a baboura baat wakaaki tuk muaat a waan paat mai karom Pelik, a ngaala na mukmuga ko ra mataanitu.” 25 Ma i timu a buk lenbi karomi:

26 Iaau Klaaudio Lisia, iaau timtimu karom ui Pelik a ngaala na mukmuga ko ra mataanitu.

A maarmaari karom ui,

27 A muaana mi baa iaau tula wai karom ui, a kum taara Iudaia diat paam akoto paai, ma marawaai diat a aak dokoi. Iaku miaat ma ra kum tena wineium, miaat waan paat, ma miaat walaaun paai, maa iaau aa manaana paa uni baa ia a te Rom. 28 Ma iaau nemi naa ang manaana u ra utnaa di takunai uni, ma iaau ben paai karom anundiat kiwung. 29 Mi iaau kaapa uni baa di takuna biaai ku u ra nundiat kum naagagon ko ra lotu, ma pa i paam ta aakaina utnaa baa in karabus uni, baa din aak dokoi uni. 30 Ma di wapua iaau naa diat aa wepaak kup a muaana mi kupi diat a aak dokoi, io, iaau tula gagaa wai karom ui. Ma iaau aa wapua ta diat baa diat takunai naa diat a waan karom ui ma ra nundiat wetakun uni. Ma raa ku ia ma i raap.

31 Io, a taara na wineium diat ben paa Paaulo u ra marum urong Aantipaatri, lenutmaa di pir taai taan diat. 32 Ma u ra bung namur, a taara na wineium baa diat ki u ra kum os, diat waan aakit ma Paaulo, ma raa taara na wineium kaai diat waan talili balet unaanga Ierusalem. 33 Baa diat waan paat Kaaisaaria, diat taar taa a buk karom Pelik, a ngaala na mukmuga ko ra mataanitu, ma diat taar taa Paaulo karomi. 34 Ma baa Pelik ia luk taa a buk, i tiri Paaulo naa, “Ui kon woi na papaar?” Ma baa ia manaana paa naa Paaulo a te Kilikia, i piri naa, 35 “Diat baa diat takuna ui, baa diat a waan paat urin, io, ang walangoro a utnaa baa diat a takuna ui uni.” Ma i wetulaa baa din baboura baati u ra ruma anun Erodes.

Copyright information for `RAI