Acts 24

A taara Iudaia diat takuna Paaulo

Baa ia raap lima na bung, Aanania, a mukmuga na tena wetabaar karom God ma raa kum mukmuga ko ra lotu, ma Tertulo, a tena manaana u ra kum naagagon, diat waan paat irong Kaaisaaria, ma diat wapua Pelik a ngaala na mukmuga ko ra mataanitu u ra nundiat kum wetakun un Paaulo. Baa di aa wataa paa Paaulo, Tertulo i turpaa a pirpir uni lenbi,

“Pelik, ui a ngaala, miaat ki wakaak a ngaala na iwan u ra maalmaal na balaa ra num naagagon. Mongoro na tinawa i waan paat u ra nundaat papaar maa kabina ui a tena manaana, ma ra num naagagon i takado.
Miaat ma ra taara ko ra kum taamaan raap, miaat gaaia paa anum kum naagagon ma miaat waatung wakaak aakit karom ui uni. Io, pang pirpir mongmongoro, kaduk ang watalanguan ui. Iaau aaring ui baa un maari miaat ma un walangoro anumiaat ta kinalik na pirpir.

Miaat baboi naa a muaana mi a tena pet apurpuruan, ma i turpaa a kum purpuruan naliwan karom a taara Iudaia u ra rakrakaan buaal raap. Ma ia a mukmuga un raa warwaruga na lotu di waatungi naa a lotu Naasaret. Ma i nemi naa in baana dur a ruma na wetabaar kupi in dur u ra mataan God. Iaku miaat paam akoto paai.
(24:6-8) Raa kum tena manaana u ra Buk Taabu diat nuki naa raa kum pirpir kaai i ki u ra rina mi. I lenbi:Ma miaat nuki naa miaat a naagagoni welaar ma ra numiaat kum Naagagon. Iaku Lisia a ngaala na mukmuga anu ra kum tena wineium i ruk ma i aal ingen paai ko ra limaamiaat ma ra dekdek. Ma i wetulaa naa miaat baa miaat takuna a muaana mi, miaat a waan karom ui ma miaat a tur namataam.
Baa ui ut un tiri Paaulo, io, un manaana taana u ra kum utnaa mi miaat takunai uni.”
Baa Tertulo ia pirpir raap, raa taara Iudaia kaai diat waraaut u ra wetakun, diat piri naa i lingtatuna ut a kum utnaa mi.

Paaulo i pirpir kaapa namataan Pelik

10 Baa Pelik, a ngaala na mukmuga ko ra mataanitu, i paak mataana karom Paaulo kupi in pirpir, io, Paaulo i piri naa, “Iaau gaaia baa ang pirpir baat iaau kon ui, maa iaau nunurai naa u aa tena naagagon mongoro na kilaala karom a taara mi. 11 Baa un wetiri, io, un manaana, i 12 a bung baat taai ku, iaau waan paat inaanga Ierusalem, kupi ang lotu. 12 Ma pa diat babo taa te baa mir a wengangaar mai u ra ruma na wetabaar, ma pa diat babo ta iaau kaai baa ang wapurpuruan a kor na taara u ra kum ruma na lotu, baa u ra balaa ra taamaan. 13 Ma pa diat a walingtatuna laar paa anundiat kum wetakun karom ui u ra kum utnaa mi baa diat takuna iaau uni.

14 “Io, mi ang wapua kaapa ui naa, iaau murmur a Aakapi anun Kaarisito, baa diat waatungi ma ra warwaruga na lotu. Iaku u ra lotu mi, iaau lotu ut karom God anu ra numiaat wuna taara taanga namuga, ma iaau nurnur u ra kum utnaa raap baa di aa timu taai u ra kum Naagagon ma u ra kum buk anu ra kum propet. 15 Anung nurnur un God i welaar ma ra taara mi. Iaau kaai iaau ki walaang ma ra nurnur baa God in watur paa balet a koina taara ma ra aakaina taara ko ra minaat. 16 Lenmaa iaau ongor aakit kupi anung lalaaun in takado namataan God, ma namataa ra taara kaai.

17 “Iaau ki ingen paa kon Ierusalem a kabaana kilaala ut, io, namur iaau waan talili unaanga kupi ang lo a maani na wetabaar karom anung taara, ma kupi ang taar kaai a kum wewagua kupi din tun diat welaar ma ra wetabaar karom God. 18 Namuga baa pa iaau ruk utbaai u ra ruma na wetabaar iaau aa paam raap taa a kum naagagon kupi ang gomgom namataan God. Baa iaau aa ruk kupi ang paam a pinapaam na wetabaar, pa diat baraata iaau ma ta mongoro na taara, ma pa iaau paam kaai ta purpuruan. 19 Iaku raa taara Iudaia taangirong u ra papaar Aasia diat ki u ra ruma na wetabaar u ra bung maa baa diat paam akoto pa iaau. Baa ta utnaa diat a takuna iaau uni, in koina kupi diat ut diat a waan urin ma diat a takuna iaau namataam. 20 Ma i koina baa diat baa kuri diat, diat a pir ta aakaina utnaa baa diat baat paai un iaau, baa iaau tur namataa ra taara na kiwung inaanga Ierusalem. 21 Naapi duk, diat takuna iaau u ra nung raa pirpir ku. Baa iaau tur namataandiat, iaau pirpir dekdek lenbi, ‘Iaau tur u ra naagagon namataamuaat mari, kabina iaau nurnur u ra lalaaun balet ko ra minaat.’”

22 Pelik i kaapa wakaak ut u ra lotu mi di waatungi ma ra Aakapi anun Kaarisito, ma i wango taa kumun a naagagon, ma i piri naa, “Baa Lisia, a ngaala na mukmuga anu ra taara na wineium in waan paat, ang ung maraagaam ta naagagon u ra wetakun mi.” 23 Ma i wapua a mukmuga anu ra kum tena wineium naa, “Paaulo in ki na karabus u ra num naagagon. Un babourai ma ra maarmaari, ma koku u turbaat wa a kum teptepaana baa diat a waraauti.”

Paaulo i pirpir karom Pelik ma Daarusila

24 Raa kabaana bung baat taai, Pelik i waan paat balet, diaar ma ra nuna taulaa Daarusila, a tabuan Iudaia. Pelik i wetulaa kup Paaulo, ma i walangoro anuna pirpir u ra nurnur un Kaarisito Iesu. 25 Baa i pipipir u ra takado na mangamangaan, ma u ra mangamangaan baa te in naagagon kado paa anuna lalaaun, ma u ra naagagon kaai anun God kup a lalaaun namur, Pelik i burut, ma i piri naa, “Paaulo, un waan kumun. Un ta bung baa ang laangalaanga, io, ang wetulaa balet kup ui.” 26 Ma i nemi utkaai naa Paaulo in wakadoi ma ta maani, kupi in palaa wai. Io, i wetwetulaa liklik kupi, ma diaar pirpir ungaai.

27 Baa a ru kilaala ia raap, Pokio Pesto i kiaana wa Pelik. Iaku Pelik pa i palaa wa utbaai Paaulo, maa i nemi naa in wagaaia a taara Iudaia.

Copyright information for `RAI