Acts 25

Paaulo i tur namataan Pesto

Io, baa Pesto ia waan paat u ra taamaan Kaaisaaria u ra papaar baa in naagagoni, i ki paa ku tula bung, ma namur i waan unaanga Ierusalem. Ma a kum ngaala na tena wetabaar karom God ma ra kum mukmuga anu ra taara Iudaia, diat wapuai u ra wetakun un Paaulo. Ma diat aaring Pesto kupi in taraam karom diat, ma diat piri naa, “Un maari miaat ma un tula wa Paaulo urin Ierusalem.” Maa diat aa wepaak paa kupi diat a aak dokoi ku naliwan u ra nuna winawaan. Ma Pesto i piri ku taan diat naa, “Paaulo i ki ut irong Kaaisaaria, ma iaau kaai marawaai kupi ang waan balet ku urong. I koina baa ta kum mukmuga kon muaat miaat a weur urong, ma baa ta utnaa a muaana mi i raara uni, io, muaat a takunai mai marong.”

Baa Pesto ia ki ungaai paa ma diat 8 na bung, baa 10 bung duk, i waan talili balet urong Kaaisaaria. Ma u ra bung namur taana, i turpaai kupi in naagagon, ma i wetulaa kupi din ben Paaulo karomi. Baa Paaulo ia waan paat, a taara Iudaia taanginaanga Ierusalem diat tur lili paai, ma diat takunai ma mongoro na mawaat na wetakun, iaku pa diat pir ta utnaa kupi in walingtatuna paa anundiat wetakun karomi. Ma Paaulo i pirpir baat ia ut lenbi, “Pa iaau paam ta niraara u ra kum Naagagon anu ra taara Iudaia, baa u ra ruma na wetabaar, baa karom a Kaaisaar, a king anu ra mataanitu Rom.”

Pesto i nemi kupi in wagaaia paa a taara Iudaia, ma i tiri Paaulo lenbi, “Lelawaai, un taraam ku baa un waan unaanga Ierusalem, kupi ang naagagon ui u ra kum wetakun mi manaanga?” 10 Ma Paaulo i piri, “Mi iaau tur u ra naagagon anu ra Kaaisaar, ma i takado baa din naagagon iaau ut main. Pa iaau paam ta niraara karom a taara Iudaia, maa u aa nunurai kaai. 11 Baa iaau aa paam aakaina ma baa iaau aa paam taa ta utnaa i welaar kupi ang wirua uni, i koina ku baa ang wirua. Iaku baa a kum utnaa mi diat takuna iaau mai pa i lingtatuna, pain te in taar ta iaau taan diat. Iaau aaring kupi a Kaaisaar ut in walangoro a naagagon un iaau.” 12 Baa Pesto ia pirpir paa ma diat u ra kiwung, i piri naa, “Mi u aa aaring kupi un waan karom a Kaaisaar, io, ang taar wa ui urong Rom karom a Kaaisaar.”

Aagripa ma Bernike diaar nem na walangoro Paaulo

13 Baa ia raap ta kum bung, King Aagripa diaar tenalik ma Bernike a tabuan, diaar waan paat irong Kaaisaaria, ma diaar pirpir na gaaia paa Pesto u ra nuna kini na munuga. 14 Baa diaar ki mongoro na bung matira, Pesto i wapua a king un Paaulo, ma i piri lenbi, “Raa muaana kuri, Pelik i wakarabusi. A muaana maa kuri utbaai ia, ma Pelik ia ngo ko ra nuna pinapaam. 15 Ma baa iaau ki inaanga Ierusalem, a kum ngaala na tena wetabaar karom God ma ra kum mukmuga anu ra taara Iudaia diat wapua iaau u ra wetakun uni, ma diat aaring iaau kupi ang naagagoni kupi din aak dokoi. 16 Ma iaau wapua diat naa, ‘Wakir a mangamangaan anu ra taara Rom, baa di taar taa ta muaana kupi din naagagoni naa in maat, baa pa diat tur ungaai utbaai ma diat baa diat takunai, kupi ia kaai in pirpir baat ia ut ko ra kum wetakun.’

17 “Baa diat waan paat ungaai main, pa iaau pet abilbiling. Raa bung ku namur taana, iaau ki u ra kiki na naagagon, ma iaau wetulaa kupi din ben paa a muaana maa. 18 Baa a taara na wetakun diat tur kupi diat a pirpir, wakir diat takunai ma ta aakaina utnaa welaar ma iaau nuki. 19 Diat takunai ku un ta kum utnaa taanga u ra nundiat wuna lotu, ma un raa muaana, a iaana Iesu baa i maat, iaku Paaulo i piri naa ia lalaaun balet. 20 Pa iaau kaapa ma pa iaau nunurai baa ang wetiri lelawaai u ra kum utnaa mi. Io, iaau tiri kupi in waan unaanga Ierusalem ma din naagagoni u ra kum wetakun manaanga. 21 Iaku, baa Paaulo i aaring kupi a Kaaisaar in naagagoni, iaau wetulaa kupi in ki kumun main u ra karabus, tuk u ra bung baa ang tula wai urong Rom karom a Kaaisaar.” 22 Ma Aagripa i piri taan Pesto naa, “Iaau kaai, iaau nemi naa ang walangoro a muaana mi.” Ma Pesto i piri lenbi, “Unaburu un walangoroi.”

23 Io, u ra bung namur taana, Aagripa ma Bernike diaar waan paat ma di maar diaar ma ra aalawur minong anu ra kum ngaalangaala. Diat waan paat ungaai ma ra kum mukmuga anu ra taara na wineium, ma ra kum mukmuga taanga u ra taamaan maa. Baa diat aa ruk u ra ruma na kiwung, Pesto i wetulaa kup Paaulo, ma di ben paai. 24 Ma Pesto i piri lenbi, “King Aagripa, ma muaat kaai a taara baa daat kiki ungaai main, muaat babo a muaana mi. A taara Iudaia raap taanginaanga Ierusalem ma main kaai diat aaring iaau kupi ang naagagoni, ma diat gege naa pa i takado balet kupi in lalaaun. 25 Iaku pa iaau tiri baraata paa ta utnaa baa din aak dokoi uni. Ma baa i aaring kupi a Kaaisaar in naagagoni, io, iaau nuki naa ang tulai karomi. 26 Pa iaau nunura mulu ta utnaa baa ang timu kotoi uni karom a Kaaisaar. Kuri iaau ben taai namataam, King Aagripa, ma namataamuaat ma muaat a tiri taai kupi ang nunura ta utnaa baa ang timui. 27 Maa iaau nuki naa pa i ot kupi ang tula ta karabus karom a Kaaisaar, ma pa di timu koto ta utnaa baa di takunai uni.”

Copyright information for `RAI