Acts 26

Paaulo i pirpir kaapa namataan King Aagripa

Aagripa i piri taan Paaulo, “Iaau mulaaot kupi un pirpir kaapa u ra kum wetakun un ui.” Ma Paaulo i kado tato a limaana ma i turpaai kupi in pirpir baat ia ut lenbi, “King Aagripa, iaau gaaia aakit kupi ang tur u ra mugaana mataam ma ang pirpir baat iaau u ra kum utnaa raap baa a taara Iudaia diat takuna iaau uni. Maa ui a tene u ra kum mangamangaan anu ra taara Iudaia ma u ra kum utnaa kaai baa diat weol na pirpir uni. Ma mi iaau aaring ui baa un ki wowowon ma un walangoro iaau.

“A taara Iudaia raap diat nunura anung mangaana lalaaun baa iaau ki u ra nung taamaan turpaai utbaai baa iaau naat ma inaanga utkaai Ierusalem. Diat nunura iaau taanga namuga, ma baa diat nemi, diat ut diat a pirpir kaapa uni naa iaau murmur ut a mangamangaan anu ra kum Parisaaio. Miaat raa kikil ko ra taara Iudaia baa miaat murmur ot raap paa a kum Naagagon u ra numiaat lotu. Ma mi iaau tur main u ra naagagon kabina maa iaau nurnur u ra weweliman baa God ia paam taai karom anumiaat wuna taara taanga namuga. Anumiaat 12 wuna taara diat ki walaang ma ra nurnur kupi din paam ot paa a weweliman maa karom diat, ma diat lotlotu karom God u ra bungbung na mage ma u ra bungbung na marum raap. Io, King, maraa ut ia a utnaa maa a taara Iudaia diat takuna iaau uni, maa iaau kaai iaau nurnur u ra weweliman maa. I lelawaai maa muaat mi muaat nuki naa God pa in pet laar paai kupi in watur balet a kum minaat?

“Iaau kaai, namuga iaau nuki ut naa i koina baa ang walaara raap taa a kum dekdek na aakapi baa ang turbaat a taara kupi koku diat nurnur u ra iaan Iesu, a te Naasaret. 10 Ma iaau paam a kum pinapaam mi inaanga Ierusalem. Iaau waan ma ra naagagon anundiat a kum ngaala na tena wetabaar karom God, ma iaau waruk mongoro na tena nurnur u ra karabus. Ma baa di aak doko diat, iaau kaai, iaau mulaaot kupi diat a maat. 11 Mongoro na pakaan iaau ruk u ra kum rumruma na lotu kupi ang wakadik diat, ma iaau wowo pa diat kupi diat a pir ta aakaina pirpir un Iesu. Iaau laana kaankaan dekdek karom diat, ma ta kum pakaan iaau waan utkaai un raa kum taamaan ingen, kupi ang baat pa diat ma ang wakadik diat.

Paaulo i pirpir kaapa u ra nuna bung na nukpuku

(Aap 9:1-19; 22:6-16)

12 “Io, raa bung na wanua iaau waan balet ma ra nung pinapaam lenbi, welaar ma ra naagagon anu ra kum ngaala na tena wetabaar karom God ma ra wetulaa anundiat urong Damaasko. 13 Aai, King, u ra ngaala na mage, baa iaau waan u ra aakapi iaau babo a ngaala na kaapa taanginaanga u ra maawa, i baarabaara aakit taa ra kaapa i ra in mage, ma i puaa lilili iaau ungaai ma diat baa miaat weur. 14 Baa miaat aa puka raap napia, iaau walangoro in ingaan raa i piri karom iaau u ra pirpir Ebraaio naa, ‘Saul, Saul, aawa kabina maa u baanbaanaakaka iaau? Ui ut u um pa ui ma ra kum kinadik baa u paami un iaau.’ 15 Ma iaau tiri naa, ‘Tadaaru, woi ui?’ Ma a Tadaaru i baalu iaau lenbi, ‘Iaau Iesu, baa u baanbaanaakaka iaau. 16 Un tur ma ra ru kakim. Iaau waan paat karom ui, maa iaau pilak pa ui, kupi un paam anung pinapaam ma un wewapua kaapa u ra kum utnaa u aa babo taai un iaau, ma u ra kum utnaa kaai baa ang waiaai taam. 17 Ma ang walaaun ui ko ra taara Iudaia, ma ko ra taara ingen utkaai, diat baa ang tula ui karom diat. 18 Un wababo a mataandiat kupi diat a waan tapuku ko ra baboto kup a kaapa, ma ko ra dekdekin Saataan kup God, kupi din una wa nundiat kum aakaina mangamangaan, ma diat a ki ungaai ma diat baa iaau pilak pa diat kupi anung gomgom na taara, diat baa diat nurnur un iaau.’

Paaulo i pirpir kaapa u ra nuna pinapaam

19 “Io, King Aagripa, pa iaau patut u ra binabo mi taanginaanga u ra maawa. 20 Iaau warawaai muga irong Damaasko ma Ierusalem ma u ra kum taamtaamaan u ra papaar Iudaia raap, ma namur karom diat kaai baa wakir a taara Iudaia, naa diat a nukpuku, ma diat a waan talili karom God, ma diat a paam a kum pinapaam, baa in waiaai naa diat aa nukpuku. 21 Mi ia a kabina baa a taara Iudaia diat paam akoto pa iaau u ra ruma na wetabaar, ma diat nemi naa diat a aak doko iaau. 22 Iaku God i waraaut iaau tuk mi, io, iaau tur main namataam ma iaau pirpir kaapa karom a taara biaa ku, ma ra kum ngaalangaala kaai. Pa iaau pir ta matakina utnaa, iaau pirpir ku u ra utnaa baa Moses ma ra kum propet diat aa wewapua taau uni baa in waan paat. 23 Diat piri naa Kaarisito in maat, ma ia a mugaana baa in lalaaun balet ko ra minaat ma in wewapua u ra kaapa karom a taara Iudaia ma karom a taara ingen kaai.”

24 Baa kuraa utbaai i pirpir baati, Pesto i ge dekdek karomi naa, “Paaulo, u longlong. Anum ngaala na wawer ia baana longlong pa ui.” 25 Paaulo i piri naa, “Pesto, ui a ngaala, pa iaau longlong. Anung pirpir i lingtatuna ma i taar kukuraaina. 26 A king i nunura ut a kum utnaa mi, ma iaau laangalaanga kupi ang pirpir kaapa uni. Maa iaau nunurai naa pa ta utnaa i wawalipa ko ra mataana ma ra nuna walwalangor, maa a kum utnaa mi i waan paat, wakir di paam inoi. 27 King Aagripa, lelawaai, u nurnur u ra kum propet? Iaau nunurai naa u nurnur.” 28 Aagripa i tiri Paaulo naa, “Lelawaai, u nuki naa un ta lik naat na pakaana bung ku un puku pa iaau, kupi iaau kaai a te Kaarisito?” 29 Paaulo i baalui naa, “Baa ta kinalik baa ta ngaala na pakaana bung, ang aaraaring karom God un ui. Iaku wakir ang aaraaring un ui ku, un muaat raap kaai baa muaat walangoro iaau mi, kupi muaat a welaar ma iaau, iaku koku di ung a sen un muaat.”

30 Ma a king i tur, ma Pesto ma Bernike, ma diat kaai baa diat ki ungaai mai. 31 Baa diat waan pari, diat pipipir ma diat piri lenbi, “A muaana mi pa i paam ta aakaina utnaa baa in wirua uni, ma baa in karabus uni.” 32 Ma Aagripa i piri taan Pesto naa, “Baa gun a muaana mi pa i aaring kupi a Kaaisaar in naagagoni, io, i koina ku baa din palaa wai.”

Copyright information for `RAI