Acts 27

Paaulo i kaa u ra paraau urong Rom

Baa di aa naagagon taai kupi miaat
(27:1) Lukaa i timu “miaat”, kabina i waan ungaai ma Paaulo.
a kaa u ra paraau urong u ra papaar Itali, di taar taa Paaulo, ma raa kum karabus kaai, taan raa mukmuga a iaana Iulias, ko ra taara na wineium anu ra Kaaisaar.
Miaat kaa un raa paraau baa taanginaanga Aadraamiteno, baa in waan kupi in pukaai waanwaan u ra kum taamaan nakono u ra papaar Aasia. Baa miaat kaa, a paraau i waan. Miaat weur ma Aaristaarko taanga u ra taamaan Tesalonika u ra papaar Maakedonia.

Baa i keke paat raa bung bulung, miaat pukaai aagil paa Sidon. Iulias i maari Paaulo, i mulaaot wai baa in waan paa karom a kum teptepaana, kupi diat a tabaarai ma ra aawa maa i iba kupi. Baa a paraau i waan balet, a dadaip i um miaat taanga namuga, io, miaat kalaa op u ra lolo Kipro. Namur, miaat waan nataai marawaai a ru papaar Kilikia ma Paampilaa, ma miaat pukaai irong Mira, u ra papaar Likia. Matira, Iulias i waan karom raa paraau taangirong Aaleksaanderia, baa in waan urong Itali, ma i wakaa ta miaat uni. Ma mongoro na bung miaat waan wowowon ku, maa i dekdek aakit karom miaat a winawaan urong Kinido. A dadaip i dekdek, ma pa miaat pet laar paai kupi miaat a waan takado, io, miaat kalaa op u ra lolo Keretaa marawaai Saalmone. I dekdek utbaai a dadaip, baa miaat kalaa raraat nakono, ma miaat waan paat un raa wanua, a iaana A Koina Kiki Op, i marawaai a taamaan Laaseaa.

Miaat aa ki wa mongoro na bung, ma mi a winawaan nataai ia dekdek, maa a Bung na Winawel ia raap ma i marawaai a kum kalaang na dadaip.
(27:9) A kum kalaang namur taa ra Bung na Winawel i laana dadaip irong.
Io, Paaulo i pirpir dekdek karom diat naa, “Koku daat waan.”
10 I piri naa, “A kum taara! Iaau baboi naa baa daat a waan ku, a paraau in wirua ungaai ma ra kum utnaa, ma daat kaai daat a wirua.” 11 Iaku a kiaapten diaar ma ia baa anuna paraau, pa diaar taraam karom Paaulo. Ma Iulias kaai pa i nurnur un Paaulo, i nurnur ut u ra pirpir anu ra kiaapten ma ia baa anuna paraau. 12 A wanua diat ki iaai pa i koina kupi diat a ki wa a kum kalaang na dadaip iaai, io, mongoro kon diat diat piri naa, “I koina baa daat a waan aakit ku urong Ponike, kupi daat a ki walaanga wa a dadaip matira.” Ponike a koina kiki op irong u ra lolo Keretaa. A kiki op maa i babo kup a wanua baa in mataana mage i laana lop iaai.

A ngaala na dadaip i waan paat

13 Baa diat baboi naa a koina dadaip taanga u ra papaara taubaar i waan paat, diat nuki naa i koina ku u ra winawaan. Diat aal paa aagaa, ma diat raraat waanwaan nakono u ra lolo Keretaa. 14 Ma pa i iwan ku, a dekdek na dadaip aakit i waan paat, di waatungi naa Oiraakilon. I weium pari matira naa ra lolo maa. 15 Ma baa a dadaip i ip dekdek a paraau, pa i pet laar paai kupi in waan, io, miaat puku wai maku kupi in murmur a dadaip. 16 Baa miaat welulu op un raa lolo lik, a iaana Kauda, i dekdek aakit karom miaat baa miaat aal tato a gigi. 17 Iaku diat dekdek ut ma diat aal tato paai unate. Ma diat raau adekdek a paraau ma ra kum rop. Baa diat burut kaduk diat a waan taau u ra mamaa na woio marawaai Sirti, diat aal apari wa a sel, ma a paraau i aalir biaa maku, a dadaip i ip waanawaanai. 18 Baa i keke paat raa bung bulung, a paraau marawaai ma in tareng taa ra ngaala na dadaip, io, diat ong lop wa a kum utnaa. 19 Ma u ra wetula bung, a kum boskuru diat ong lop a kum utnaa na paraau. 20 Ma mongoro na bung in mataana mage ma ra kum naangnaang pa diat babo, ma ra dekdek na dadaip pa i ngo laar paai, pa miaat nuki balet ma naa miaat a lalaaun.

21 Mongoro na bung pa diat wangaan. Namur Paaulo i tur namataandiat ma i piri taan diat naa, “A kum taara! Baa gun muaat a walangoro iaau ut ma koku daat waan ingen taangirong Keretaa, pa ta utnaa lenmi in manong daat, ma a paraau ma ra kum utnaa pa in aaka. 22 Ma mi iaau piri taa muaat naa, koku muaat burut. Pain te kon muaat in wirua, a paraau ku in wirua. 23 Maa nabari u ra marum, raa aangelo anun God i waan paat karom iaau, a God baa iaau tartaraam karomi, ma iaau anuna. 24 Ma aangelo i piri lenbi, ‘Paaulo, koku u burut, un tur ut namataa ra Kaaisaar. Ma diat kaai baa muaat ungaai u ra paraau, God ia taar ta diat taam, kupi muaat a lalaaun raap.’ 25 Ma mi, a kum tateng liklik, koku muaat ngaraa, iaau nurnur un God baa in paam ot paa a utnaa baa i wapua ta iaau uni. 26 Iaku a paraau in ki taau ut u ra mamaa na woio marawaai un raa lolo.”

27 U ra marum u ra we-14 na bung, a dadaip i ip waanawaana miaat utbaai u ra pakaana taai, di waatungi naa Taai Aadria. U ra ngaala na marum, a kum boskuru diat nuki naa miaat aa aalir marawaai karom ta buaal. 28 Ma diat walaar a dardarong i ra taai, ma i 20 babaluka. Baa namur kinalik diat walaari balet, i 15 babaluka maku. 29 Ma diat burut kaduk miaat a aalir taau un ta mamaa, ma diat ong apari wa waat na aagaa unataai namur taa ra paraau, ma diat aaraaring kupi in keke gagaa. 30 A kum boskuru diat nem na kalaa ino ko ra paraau ma ra gigi. Diat palaa apari paai unataai, ma diat warwaruga naa diat a ung ta kum aagaa namuga taa ra paraau. 31 Paaulo i piri taan Iulias ungaai ma ra nuna taara na wineium lenbi, “Baa diat bi diat aa kalaa ino ko ra paraau, pain muaat a lalaaun.” 32 Ma a kum tena wineium diat kutu wa a kum rop ko ra gigi, ma i aalir ingen maut.

33 Baa ia laar, Paaulo i piri taan diat raap naa, “Muaat a wangaan, maa mi ia 14 na bung muaat aa ki ma ra bunurut, ma pa muaat aan ta utnaa. 34 Ma iaau aaring pa muaat baa muaat a wangaan, kupi muaat a lalaaun. Ma pain te kon muaat in lo ta baaba.” 35 Baa Paaulo ia pir taai lenmi, i lo paa a bred, i waatung wakaak paa uni karom God namataandiat raap, i biki, ma i wangaan. 36 Baa diat baboi, diat raap diat gaaia, ma diat kaai diat wangaan. 37 Miaat raap u ra paraau, miaat welaar ma 276 miaat. 38 Baa diat aa maaur, diat ong alop wa a kum utnaa na winangaan unataai, kupi a paraau in baanabaana.

A paraau i wirua ma a taara diat lalaaun

39 Baa i mage, diat babo a buaal, iaku pa diat babo lele paai. Diat babo paa ku raa ololo baa nakono i woio, ma diat piri naa i koina ku duk baa diat a walaari kupi diat a waan pari ma ra paraau iaai. 40 Namur diat palaa wa a kum aagaa, ma diat waan kon diat nataai, ma diat palaa wa kaai a kum rop ko ra ru wo na stia, ma diat aal palaa a mugaana sel namuga u ra paraau kupi a dadaip in ip apari diat unakono. 41 Iaku a paraau i ki maut u ra mamaa na woio, a mataa ra paraau i ki kuaa taau matira, pa i pet laar paa ma a winawaan. Namur a kum ngaalangaala na top diat raapu pagaal paa a ngo ra paraau ma i tareng maut. 42 Ma a kum tena wineium diat nem na aak doko a kum karabus, kaduk ta taara kon diat, diat a ngaa pari, ma diat a welulu ong. 43 Iaku Iulias, a mukmuga anu ra kum tena wineium i nemi naa in walaaun Paaulo, ma i turbaat wa diat. Ma i naagagon diat ma ra pirpir lenbi, naa diat baa diat nunura a ngaangaa, diat a irok lop, ma diat a ngaa muga unakono. 44 Ma diat baa pa diat nunurai, diat a aalir murmur ma ra kum palaang, baa ta kum utnaa ko ra paraau. Lenmaa diat raap diat ngaa pari unakono ma diat lalaaun.

Copyright information for `RAI