aAais 6:9-10

Acts 28

Irong Melita

Baa miaat aa lalaaun pilaa, miaat manaana maraagaam u ra lolo maa, baa a iaana Melita. A taara taanga matira diat maari aakit miaat, diat wakaa taa a nguan ma diat ben pa miaat raap, maa i baata ma i madiring aakit. Baa Paaulo i lo paa a kewe na diwaai, kupi in wakarangaap a nguan mai, io, raain aakaina wui i kakaa paat ko ra kewe maa, kabina u ra wuwan, ma i kakaraat taau u ra limaana ma i kete uni. Ma baa a taara taanga matira u ra lolo diat baboi naa ina wui i kete taau u ra limaan Paaulo, diat pirpir wetwetalaai karom diat lenbi, “A muaana mi, a tena aak doko taara duk, maa ia lalaaun pilaa taanga nataai, iaku a god na binabaalu pa i mulaaot kupi in lalaaun balet.” Ma Paaulo i ong pilaaka wa ina wui ko ra limaana unaanga u ra nguan, ma pa i aaka uni. Diat nuki naa a limaana in urung, baa in puka pari ma in maat kakaian. Iaku, baa diat ki walaang a ngaala na pakaana bung, ma pa ta aakaina utnaa i waan taau uni, io, diat puku balet a nuknukindiat, ma diat nuki naa Paaulo raa god.

Raa ngaala na muaana taanga u ra lolo mi, a iaana Popilio, anuna kum pia i ki marawaai. I ben pa miaat u ra nuna ruma, ma i gaaia pa miaat. Ma miaat ki paa tula bung u ra nuna ruma. Ma tamaan Popilio i inep, i malaapaang ma ra ina wuwan, ma in balaana i waan. Io, Paaulo i ruk karomi, ma i aaraaring, ma i ung a ru limaana nate uni, ma i walaangalaanga paai. Baa i paami lenmi, diat raap baa diat malaapaang u ra lolo mi diat waan paat ma di walaangalaanga diat. 10 Ma diat waiaa anundiat urur karom miaat ma mongoro na koina pinapaam. Ma baa miaat kaa balet u ra paraau kupi miaat a waan ma, diat tabaara miaat ma ra kum utnaa raap baa miaat iba kupi.

Taangirong Melita urong Rom

11 Baa ia raap tula kalaang, miaat kaa un raa paraau baa i ki wa a kum kalaang na dadaip u ra lolo maa. A paraau maa taangirong Aaleksaanderia ma namuga uni di aa taaba taa a malalar i ra ru natun god Sus, a ru kaanga. 12 Miaat pukaai aagil paa Siraakus, ma miaat ki paa tula bung matira. 13 Miaat waan paa taanga matira ma miaat pukaai irong Region. Ma u ra bung namur taana, a in taubaar i waan paat. Ma raa bung balet namur taana, miaat pukaai Potioloi. 14 Matira miaat baraata paa a kum tateimiaat u ra nurnur, ma diat maari miaat, ma diat piri naa miaat a ki paa ta 7 na bung naan diat, io, miaat ki. Namur miaat waan ma urong Rom. 15 Diat baa diat tatena liklik u ra nurnur taanga matira Rom, diat walangoro a pirpir un miaat, io, diat waan baraata miaat irong u ra taamaan na wiura a iaana Aapio, ma irong u ra taamaan di waatungi naa Tula Ruma na Ininep Aagil. Baa Paaulo i babo pa diat, i waatung wakaak karom God, ma a kum utnaa maa i wadekdek anuna lalaaun.

Paaulo i ki irong Rom

16 Baa miaat waan paat irong Rom, di mulaaot taa Paaulo baa ia ku in ki un ta ruma, ma ta tena wineium in baboura baati.

17 Baa tula bung ia raap, Paaulo i wataa ungaai paa a kum mukmuga anu ra taara Iudaia. Ma baa diat waan paat ungaai, i piri taan diat lenbi, “A kum tateng liklik, pa iaau baanaakaka anundaat taara, baa ta kum mangamangaan kaai anu ra nundaat wuna taara taanga namuga. Iaku diat paam koto pa iaau ma diat taar ta iaau karom a taara Rom inaanga Ierusalem. 18 Ma baa a taara Rom diat aa walangoro taa anung pirpir baa iaau pir baat iaau mai, diat nemi naa diat a palaa wa iaau, maa pa diat baat paa ta utnaa baa ang wirua uni. 19 Baa a taara Iudaia pa diat mulaaot, pa iaau baat paa ta aakapi baa ang laangalaanga uni, io, iaau aaring kupi a Kaaisaar in naagagon iaau. Iaku pa ta aakaina utnaa baa ang takuna anung taara uni. 20 Mi ia a kabina baa iaau wetulaa kup muaat kupi ang babo muaat, ma daat a pirpir ungaai. Di sen koto ta iaau kabina iaau ki walaang ma ra nurnur kup ia baa a taara Israael diat kaai diat ki walaang kupi.”

21 Ma diat piri taana naa, “Pa ta buk taangirong Iudaia i waan paat karom miaat un ui, ma pa ta teimiaat baa i waan paat min ma ta pirpir taangirong un ui baa ta wewapua un ta aakaina utnaa u paam taai. 22 Miaat nemi naa miaat a walangoro anum pirpir, maa miaat aa walangoro taai u ra kum taamtaamaan baa di pir aakaka a matakina lotu mi.”

23 Diat ma Paaulo diat kubu paa raa bung kupi diat a pirpir. A ngaala na taara aakit maa diat waan paat karomi u ra ruma baa i ki uni. I turpaa pirpir u ra malaana ma i tuk taau ut u ra maluraap. I papalaa karom diat u ra mataanitu anun God, ma i wapua kaapa diat un Iesu, taanga u ra kum Naagagon anun Moses ma ra buk anu ra kum propet kupi diat a nurnur. 24 Raa taara kon diat diat nurnur u ra aawa baa Paaulo i piri, iaku raa taara kon diat pa diat nurnur. 25 Io, diat weolol naliwan taan diat. Baa diat tur na winawaan, Paaulo i pir a tintinip na pirpir balet taan diat naa, “A lingtatuna ut maa a Takado na Nion i piri u ra waa ra propet Aaisaia, karom anumuaat wuna taara taanga namuga naa, 26 ‘Un waan karom a taara mi ma un wapua diat naa,

Muaat a walwalangor iaku pa muaat a walangoro lelei,
muaat a bababo iaku pa muaat a babo lelei.
27 A taara mi a talingaandiat i tabanot,
ma a mataandiat i pula
kabina a balaandiat i dekdek.
Baa gun diat a babo lele ma ra mataandiat,
ma diat a walangoro lele ma ra talingaandiat,
ma diat a manaana u ra nuknukindiat,
ma diat a tapuku, io, iaau ut ang walaaun pa diat.’” a 
28 Ma Paaulo i piri balet taan diat naa, “Mi muaat a nunurai naa di aa waan ma ra wewapua u ra warwalaaun anun God karom a taara baa wakir a taara Iudaia. Koina, diat, diat a walangoroi!”
(28:28-29) Raa kum tena manaana u ra Buk Taabu diat nuki naa raa kum pirpir kaai i ki u ra rina mi. I lenbi:Namur taa ra nuna pirpir, a kum taara Iudaia diat waan weraan, ma diat weol na pirpir naliwan taan diat.


30 Ma Paaulo i ki paa ru kudulaana kilaala u ra ruma baa ia ut i taktakomi, ma i gaaia paa a taara raap baa diat waanwaan paat karomi. 31 Ma i laana warawaai u ra mataanitu anun God, ma i wer a taara u ra Tadaaru Iesu Kaarisito, ma pa i burut, ma pa te kaai i turbaati.

Copyright information for `RAI