aNaag 18:15, 18-19
bTur 22:18

Acts 3

Di walaangalaanga paa a muaana baa pa i waanwaan

Raa bung Petero ma Ioaanes diaar waan unaanga u ra ruma na wetabaar, u ra pakaana bung na niaaring, un tuluina pakaana bung u ra maluraap. A taara diat lo paa raa muaana baa pa i laana waanwaan, di buta paai lenutmaa. Ma u ra bungbung raap, diat wakwaki taai naa ra bonanaaka i ra ruma na wetabaar, baa di waatungi naa a Garaana Bonanaaka, kupi in aaraaring utnaa kon diat baa diat rukruk. Ma baa i babo paa Petero ma Ioaanes baa diaar ruk, i aaring diaar kup ta utnaa. Ma diaar babo takado karomi, ma Petero i piri naa, “Un babo mir!” I taraam karom diaar, ma i ki walaang kup ta utnaa kon diaar.

Ma Petero i piri naa, “Iaau pa ta maani, iaku mi ang tabaara ui ma ra utnaa baa anung. U ra iaan Iesu Kaarisito, a te Naasaret, un tur ma un waan!” Ma Petero i paam paa a ot na limaana, i aal atur paai, ma a ru kakina diaar dekdek maut. Ma i tur gagaa, ma i waanwaan maraagaam. Io, ditul ruk u ra ruma na wetabaar, ma i waan, i irirok ma i pir walaawa paa God. Baa a taara raap diat baboi naa i waanwaan, ma i pir walaawa paa God, 10 diat kakaian aakit u ra utnaa mi di paami uni, maa diat nunurai naa ia ku baa i kiki, ma i aaraaring utnaa naa ra Garaana Bonanaaka. 11 Ma a muaana mi i paam akoto paa Petero ma Ioaanes, ma a taara raap diat kakaian aakit ma diat welulu ungaai karom ditul u ra baraada i ra ruma na wetabaar, baa di waatungi naa Baraada anun Solomon.

Petero i warawaai u ra ruma na wetabaar

12 Baa Petero i babo diat, i piri taan diat naa, “Muaat a taara Israael, aawa kabina baa muaat kakaian u ra utnaa mi ma muaat babo dekdek mir? Lelawaai, muaat nuki naa mir walaangalaanga paa a muaana mi ma ra dekdekimir ut, baa u ra koina magiraamir? Pate! 13 God ut i paami. A God anun Aabaraam ma Aaisaak ma Iaakob, a God anu ra nundaat wuna taara taanga namuga, i wangaala taa a iaan Iesu anuna tultul. Muaat taar taai kupi din aak dokoi, ma muaat weoro ku koni namataan Pilaato, baa i nemi naa in palaa wai. 14 Muaat weoro wa a Tena Gomgom ma a Tena Takado ma muaat aaring kupi din palaa taa a tena aakaak doko taara karom muaat. 15 Ma muaat aak doko wa Iesu, ia baa a kabi ra lalaaun, iaku God i watur paai balet ko ra minaat. Ma miaat, miaat baboi ma miaat wewapua kaapa uni. 16 U ra nurnur u ra iaan Iesu, di wadekdek paa a muaana mi baa muaat baboi, ma muaat nunurai. U ra nurnur u ra iaan Iesu di walaangalaanga paa a muaana mi namataamuaat raap.

17 “A kum tateng liklik, iaau nunurai naa muaat ma ra numuaat kum mukmuga kaai muaat paam biaa ku a utnaa mi un Iesu, pa muaat nunurai aawa maa muaat paami. 18 Iaku u ra kum utnaa mi muaat paami, God i paam ot paa a kum utnaa baa ia pir taai namuga utbaai ma ra pirpir anu ra kum propet raap naa anuna Kaarisito in maat. 19 Io, muaat a nukpuku, ma muaat a waan karom God, kupi in una wa anumuaat kum aakaina mangamangaan. 20 Io, muaat a kariaana a koina lalaaun ko ra Tadaaru, ma in tula wa Kaarisito karom muaat, Iesu ia baa God ia pilak paai. 21 In ki inaanga u ra maawa, tuk u ra bung baa God in wamatakina balet a kum utnaa raap, baa ia pir taai namuga utbaai ma ra pirpir anu ra nuna kum gomgom na propet raap. 22 Maa Moses i piri naa, ‘A Tadaaru anumuaat God, in tula wa ta propet welaar ma iaau karom muaat, ko ra numuaat wuna taara ut, ma muaat a walangoro a kum utnaa raap baa in piri taa muaat. 23 Ma diat raap baa pa diat walangoro a propet maa, din kamaar wa diat ko ra taara anun God.’ a 

24 “Io, a kum propet raap baa diat wewapua u ra pirpir anun God, turpaai kon Saamuel, ma diat baa diat waan paat namur taana, diat wewapua muga u ra kum bungbung mi. 25 A pirpir anu ra kum propet anumuaat ku, ma a weweliman kaai baa God i weweliman taai karom anumuaat wuna taara taanga namuga, baa i piri karom Aabaraam naa, ‘Un tabum ang wadaan a kum wunwuna taara raap u ra rakrakaan buaal.’ b 

26 Baa God i tula wa anuna Tultul, i tula muga wai karom muaat, kupi in ben puku muaat raap ko ra numuaat kum aakaina mangamangaan, ia maa muaat daan uni.”

Copyright information for `RAI