aKele 118:22
bKele 2:1-2

Acts 4

Petero ma Ioaanes diaar tur u ra naagagon

Baa Petero ma Ioaanes diaar pipipir karom a taara, a kum tena wetabaar karom God, ma ra mukmuga anu ra kum tena baboura baa diat bababoura u ra ruma na wetabaar, ma ra kum Saadukaaio, diat waan karom diaar. Diat kaankaan karom diaar, maa diaar wer a taara u ra lalaaun balet ko ra minaat, baa diaar warawaai un Iesu baa ia lalaaun balet. Ma diat aal pa diaar ma diat waruk diaar u ra ruma na karabus, kupi diaar a ki tuk u ra bung namur, maa ia maluraap. Iaku, mongoro baa diat walangoro a pirpir anun Petero ma Ioaanes, diat nurnur. Ma a niluluk i ra in muaana ku baa diat nurnur i welaar ma 5,000.

Ma u ra bung namur taana, a kum mukmuga, ma ra taara na kiwung ma ra kum tena wawer u ra kum Naagagon, diat ki ungaai inaanga Ierusalem. Diat ungaai ma Aanaas, a mukmuga na tena wetabaar karom God, ma a kum kakuna bi diat: Kaaiapaas, Ioaanes, Aaleksaander, ma raa taara kaai. Di ben paa Petero ma Ioaanes ma diaar tur namataandiat ma diat tiri diaar naa, “Woi na mangaana dekdek, ma ra iaan woi, mi mur paam a utnaa mai mi?”

Petero i teng ma ra Takado na Nion, ma i piri taan diat naa, “Muaat a kum mukmuga anu ra taara ma ra taara na kiwung kaai, mi muaat tiri mir u ra koina pinapaam mir paami u ra muaana baa pa i waanwaan ma di walaangalaanga lelawaai paai. 10 Io, muaat ma ra taara Iudaia raap kaai, muaat a nunurai naa, a muaana mi baa i tur namuga taa muaat, di walaangalaanga paai u ra iaan Iesu Kaarisito a te Naasaret, ia baa muaat aak waat taai u ra bolo, ma God i watur paai balet ko ra minaat.

11 Ia ‘Ina waat baa muaat a kum tena paam ruma muaat pilak wai,
Ia ut maa ina ngaatngaat na waat baa di paam a ruma mai.’ a 
12 Pa te ingen in walaaun daat, ma pa ta iaan te kaai u ra rakrakaan buaal, baa God i taar taai karom daat a taara kupi din walaaun daat mai.”

13 Diat nunurai naa Petero ma Ioaanes a ru muaana biaa ku ma pa diaar wawer paa un ta ngaala na wawer. Io, diat kakaian aakit un diaar baa diaar pirpir ma pa diaar burut. Ma diat nunurai naa namuga ditul weweur ut ma Iesu. 14 Iaku baa diat babo a muaana maa di walaangalaanga paai, i tur ungaai ma diaar, pa diat pet laar paai ma kupi diat a baalu diaar. 15 Diat tula ingen wa ditul kumun ko ra kiwung, io diat pirpir ungaai paa ma diat piri naa, 16 “Aawa daat a paami u ra ru muaana mi? Maa diaar aa paam wa raa ngaala na utnaa na kakaian, ma ia kaapa karom diat raap baa diat ki min Ierusalem. Io, daat a weoro ma lelawaai? 17 Daat a turbaat dekdek diaar, kupi koku balet ma diaar pirpir karom te u ra iaan Iesu, kaduk a pirpir mi in waan werweraan raap karom a taara raap.”

18 Namur diat wataa pa diaar balet, ma diat turbaat diaar kupi koku balet ma diaar pirpir ma diaar wer ta taara u ra iaan Iesu. 19 Iaku Petero ma Ioaanes diaar baalu diat ku naa, “Lelawaai, i takado u ra mataan God baa mir a taraam karom muaat, ma karom God koku? Muaat ut muaat a baboi. 20 Iaku mir, pa mir a ngo laar paai ma ra pirpir u ra kum utnaa baa miaat aa babo taai, ma miaat aa walangoro taai.”

21 Baa diat aa turbaat dekdek ta diaar, diat palaa wa diaar. Pa diat baat laar paa ta utnaa baa diat a um diaar uni, maa a taara diat pir walaawa paa God u ra utnaa na kakaian baa diaar aa paam taai. 22 Maa a muaana maa di paam taa a utnaa na kakaian uni ma ia laangalaanga, anuna kilaala na lalaaun i ngaala taan 40 kilaala.

A kum tena nurnur diat aaraaring

23 Baa di aa palaa wa Petero ma Ioaanes, diaar waan talili balet karom a kum teptepaandiaar, ma diaar wapua diat u ra kum utnaa raap baa a kum ngaala na tena wetabaar karom God ma ra kum mukmuga diat aa pir taai taan diaar. 24 Baa diat walangoroi, diat aaraaring ungaai karom God lenbi, “A Ngaala na Tadaaru, u waki a baakut, a rakrakaan buaal, a pakaana taai, ma ra kum ututnaa raap nabalaanditul. 25 Ma u taar wa a pirpir ma ra Takado na Nion karom tabumiaat Dewid anum tultul. Ma Dewid i piri lenbi,

‘Aawa kabina maa a kum taara baa wakir a taara Israael diat kaankaan aakit?
Ma aawa kabina baa a kum taara diat wepaak na paam aakaina?
Iaku anundiat wepaak i ling biaa ku.
26 A kum king taanga u ra rakrakaan buaal diat tur na wineium,
ma ra kum mukmuga diat waan ungaai,
kupi diat a baanaakaka a Tadaaru ma anuna Mesaia, ia baa i pilak paai.’ b 
27 A lingtatuna baa Erodes ma Pontio Pilaato, ma ra kum taara baa wakir a taara Israael, ma ra kum taara Israael kaai, diat waan ungaai u ra taamaan mi kupi diat a baanaakaka anum Gomgom na Tultul Iesu, baa u pilak paai. 28 Baa diat paami lenmaa diat paam ot paa a kum utnaa baa namuga u aa waninaar taai u ra dekdekim ma u ra num nemnem kupi in waan paat. 29 Mi ut, Tadaaru un nuk paa anundiat kum dekdek na pirpir, ma un waraaut miaat anum kum tultul kupi koku miaat burut baa miaat a wewapua u ra num pirpir. 30 Ma un waraaut miaat ma ra dekdekim kupi a kum malaapaang diat a laangalaanga ma a kum utnaa na kakaian ma ra kum wakilang diat a waan paat u ra iaan Iesu anum Gomgom na Tultul.”

31 Baa diat aa aaraaring paa, a ruma maa diat ki uni, i dadader, ma diat raap diat teng ma ra Takado na Nion, ma diat wewapua ma ra pirpir anun God, ma pa diat burut.

A kum tena nurnur diat weraana anundiat kum utnaa

32 A kum tena nurnur raap, i raa ku a nuknukindiat ma ra balaandiat, ma pa te kon diat i ung ta utnaa baa anuna ku. Diat ung ungaai a kum utnaa kupi anundiat raap. 33 A kum aapostolo diat wewapua ma ra ngaala na dekdek u ra lalaaun balet anu ra Tadaaru Iesu ko ra minaat baa diat aa babo taai. Ma a ngaala na maarmaari anun God i ki un diat raap. 34 Pa te kon diat i iba kup ta utnaa, maa diat baa anundiat kum pakpakaana pia ma diat kaai baa anundiat kum ruma diat wiura paa maani koni, 35 ma diat loi karom a kum aapostolo. Ma diat weraanai karom a taara welaar ut ma ra nundiat niba.

36 Ma Iosep kaai, a muaana taanga u ra lolo Kipro, ia ko ra wuna taara Lewi, ma a kum aapostolo diat waatungi baa Baanaabaas, a kukuraaina naa Tena Warwadekdek. 37 Anuna raa pakaana pia i wiura paai, ma a maani koni i lo taai karom a kum aapostolo.

Copyright information for `RAI