Acts 5

Aanania ma Saapira

Raa muaana a iaana Aanania, diaar ma ra nuna tabuan a iaana Saapira diaar wiura raa pakaana pia. Ma diaar mulaaot ungaai kupi diaar a paam akoto raa kukur ra maani baa di aa kul taa a pia mai, ma raa kukur ra maani ku Aanania i loi karom a kum aapostolo. Ma Petero i piri taana naa, “Aanania, lelawaai maa u mulaaot paa Saataan kupi in ruk u ra in balaam ma u waruga a Takado na Nion? Aawa kabina baa u walipa paa raa kukur ra maani baa di aa kul taa a pakaana pia mai? Baa a pia i ki utbaai karom ui, anum ut, ma baa u wiurai, ui ut u naagagon a maani baa u wiura paai koni. Lelawaai maa u nuk paa a aakaina utnaa mi u ra in balaam? Wakir u waruga a taara, u waruga ut God. Baa Aanania i walangoro a pirpir mi, i puka pari ma i maat. Ma diat raap baa diat walangoro wewapua uni diat burut aakit. Ma a kum baarmaan diat waan paat, ma diat pulu paa a minaatina, diat lo apari, ma diat punang wai.

Baa tula pakaana bung baat taa minaatin Aanania, anuna tabuan i ruk, pa i nunura a utnaa maa ia waan paat. Ma Petero i piri taana naa, “Un wapua iaau, mi ut ia a maani raap baa mur wiura paai ko ra pakaana pia?” Ma i piri naa, “Maia, ma raa ut ia.” Petero i piri taana naa “Lelawaai, mur ma ra num muaana mur aa wepaak paa kupi mur a walaar a Nio ra Tadaaru? Baboi, diat baa diat aa punang taa anum muaana, bari ku diat u ra bonanaaka, mi ut diat a lo apari ui bulung.” 10 Ia bulung i puka pari taau maut namuga naan Petero, ma i maat. Baa a kum baarmaan diat ruk, diat baboi naa ia maat, diat lo apari paa a minaatina, ma diat punang taai marawaai naa ra nuna muaana. 11 Ma a taara na nurnur raap diat burut aakit, ma diat raap kaai baa diat walangoro a kum utnaa mi.

A kum wakilang ma ra kum utnaa na kakaian

12 A kum aapostolo diat paam mongoro na wakilang ma mongoro na utnaa na kakaian naa ra taara. Ma a kum tena nurnur raap diat laana ki ungaai u ra baraada i ra ruma na wetabaar baa di waatungi naa Baraada anun Solomon. 13 A taara ingen diat burut kupi diat a ki ungaai ma diat, iaku pa diat pir aakaka diat, diat urur ut un diat. 14 Ma mongoro na taara balet, in tabuan ma ra kum muaana, diat nurnur maraagaam u ra Tadaaru, ma di luk ungaai diat ma ra taara na nurnur. 15 Baa a taara diat babo a pinapaam anu ra kum aapostolo, diat lo ta diat baa diat malaapaang ma di wainep ta diat u ra papaara aakapi u ra kum luwu na ininep ma u ra kum maat, kupi baa Petero in waan aakit diat, a malurina in waan nate un ta taara kon diat ma diat a laangalaanga. 16 Ma mongoro na taara aakit taangirong u ra kum taamtaamaan marawaai Ierusalem, diat waan paat. Diat lo a kum malaapaang ma diat baa a kum tabaraan diat baanaakaka diat, ma di walaangalaanga pa diat raap.

A kum aapostolo diat tur u ra naagagon

17 A mukmuga na tena wetabaar karom God, ma ra kum teptepaana ko ra kikil anu ra kum Saadukaaio, a nuknukindiat i aaka karom a kum aapostolo. 18 Io, diat aal pa diat, ma diat waruk wa diat u ra ruma na karabus. 19 Ma u ra marum, raa aangelo anu ra Tadaaru i paapa wa a kum balbalaat i ra ruma na karabus, ma i ben pari wa diat ma i piri naa, 20 “Muaat a waan, ma muaat a tur u ra ruma na wetabaar, ma muaat a wapua a taara u ra kum pirpir raap u ra matakina lalaaun mi.” 21 Ma a kum aapostolo diat taraam u ra pirpir maa. U ra malaana kinalik diat ruk u ra ruma na wetabaar ma diat wer a taara.

Baa a mukmuga na tena wetabaar karom God i waan paat, ungaai ma ra kum teptepaana, diat wataa ungaai paa a taara na kiwung raap, a kum mukmuga anu ra taara Israael. Ma diat wetulaa urong u ra ruma na karabus kupi din ben paa a kum aapostolo.
22 Iaku baa a kum tena baboura baa diat bababoura u ra ruma na wetabaar diat waan, pa diat babo diat ma u ra ruma na karabus. Io, diat waan talili balet, ma diat piri naa, 23 “Baa miaat waan paat u ra ruma na karabus, miaat baboi naa di aa balbalaat adekdek taai, ma ra kum tena baboura diat tur ut u ra kum bonanaaka, iaku baa miaat paapa aarai, pa miaat babo diat ma.”

24 Baa a mukmuga anu ra kum tena baboura ma ra kum ngaala na tena wetabaar karom God diat walangoro a pirpir mi, i laklagon a nuknukindiat uni, baa a kum aapostolo diat pari lelawaai. 25 Ma raa muaana i waan paat, ma i piri taan diat naa, “Baboi, a taara baa muaat waruk diat u ra karabus, kurong ma diat u ra ruma na wetabaar, ma diat wer a taara.” 26 Io, a kum tena baboura ma ra nundiat mukmuga diat ben paa a kum aapostolo. Diat ben wakaak pa diat ku, maa diat burutaana a taara, kaduk diat a duka diat.

27 Baa diat aa ben paa a kum aapostolo, diat watur ta diat namataa ra taara na kiwung. Ma a mukmuga na tena wetabaar karom God i piri taan diat naa, 28 “Miaat aa turbaat ta muaat naa koku ma muaat wer a taara ma ra iaan Iesu. Iaku mi, a taamaan Ierusalem ia teng ma ra numuaat wawer, ma muaat nemi naa muaat a takuna miaat u ra gaapin Iesu.”

29 Petero ma ra kum aapostolo diat baalui naa, “Miaat a taraam ut karom God, ma baa te i pir ta pirpir baa pa i welaar ma ra pirpir anun God pa miaat a taraam karomi. 30 A God anu ra nundaat wuna taara taanga namuga i watur paa balet Iesu, ia baa muaat aak dokoi, baa muaat aak waati u ra bolo. 31 Ia ut maa God i wangaala paai ma i waki u ra papaara ot na limaana, kupi in Ngaala na Mukmuga ma in Tena Walaaun, ma in paam aakapi kupi a taara Israael diat a nukpuku, ma din una wa anundiat kum aakaina mangamangaan. 32 Miaat babo a kum utnaa mi ma miaat wewapua uni, ma a Takado na Nion i walingtatuna anumiaat pirpir. A Takado na Nion, ia a wetabaar anun God karom diat baa diat tartaraam karomi.”

33 Baa diat walangoro a pirpir mi, diat kaankaan aakit, ma diat nem na aak doko a kum aapostolo. 34 Iaku raa Parisaaio, a iaana Gamaaliel, a tena wawer u ra kum Naagagon, baa a taara raap diat rui, i tur u ra kiwung, ma i piri naa a kum aapostolo diat a pari paa kumun. 35 Ma i piri karom a taara na kiwung naa, “Muaat a taara Israael, muaat a nuknuk wakaak baa aawa muaat a paami karom a taara mi. 36 Raa kum kilaala namuga Toidaas i waan paat, ma i piri baa ia a ngaala, ma mongoro na taara, welaar ma 400 na taara duk, diat murmuri. Iaku baa di aak doko wai, diat raap baa diat murmuri diat waan weraan, ma i raap. 37 Namur taa ra muaana mi, raa bulung, Iudaas, a te Gaalilaia, i waan paat u ra kilaala na timu iang, ma i ben ingen paa ta taara kupi diat weium ma ra mataanitu, ma ia kaai i wirua, ma diat raap baa diat taraam karomi, di lu weraana wa diat.

38 “Mi iaau piri taa muaat naa: Koku muaat paam ta utnaa un diat, muaat a palaa wa diat. Baa a utnaa mi diat paami i kabina paa ku ko ra taara, in raap ku. 39 Iaku baa i kabina paa ut kon God, muaat a gaana waraap wai. Kaduk namur in kaapa karom muaat naa muaat weium ut ma God.”

40 Ma diat mulaaot u ra nuna pirpir, ma baa diat wataa paa balet a kum aapostolo, diat raapu tata diat, ma diat turbaat diat naa koku ma diat wewapua ma ra iaan Iesu. Ma namur diat palaa wa diat. 41 Ma a kum aapostolo diat pari ko ra kiwung, ma diat gaaia, maa God i babo diat baa diat koina kupi diat kariaana a wawirwir u ra iaan Iesu. 42 Ma u ra kum bungbung raap u ra ruma na wetabaar, ma u ra nundiat kum ruma, diat kanaawa a wawer ma ra warawaai kaai u ra Koina Wewapua baa Iesu ia a Kaarisito lingtatuna.

Copyright information for `RAI