Acts 6

Di pilak paa 7 na muaana kup a pinapaam na wetabaar

U ra kum bungbung maa, a taara na wawer diat bure waanwaan. Diat kon ru mangaana taara, raa taara Iudaia baa diat pirpir ma ra pirpir Grik, ma raa taara Iudaia kaai baa diat pirpir ma ra pirpir Ebraaio. Diat baa diat pirpir ma ra pirpir Grik diat pirpir na uraai un diat baa diat pirpir ma ra pirpir Ebraaio. Diat piri naa, “Baa diat laana palau a kum walaa na tabuan ma ra utnaa u ra kum bungbung, diat waanwaan likaai wa ku a kum walaa na tabuan kon miaat.” Io, 12 aapostolo diat wataa ungaai paa a taara na wawer raap, ma diat piri taan diat naa, “Pa i takado baa miaat a balaan maku u ra wetabaar ma ra utnaa na winangaan ma pa miaat a paam a pinapaam na wewapua ma ra pirpir anun God. A kum tateimiaat, muaat a pilak paa ta 7 na koina muaana kon muaat, diat baa diat manaana ma diat teng ma ra Takado na Nion, kupi miaat a taar taa a pinapaam na wetabaar mi taan diat. Ma miaat, miaat a balaan ku ma ra niaaring ma ra pinapaam na wewapua ma ra pirpir anun God.”

Ma diat raap diat gaaia u ra pirpir mi. Io, diat pilak paa Stepaano, a muaana baa i teng ma ra nurnur ma ra Takado na Nion. Ma diat pilak paa kaai Pilipo, Porokorus, Nikaanor, Timon, Paarmenaa, ma Nikolaaos, a muaana taangirong Aantiokia baa wakir a te Iudaia iaku i laana lotu ungaai ma ra taara Iudaia. Ma diat ben pa diat karom a kum aapostolo. Ma diat ung a kum limaandiat nate un diat, ma diat aaraaring.

A pirpir anun God i waan werweraan, ma a taara na wawer diat bure waanwaan kaai inaanga Ierusalem. Ma mongoro na tena wetabaar karom God diat nurnur ma diat taraam u ra Koina Wewapua.

Di takuna Stepaano

Ma Stepaano i teng ma ra dekdek ma ra maarmaari anun God, ma i paam a kum ngaala na utnaa na kakaian, ma ra kum wakilang utkaai naliwan namataa ra taara. Iaku raa taara Iudaia diat weolol na pirpir ma Stepaano. A taara mi ko ra ruma na lotu baa di waatungi naa Anu ra Taara na Laangalaanga. Diat taanga u ra ru taamaan Kirene ma Aaleksaanderia ma taangirong u ra ru papaar Kilikia ma Aasia. 10 Diat gaana baalbaalu taa anuna pirpir maa a Takado na Nion ut i taar a manaana taana.

11 Ma diat wowo ino paa ta kum muaana, kupi diat a piri naa, “Miaat walangoro taai ut baa i pirpir aakaka un Moses ma un God kaai.” 12 Ma diat wakaankaan a kum mukmuga, ma ra kum tena wawer u ra kum Naagagon ma ra taara biaa kaai. Diat waan karom Stepaano, diat paam koto paai, ma diat beni kupi in tur namuga naa ra taara na kiwung. 13 Ma diat ben paa a taara baa diat a takunai ma ta kum warwaruga na pirpir, ma diat piri naa, “A muaana mi pa i ngo ma ra pirpir aakaka u ra nundaat gomgom na ruma na wetabaar ma u ra kum Naagagon kaai anun Moses. 14 Miaat walangoroi baa i piri naa Iesu, a te Naasaret, in reng wa a ruma mi, ma in kiaana wa a kum mangamangaan baa Moses ia wer ta daat uni.”

15 Ma diat raap baa diat ki u ra kiwung diat babo dekdek Stepaano, ma diat baboi naa a mataana i welaar ma ra mataa ra aangelo.

Copyright information for `RAI